YƐSÃÃ 75

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Asɑfu yɛ̀nfɛ̀ nɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tu: Bɑ́ɑ́ kuɔ. 2Kuyie nti dɛ́úkùnko fɔ̃́ nwe, ɑ yètìrì í yiɛ̀ ti nɔ̀ miɛkɛ, ti nɑ́ɑ́mmu ɑ dɔ̀ɔ̀ mùù tɔ̃ndiɛmù. 3Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí nKuyie, kɛ̀ m mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ, n yó mbekù kɛ̀ dɛ̀ sìɛ́mu. 4Kɛtenkɛ̀ sɑ̃̀ntimu nɛ̀ kɛ nìtìbɛ̀, mí nKuyie míì fìí nkɛtenkɛ̀ sɑ̃ǹkɛ̀. 5N nɑ̀kɛ́mu sipɔɔ yɛmbɛ̀ kɛ tú bɛ̀ bɑ́ mmɔkɛ sipɔɔ, kɛ nɑ̀kɛ́ bɛyɛibɛ kɛ tú bɛ̀ɛ yóu sifeí. 6Kɛ bɑ́ nhéunko bɛ yɔ, bɛ̀ bɑ́ nnɑ́ɑ́ ntipocɛ̃mmúnɑ́ɑǹtì. 7Dɛ̀ í bonní diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ yoo diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, dɛ̀ mɛ nyí bonní dikpɑ́ɑ̀ yoo yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 8Dɛ̀ bonní Kuyie mborɛ̀ ndɛ̀, kùù bekùnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kuù ɔ̃ɔ̃ kɛ̃́kùnnɛ yie nkɛ́dɛ́úkùnnɛ otɔù. 9Ti Yiɛ̀ nKuyie mpikú fɛbòòfɛ̀ nfɛ, nɛ̀ ku miɛkɛ kó mɛnɑɑ̀ nkperímɛ̀ kù kɔnnɛ́mɛ̀, kɛ̀ yóó mɛ̀ yɑutɛ́ bɛnitidɔnnibɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ mɛ̀ yɑ̃̀ kɛ́kúótóo nɛ̀ dɛfũ̀ɔ̃̀ kpɛrɛ. 10Mí nyó mpĩɛ̃kùmu sɑ̃́ɑ̃̀ ku yètìrì, n yó ndièmmu kɛ sɑ̃ntí Kuyie Sɑkɔbu do tũ nkù. 11N yóó dɛitɛmu bɛyɛibɛ feí, bɛ̀ɛ̀ wetí kɛ̀ bɛ̀ ndɛukú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\