YƐSÃÃ 74

1Asɑfu yɛ̀nfɛ̀. Áú Kuyie! Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ ti dootóo sɑ̃́ɑ̃̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ miɛkɛ ti cɔ́ú ntínti ɑ pe? 2Dentɛní ɑ kɔbɛ kpɛ́í, ɑ dontɛ́ bɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì, bɛ̀ tu ɑ kɔbɛ mbɛ kɑ̀ɑ bɛ̀ tɔ, dentɛní Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì kpɛ́í ɑ do ɑ̃ dɛ̀. 3Kɔtɛ kɛ́yɑ̀ bɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri dɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ dɛ̀ dɛumɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ cɑ̀kɛmu dɛmɔu ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀. 4A dootitɔbɛ̀ tɑmu ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ kɛ íútí, kɛ còńnɛ́ bɛ kó mɛcɑnnimɛ̀ ɑ kɔ̃mɛ do borɛ̀. 5Bɛ̀ pùɔ nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ otekɔ̃ũtì ɔ̃ɔ̃ kɔ̃ṹmɛ̀ mmɛ dɛtie ndikpɑ́ɑ̀, kɛ́yɔ̃kii o pĩɛ̃tɛ̀. 6Bɛ̀ tɔ sipɛ̃ɛ̃́ nsi nɛ̀ mɑ̀ɑ̀tóòbɛ̀ kɛ puɔ̀ nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tisɑ̃tì. 7Kɛ cɔ́u nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tɛ̀ pùɔ, kɛ sĩ̀nkùnnɛ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ yu dɛ̀ ɑ yètìrì. 8Bɛ̀ do nɑ́ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ ndi kɛ tú: Ti yóó bɛ̀ puotímu, kɛ́cɔ́u nyɛ bòrɛ̀ yɛmɔu dihɛì miɛkɛ bɛ̀ bɑ̀ɑ́ ndɛ̀ Kuyie. 9Yɛbɛnkùyɛ̀ mɑyɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bo, ti tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, òmɔù í yɛ̃́ dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ̀. 10Áú Kuyie! Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ níím̀bɛ̀ɛ yóu bɛ̀ bo nyíinkomɛ̀ ɑ miɛkɛ? Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ dootitɔbɛ̀ dɑ yóu mudɑɑ́? 11Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ wɛ̃̀nkɛ ɑ bɑɑ̀? Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ mɛí ɑ nɔu? Youtɛní ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́ bɛ̀ kùɔ pɑíí. 12Kuyie nkuù tu n kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ ti bomɛ̀, kuù dɛɛrí bɛnìtìbɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 13Kuyie, nfɔ̃́ɔ̃̀ yɑtɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú, fɔ̃́ɔ̃̀ pɔ̀ntɛ musĩ̀mmù yɔ mɛniɛ mmiɛkɛ. 14Fɔ̃́ɔ̃̀ pɔ̀ntɛ musĩ̀mmù bɛ̀ tu mù Defiɑtɑ̃ɑ̃ mu yɔ, kɛ mù duɔ́ ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó yɛkũrɛ. 15Fɔ̃́ɔ̃̀ ɑ̃nnɛ́ sibií nɛ̀ ikó, kɛ duɔ́ nkɛ̀ ikó nyìì í kũũ kɛ̀ ì kpeì. 16Fɔ̃́ɔ̃̀ te kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ diyiè. 17Fɔ̃́ɔ̃̀ ɑ̃nnɛ́ itemmɑ̀nkɛ imɔu, fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ dipɑɑ̀ nɛ̀ diyɔ̃ɔ̃̀. 18N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ nyɛ̃́ ɑ dootitɔbɛ̀ dɑ sɑ̃́ɑ̃́mmɛ̀, kɛ̀ kubotí kùù yɛi nkɛ̀ kù cɑ̀ɑ̀ri ɑ yètìrì. 19Bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ dɛsĩ̀nnɛ̀ɛ pĩ́ nhɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ dò nsinɔ́nkpeé, bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nhɑ kó bɛcĩ̀rìbɛ̀ kpɛ́í mbìtì bìtì. 20A bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nhɑ tɑummɛ̀ kpɛ́í, ti píɛmmu dihɛì kó yɛsɔ̀rɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ ti fɛ̃́ũnkoo dɛborɛ̀. 21Bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũnko wèe di ifɛi, ocĩ̀rì nɛ̀ osénnìwè bɛ̀ ndɛ́úkùnko ɑ yètìrì. 22Kuyie nyítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́bɛnkɛ ɑ tú wè, dentɛní yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀ kubotí yɛiku dɑ sɑ̃́ɑ̃́ nyɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 23A bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nhɑ dootitɔbɛ̀ kó fɛhúùfɛ̀ kpɛ́í, kutoweku ɑ kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ wèkíí kù kɛ̀ kù dɛ̀úkú sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\