YƐSÃÃ 73

1Asɑfu yɛ̀nfɛ̀. Kuyie mmɛ̀nkɛ wennimu Isidɑyɛɛribɛ borɛ̀, kɛ wenni bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ wenni bɛ borɛ̀. 2Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ nní ndɔ́ kɛ́yetɛ́, dɛ̀ do kpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́ nwe kɛ̀ n do. 3Kɛ yɛ̃́ n do yɑ̀ dìì mɔ̀nnì sipɔɔ yɛmbɛ̀ kpɛrɛ yíémmɛ̀ kɛ́ m bɛ̀ yɑ̀ɑ́mmu. 4Dɛ̀mɑrɛ̀ í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀, nɛ̀ bɛ kṹṹnko, bɛ̀ kpèńkúmu, kɛ ɑ̃ɑ̃̀ mɛkùɔ̀. 5Bɛ̀ í yɛ̃́ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mɑmɛ̀, bɛtɔbɛ̀ bɛɛ̀ ɑ́ɑ̀rì, bɛmbɛ í ɑ́ɑ̀rì. 6Kɛ̀ bɛ feí tú bɛ dɛ̀ì mbɛ̀ dùúkú mɛ̀, kɛ̀ kuyonku tú bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀ bɛ̀ dɑ̀ɑ́tí yɛ̀. 7Kɛ̀ bɛ ììkɛ̀ píɛ nticɑ́kpɛ́útì nɛ̀ mɛkùɔ̀, bɛ̀ totí bɛ yɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ í mɑ̀nnɛ̀ tì nti. 8Kɛ mɔkɛ mudɑɑ́ nnɛ̀ tinɑ́ɑ́nyɛiti, kɛ ɑ̃ɑ̃̀ kufɔ̃wɑɑ́, kɛ mɔkɛ sifeí. 9Kɛ sɑ̃́ɑ̃́ nkɛĩ́nkɛ̀, bɛ̀ í sokù òmɔù kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 10Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ tũ mbɑ́ nɛ̀ Kuyie nkɔboo, kɛ yɔ̃ mbɛ nɑ́ɑǹtì mɛniɛ nkɔ̃mɛ. 11Kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kuyie mbo yĩ́mɛ kɛ́ ntì yɛ̃́? Kɛ tú: Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kù í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀. 12Dɛ kó bɛnitiyɛibɛ dɛ̀mɑrɛ̀ í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀, bɛɛ̀ kpɑ̀tì dɛ̀úkú. 13N tũ nnɛ́ wèńkùnnɛ n yɛ̀mmɛ̀ dɛtetìrɛ̀ ndɛɑ̀? N nìtɛ n nɔu kɛ bɛnkɛ n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ fɑ̀ɑ̀rɛ̀ nweɑ̀? 14Kɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ ntṹṹ nkɛ m puotì, kɛ n kɔ̃mmù bɑ́ dìì kṹnweńnì. 15Kɛ̀ n do tú m bo nnɑ́ɑ́ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí, n nɑ nsoutɛ́ ɑ kɔbɛ yɑɑ̀bí nyi. 16N totí n yɛ̀mmɛ̀ kɛ bo bɑntɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ̀ ti bɑntímù n yonkɛnɛ̀mu. 17N tɑ dìì yiè ndi Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, m bɑntɛ́mɛ̀ tìì bɛ̀ bɑ̀ɑ. 18A mɛ̀nkɛ bɛ̀ còńnɛ́ dɛ̀ɛ̀ ɑnni dɛ̀ndɛ, kɛ bo bɛ̀ tèntɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ do difɔ̃̀tìrì miɛkɛ. 19Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ bɛ kpɛrɛɛ deè, kɛ̀ bɛ kpɛrɛɛ mɔɔtɛ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo. 20Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ ìtɛ́ ɑ tɔ̃mmú bɛ kpɛrɛ yóó dèèmu, tidɔùntì ɔ̃ɔ̃ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí ɑ èntɛ dìì mɔ̀nnì. 21Mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ do nh ɑutɛ́ dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ dɛ̀ n yonkɛ kɛ́ n tɑ mɛdiɛ̀ mmɛ. 22N yí nciì, n yí bɑnní dɛ̀mɑrɛ̀, n do dò nfɛɔ̃̀fɛ̀ nfɛ ɑ ììkɛ̀. 23Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ́ ndɑ bonɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, kɑ̀ɑ m pĩ́ nhɑ nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ. 24Fɔ̃́ɔ̃̀ yó n niitɛ́ ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì n kpɛ́í nti miɛkɛ, kɛ́ n tɑnnɛ́ ɑ kpetì miɛkɛ. 25M mɔkɛ we kɛĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́? N yí dɔ́ dɛtɛrɛ̀ mɑrɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́! 26N kɔ̃̀ntì nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ dɛ̀ bo nɑ kɛ́deè, Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ nɛ́ yó ntú n yĩkú wèè ĩ́nkɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 27Bɛ̀ɛ̀ dɑ yóu bɛ̀ yóó duómu kɛ́kú, kɑ̀ɑ kuɔ bɛ̀ɛ̀ dootóo ɑ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀. 28N kó mɛsɑ̀ɑ̀ tu m bo ndɑ tɔ́kɛ́nɛ̀mɛ̀, n kó disɔ̀rì tu fɔ̃́ n Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ nní nnɑ́ɑ́ nhɑ tɔ̃mmú mumɔu ɑ dɔ̀ɔ̀mu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\