YƐSÃÃ 77

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì Yedutunni tĩ̀nnì dìèmmɛ̀ Asɑfu yɛ̀nfɛ̀. 2N kuɔ̀mmu kɛ yu Kuyie, n yu Kuyie nku kɛ̀ kù yo n dɑbònnì. 3N tɑ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ nkɛ kɛ wɑɑ̀ n Yiɛ̀ nKuyie, nh ɔ̃ nyié nkɛ yuo nnɔu nsi kù bíɛ́kɛ̀ bɑ́ mbɑ́ɑ́ ɔu, kɛ yetírí bɛ̀ bo m bɑ́ntɛ̀mɛ̀. 4Nh ɔ̃ nkɛ̀ n dèntɛní Kuyie nkpɛ́í nní nkuɔ̀mmu, kɛ̀ n sìɛ n yɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cɑɑ̀rɛ̀mu. 5Nɛ̀ ɑ kpɛ́í n nɔ̀nfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nhũ̀ṹ, dɛ̀ n kɔɔ́nnɛ̀mu n yí nɔ nkɛ nɑ́ɑ́. 6N kpɑɑ́ yɛ̃́ dɛ̀ do dòmmɛ̀ mmɛ, n kpɑɑ́ kɛ denniní nyɛbie yɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛ̀nyɛ. 7N do ɔ̃ ndiè nyìì yìɛ̀ nyiì ɔ̃ nyié nkɛ bo n yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ n wentí kɛ totí n yɛ̀mmɛ̀, kɛ siɛmu kɛ bo tì bɑntɛ́. 8N Yiɛ̀ nKuyie, ɑ ti dootóomu kɛ̀ dɛ̀ dèèɑ̀? A bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛ kɛ́dentɛní ti kpɛ́ínnɑ́ɑ̀? 9A sɑ̀ɑ̀ ndèèmu sɑ̃́ɑ̃̀? A nɑ̀kɛ́ tì í kpɑɑ́ bo dɔɔ̀ dibenni mɑrɑ̀ɑ̀? 10Kuyie nhɑ tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ mɛsémmɑ̀ɑ̀? Kɛmiɛkɛ kɛɛ̀ te kɑ̀ɑ í ti kuɔ̀ mɛsémmɑ̀ɑ̀? 11Kɛ̀ m bɛ́i kɛ dɔ̀: Dɛ̀ɛ̀ n yóù dɛɛ̀ tu Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku nɔ̀ùtɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bomɛ̀ n yĩ́nkɛ̀. 12N Yiɛ̀ nKuyie n yí yóó yɛ̃̀ nhɑ pĩ́ mùù tɔ̃mmú, m mɔ́mmuɔ n kpɑɑ́ wúómmu tidiɛtì ɑ do dɔ̀ɔ̀ tì. 13N totimu n yɛ̀mmɛ̀ mutɔ̃mmú mumɔu ɑ do pĩ mmù ĩ́nkɛ̀, n siɛmumu mutɔ̃ndiɛmù ɑ do dɔ̀ɔ̀ mù kpɛ́í. 14Kuyie nhɑ kó kucɛ sɑ̀mu. Kuyie, kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́ nkutɛkù mɑkù í bo kɛ dɑ mɑ̀nnɛ̀. 15Kuyie, fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ri tidiɛtì, fɔ̃́ɔ̃̀ bɛnkɛ ɑ wɛ̃rímú yɛbotɛ̀. 16Nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú mmu ɑ dɛɛtɛ́mɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀, Sɑkɔbu yɑɑ̀bí nɛ̀ Sosɛfu kpɛyi. 17Kuyie, mɛniɛ ndo yɑ̀ fɔ̃́ nwe, mɛ̀ do dɑ yɑ̀mu kɛ́fɑ̃ntɛ, kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì fũ̀ɔ̃̀ kó mɛniɛ nkutìrɛ̀. 18Kɛ̀ yɛwɛtɛ̀ɛ cóúnní mɛniɛ, nkɛ̀ itɑpíɛ nyiɛ̀ní, kɛ̀ itɑpíɛ ntú níɛ́ɛ́ tipíìtì timɔu. 19Kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mpɛ́ú kɛ̀ kuyɑɑkù fĩ, kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mìí kɛ̀ dɛ̀ɛ wenkɛ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ ɑɑ́ kɛ́sɑ̃ntɛ̀. 20A kó kucɛ do yɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ nkɛ, ɑ do kérí mɛniɛ ncuokɛ̀ nkɛ, òmɔù do í yɑu ɑ nɑcɛ̀fɔ̃̀tɛ̀. 21A do duɔ́ nkɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛɛ̀ nni ɑ nìtìbɛ̀, onìtì ɔ̃ ncɛ̃mmúmɛ̀ o pe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\