YƐSÃÃ 78

1Asɑfu yɛ̀nfɛ̀. Díndi n nìtìbɛ̀ kéntɛ́nɛ̀ n tié. Kéntɛ́nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́keè n tú mù. 2N dɔ́ kɛ di onnimu, m bo di nɑ́kɛ́ nɛ̀ yɛnɑ́ɑnhɑ̃ntíyɛ̀ dɛ̀ɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì. 3Ti kèè tì kɛ ti yɛ̃́, ti yɛmbɛ̀ ti tùo ntì. 4Ti bɑ́ɑ́ tì sɔ̀nnɛ ti bí, ti yóó ti tùòmmu ti yɑɑ̀bí, Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó disɑ̃nni nɛ̀ ku kó muwɛ̃rímú, nɛ̀ tidiɛtì kù dɔ̀ɔ̀ tì. 5Kuù dɔúnnɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí ku tié, kuù duɔ́ nku kuɔ́ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ nɑ̀kɛ́ ti yɛmbɛ̀ kɛ tú bɛ̀ɛ tì tié mbɛ bí. 6Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ kutɔ̃nkù kùù tũ̀nní kɛ̀ kù ntì yɛ̃́, ibí bɛ̀ bo piɛ́ ì kɛ̀ ìi tì tùo nyi kó ibí. 7Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ mbúɔ́ Kuyie, kɛ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nku tɔ̃mmú, bɛ̀ ntũ nku tɑnnɔ̀. 8Kɛ bɑ́ ndònnɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ to nkpeńnì, kɛ̀ bɛ̀ nyetírí Kuyie nkpɛti, kɛ́ntú bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ í fííkú, bɛ̀ɛ̀ í tũ Kuyie nsɛ́i. 9Efɑdɑimmu kɔbɛ tú bɛtɑ̃nnuɔmbɛ mbɛ, kɛ kũ̀ńnɛ́ mudoò kɛ bùtínnɛ́ kɛ cokɛ́. 10Bɛ̀ í yie nkɛ pĩ́ mmɛtɑummɛ̀ Kuyie mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀, bɛ̀ í yie nkɛ tũ̀nnɛ ku kuɔ́. 11Kɛ yɛ̃̀ mmutɔ̃ndiɛmù kù do dɔ̀ɔ̀ mù, bɛ̀ do yɑ̀ tìì diɛtì kó dimɑ̀ɑ̀. 12Kuyie ndo dɔ̀ɔ̀mu tidiɛtì bɛ yɛmbɛ̀ nuɔ mmiɛkɛ, Esibiti tenkɛ̀ Soɑ̃ɑ̃ tempɛ̃ miɛkɛ. 13Kuù do kèétɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ bɛ̀ɛ séntɛ́, kɛ̀ mɛniɛ ncómmú kɛ́ndò nkuduotí. 14Kɛ̀ kù níí mbɛ̀ ni nɛ̀ diwɛtirì kuyie, kɛyènkɛ̀ kɛ̀ dì mbɛ̀ mí muhɑ̃ɑ̃́. 15Kɛ̀ kùu dennɛní mɛniɛ ndipèrì miɛkɛ, kɛ̀ mɛ̀ɛ pɔ̃ntɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀. 16Kuù do yɑtɛ́ dipèrì dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ ncóúnní mɛdiɛ̀, kuù do dènnɛní mɛniɛ nkɛ̀ mɛ̀ɛ puɔ̃́ sikondɑkɛsí nɛ̀ ikó ndiɛyì kɔ̃mɛ. 17Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ nsɔkɛ́ kɛ cɑɑ̀ri Kuyie, kɛ yetírí Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kpɛti tɛdɔnkpetɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 18Nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ìínko Kuyie mmiɛkɛ, kɛ kù bèkú tidiitì bɛ̀ dɔ́ tì. 19Kɛ̀ bɛ̀ n wɑ́tìrì Kuyie nkɛ tú: Kuyie mbo nɑ kɛ́ ti duɔ́ ndikpɑ́ɑ̀ diì mmiɛkɛ mudiì kɛ̀ ti diɑ̀? 20Ntɛ kù potɛ́mɛ̀ dipèrì kɛ̀ mɛniɛ nni mpuunní kɛ pũɔ̃̀ nyikó kɔ̃mɛ, kù bo nɑ kɛ ti duɔ́ mmudiì nɛ̀ imɑɑnnɑɑ̀? 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ti kèè kɛ̀ ku miɛkɛɛ pɛikɛ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, kɛ́fɑ̃ntɛ mɛdiɛ̀ kɛ́tuɔ nyIsidɑyɛɛribɛ. 22Bɛ̀ í yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku kpɛti, bɛ̀ í tɑ̃́mɛ̀ kɛ dò nkù bo bɛ̀ dɛɛtɛ́. 23Mɛmmɛ kù pɛ́immɛ̀ yɛwɛtɛ̀, kɛ́kpetɛ́ yɛwɛtibòrɛ̀, 24kɛ́cṹũnní mɑ́nnì, kɛĩ́nkɛ̀ kó mudiì mmu kù do bɛ̀ duɔnnímɛ̀. 25Bɛmbɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ di bɛnitidiɛbɛ̀ kó mudiì, kɛ̀ kù mbɛ̀ duɔ̀ mudiì bɛ̀ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí. 26Kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkùu fuutɛ, nɛ̀ ku kó tikpetì miɛkɛ kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku kó kuyɑɑkùu fuutɛ. 