YƐSÃÃ 76

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Asɑfu yɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ dìè nfɛ̀ kɛ biennɛ̀ tibómbonti iwɛ̃ĩ kpɛti. 2Kuyie nyètìrì feímu Sudɑɑ kɔbɛ cuokɛ̀, ku yètìrì dɛumu bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ borɛ̀. 3Ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bo Sɑdɛmmu nwe kù ɑ̃ Siyɔ̃ɔ̃ nwe. 4Dɛǹdɛ Kuyie nkèkɛ́mɛ̀ bɛtɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀ pie, bɛ dɔpììtì nɛ̀ bɛ̀ kpɑ̀rìse, bɛ kpɑ̀rìnɛntì timɔu. 5A nɑ́ɑ̀ ndɛumu nɛ̀ ɑ wenniku, ɑ dɛumu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do bonɛ̀ dimɔ̀nnì. 6Yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́mu kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ ɛí, bɛkpɑ̀rìtiebɛ nɔu bɛ̀ìtɛ̀mu. 7Kuyie nSɑkɔbu do tũ nkù kuù pɛ́i, sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nsɑ̃ndèèbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́. 8Kuyie nhɑ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì nti, kɑ̀ɑ miɛkɛ pɛikɛ dìì yiè we mbo dɑ́ɑ́tí kɛ́cómmú ɑ ììkɛ̀? 9Kuyie nhɑ bo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ nɑ́ɑ́nní ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ kɛtenkɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ yɛ̃ nyúóó! 10A ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ bo bekɛ́nɛ̀ kutenkù, kɛ́dɛɛtɛ́ bɛ̀ɛ̀ kɛ̃́kùnnɛ bɛmɑ́ɑ̀. 11Bɑ́ bɛnìtìbɛ̀ kó kɛmiɛkɛ kɛ̀ dɛ̀úkùnkomu ɑ yètìrì, bɛ̀ɛ̀ bo cootɛ́ ɑ miɛkɛ bo pɛikɛ dìì yiè bɛ̀ bo ɑ̃nnɛ́ dibɑnni ɑ kpɛ́í. 12Dí dɔúnnɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nyɛnɔ̀ kɛ́ yɛ̀ dɔ̀ɔ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ kù tɔ̀kɛ́nɛ̀, pɑ̃mmúnɛ̀ ku yɛpɑ̃rɛ̀, kù duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì nti. 13Kuù kèkíí sikpɑ̀ɑ̀tìbìí kó muwemmu, kutenkù kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ í kù dɑɑti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\