27Kɛ̀ kùu cṹũnní imɑɑ mbɛ cuokɛ̀ kɛ̀ ì nsũ kɛ dò mmubirímú, kɛ́tɔní yɛpɛ̀pɛ́rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ nsũ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mubirímú dòmmɛ̀. 28Kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ yɛ̀ nduò bɛ kɑrì kɛ ncóú cóú kɛ́fitɛ́ bɛ touti. 29Kɛ̀ bɛ̀ɛ di bɛ̀ dɔ́mɛ̀ kɛ́nsɑ̀nnɛ̀, kɛ̀ kùu bɛ̀ duɔ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ kó mudiì. 30Kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ kɛ mu nyí mù dɛ, kɛ̀ dɛ kó tidiitì nkpɑɑ́ bo bɛ nɔ̀ miɛkɛ, 31Kɛ̀ Kuyie mmiɛkɛɛ bɛ yɛ̀, kɛ̀ kùu kuɔ yɛdɑkperɛ̀, nɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 32Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ nsɔkɛ́ kɛ cɑɑri, bɛ̀ í nyie nkɛ́ntɑ̃́ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì. 33Mɛmmɛ kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ fùùtɛ muyɑɑ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kú, kɛ̀ mɛyɛi mbɛ̀ do kɛ kṹntɛ́ bɛ fòmmu. 34Kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ potɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ɛ kù wɑmmú, kɛ́wɛ̃ɛ̃tɛní ku bíɛ́kɛ̀, kɛ́cokɛ́ní ku borɛ̀, 35kɛ́dentɛní Kuyie nkuù do túmɛ̀ bɛ kó dipèrì, kunku kùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuù tumɛ̀ bɛ kóo donti. 36Kɛ nɛ́ nku cií, kɛ kù nɑ̀ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí mɑ́ɑ̀. 37Bɛ yɛ̀mmɛ̀ do í fííkú ku ĩ́nkɛ̀, bɛ̀ í mpĩ́ nkù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀. 38Nɛ̀ ku sémmɛ̀ diɛmɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ kù mbɛ̀ cĩ́ɛ̃́mmu, bɑ́ kù í mbɛ̀ kùɔ kɛ́deè, kucɛ mɛ̀pɛ́u kɛ́ mbɛ̀ mɔ̀kɛnɛ̀ mɛminnímɛ̀ bɑ́ kù í nyóu kɛ̀ ku miɛkɛɛ bɛ̀ yɛ̀ mɛdiɛ̀. 39Kù do yɛ̃́mu bɛ̀ tumɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, kɛ do mmuyɑɑ́ kɛ yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ deè. 40Kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ ku kpɛti kucɛ mɛ̀pɛ́u dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ́mpɛ́íkùnko ku miɛkɛ kucɛ mɛ̀pɛ́u tɛdɔnkpetɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 41Kɛ̀ bɛ̀ nsɔkɛ́ kɛ beú Kuyie, kɛ íinko ku miɛkɛ kunku kùù bɛ̀ te bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ. 42Bɛ̀ í ndenniní Kuyie nwɛ̃rímú kpɛ́í, bɛ̀ í nkpɑɑ́ yɛ̃́ kù bɛ̀ dɛɛtɛ́ dìì yiè nɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀. 43Bɛ̀ í kpɑɑ́ yɛ̃́ kuù do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ tidiɛtì Esibiti, nɛ̀ kù do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ Soɑ̃ɑ̃ tempɛ̃. 44Bɛ̀ í kpɑɑ́ yɛ̃́ kù do cèètɛmɛ̀ ikó nkó mɛniɛ kɛ̀ mɛ̀ɛ nɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀, kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ mɛ yĩɛ̃kɛ muyɑ̃̀ɑ̃̀. 45Kù do duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ sikonsɑpoo yɛ̀nní kɛ́ mbɛ̀ dɔmmù, kɛ̀ yɛcɛdɑkɛ̀ɛ píɛ nkɛ cɑkɛ dihɛì. 46Kɛ̀ fɛcofɛɛ cɑ́ɑ́kɛ́ bɛ diitì, kɛ̀ yɛcɑ́dúɔ̀ ndɛ́útóo bɛ ɔ̀ùtì kó mucɔ̃́ntimu. 47Kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ɛ cɑkɛ bɛ tie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀, kɛ̀ fɛtɑdiɛ̀fɛ̀ɛ kuɔ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ Sìkòmɔ́ɔ̀. 48Kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ɛ kuɔ bɛ wũɔ̃, kɛ̀ fɛtɑpíɛ̀fɛ̀ɛ kuɔ bɛ nɑɑcɛ̃nti. 49Kɛ̀ ku miɛkɛɛ bɛ̀ pɛikɛ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́fɑ̃ntɛ kɛ́ bɛ̀ tùɔ nkɛ̀ dɛ̀ nyóù mɛdiɛ̀, kɛ̀ kùu bɛ̀ duɔnní ku tɔ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kɔ̀ù kucɛ̃nku. 50Ku miɛkɛ do bɛ̀ yɛ̀mu kɛ́tontɛ́, bɑ́ kù í mbɛ̀ coo, kɛ́ bɛ̀ bɔntɛ́ mutenkṹṹ nyɛimu, 51kɛ́potɛ́ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu Mpo bɛmɔu Esibiti, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do tú bɛketibɛ̀ Kɑmmu kó kuwuɔ mmiɛkɛ. 52Kɛ̀ kùu dennɛ ku nìtìbɛ̀ onìtì ɔ̃ɔ̃ dennɛmɛ̀ o pe, kɛ́ mbɛ̀ cɛ̃mmú onìtì ɔ̃ ncɛ̃mmúmɛ̀ o wũɔ̃ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 53Kɛ̀ kù mbɛ̀ cɛ̃mmú bɛ́ù bɑ́ bɛ̀ í nyĩɛ̃̀kù, kɛ̀ mɛniɛ mpɔ̃ntɛ́nɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀. 54Kɛ̀ kùu bɛ̀ tɑnnɛ́ bɛ ɛì kù cɑ̃̀ńnɛ́ dì bɛ kpɛ́í, ku tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì kù fìètɛ dì nɛ̀ ku wɛ̃rímú. 55Kɛ̀ kùu bɛti yɛbotɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo, kɛ́berí kɛtenkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ totí, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tiekɛ bɛ cɛ̃́ĩ kɛ́mbo. 56Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ nyíinko Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku miɛkɛ, kɛ́yetɛ ku kpɛti, bɛ̀ í ndɑkɛ ku kuɔ́ kpɛti. 57Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ́tɛ́nɛ̀ Kuyie mbɛ yɛmbɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ́ nkù soú kɛ í ndò nhɑ́ nɑ kɛ́ mbɛ̀ tɑ̃́, mutɑ̃mmù mùù í fĩ mmɛsɑ̀ɑ̀ mu kɔ̃mɛ. 58Kɛ̀ bɛ̀ nfeu yɛtɔ̀rɛ̀ kɛ íinkoo Kuyie mmiɛkɛ, kɛ feu yɛbɔkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kù yóù. 59Kɛ̀ Kuyie ndɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ kù miɛkɛɛ pɛikɛ, kɛ̀ kùu pɛ̃ nyIsidɑyɛɛribɛ pɑ́íí. 60Kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ kùu ítɛ́ ku kɑ̀rì Sidoo, di tou kù do bo dì bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀. 61Kɛ̀ kùu yóu kɛ̀ ibotí tɛì kònnɛ̀ ku tɑummɛ̀ tɔu, dìì bɛnkú ku diɛtì nɛ̀ ku wɛ̃rímú kɛ̀ dìi tɑ bɛ dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ. 62Kɛ̀ kùu yóu kɛ̀ bɛ̀ nkɔù ku nìtìbɛ̀, ku miɛkɛ kɛɛ̀ do yɛ̀ ku kó bɛnìtìbɛ̀ kù te bɛ̀. 63Kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncɔ́útɛ́ bɛdɑcɛ̃mbɛ̀, kɛ̀ bɛporicɛ̃mbɛ̀ɛ pɑɑ̀ bɛ dɑɑbɛ̀. 64Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ kú mudoò miɛkɛ, bɑ́ bɛkúpobɛ̀ í nkuɔ́. 65Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyítɛ́ kɛ́ndò nkù do yɛ̃̀ nkɛ duɔ́, okpɑ̀rìnuɔnti ɔ̃ɔ̃ yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ́muɔ́ kɛ̀ mɛ̀ɛ̀ íimmɛ̀ o kɔ̃̀ntì. 66Kɛ̀ bɛ̀ ncooti kɛ̀ kù tũ nkɛ poti, kɛ̀ bɛ̀ɛ dì ifɛi sɑ̃́ɑ̃̀. 67Kɛ̀ kùu dootóo Sosɛfu kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́yetɛ kù bo tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ Efɑdɑimmu kó kuwuɔ. 68Kɛ nɛ́ tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sudɑɑ kó kuwuɔ, Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì kù dɔ́ dì. 69Kù dɛ nfìí nku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ okùmɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ yɛtɑ̃diɛyɛ̀, kɛ́ndò nkɛtenkɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ fííkú sɑ̃́ɑ̃̀. 70Kuù tɑ̃ɑ̃tɛ́ ku kóo tɔ̃ntì Dɑfiti, koò dɛ̀ìtɛní mupecɛ̃mmu miɛkɛ. 71Ò do cɛ̃mmú ipe nyi kɛ̀ kùu ò dɛ̀ìtɛní, kòò bo ncɛ̃mmú ku nìtìbɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kù te bɛ̀. 72Kɛ̀ Dɑfiti mbɛ̀ cɛ̃mmù nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kɛ́ mbɛ̀ ni kɛ̀ dɛ̀ dò nsɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\