YƐSÃÃ 79

1Asɑfu kó fɛyɛ̀nfɛ̀. Áú Kuyie! Yɛbotɛ̀ yɛɛ̀ do ɑ nìtìbɛ̀ tenkɛ̀. Kɛ sɑ̃ũ nhɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀, kɛ pɔ̀ntɛ Sedisɑdɛmmu kòò nɑɑ́ tidobontì. 2Kɛ kùɔ ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔúnko kɛ̀ timɑncòntì bɛ̀ cɔ̀, ɑ kɔbɛ nɑɑ́ ntikpɑsĩ̀ntì kó mudiì mmu. 3Kɛ̀ bɛ yĩ̀ĩ̀ ncòú kɛ pɔ̃ntɛ́ mɛniɛ nkɔ̃mɛ kɛ fitɛ́ Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ bɛ̀ duɔ́ bɑ́ òmɔù í bo wèè bo bɛ̀ kũnnɛ́. 4Kɛ̀ ti pɛɛtitɔbɛ̀ ti sɑ̃́ɑ̃́, bɛ̀ɛ̀ ti fitɛ́ kɛ̀ bɛ̀ ti sènkɛ̀rì kɛ ti dɑú. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie, dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ miɛkɛ do? Dɛ̀ yó ndɑ yóùmu kɛ dɑ cɔ́ú nsɑ̃́ɑ̃̀ muhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɑɑ̀? 6Yóu kɑ̀ɑ miɛkɛɛ do ibotí tɛì ìì í dɑ yɛ̃́, nɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛ̀ɛ̀ í yu ɑ yètìrì. 7Kɛ yɛ̃́ bɛɛ̀ pɔ̀ntɛmɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, kɛ cɑ̀kɛ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀. 8Bútínnɛ́ ti yɛi mmɛkótímɛ̀, nɛ̀ ɑ mɔkɛmɛ̀ mɛnitisémmɛ̀ wɛ̃ɛ̃tɛní mɛcɑ̃ɑ̃ nti bíɛ́kɛ̀, ti nɑɑ́ mbɛsénnìbɛ̀ mbɛ. 9Yɑ̀ɑ̀ ti dɛɛtɛ́ fɔ̃́ nKuyie nti dɛɛtíwè, ɑ yetìsɑ̀ɑ̀rì bɑ́ɑ́ cɑkɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, ũtɛ́ ti yɛi nkɛ́ ti dɛɛtɛ́ kɛ́dɛ́úkùnnɛ ɑ yètìrì. 10Bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tũ nfɔ̃́ nKuyie nkɛ̀ bɛ̀ɛ yĩ́: Yé Kuyie mbɛ̀ tũ nkù bo dɛ̀? Dɔɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ ɑ pɛ̀ìtɛmɛ̀ ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ kùɔ bɛ̀, kɛ̀ tí dɛ̀ yɑ̀ nɛ̀ ti nuɔ. 11Keè tikpetíntì kó yɛdɑbùò, ɑ kpeńnìmu, nkɑ̃nkɛ́ bɛ̀ dɔ́nɛ̀ bɛ̀ mukṹṹ. 12Ti Yiɛ̀ nKuyie nti pɛɛtitɔbɛ̀ dɑ sɑ̃̀ḿmú yɛ̀ɛ̀ sɑ̃́ɑ̃m̀bɛ̀, ɑ yɛ̀ mbɛ̀ fɔ̀ɔ́ nkucɛ mɛ̀yiekɛ̀. 13Tínti ɑ nìtìbɛ̀, tínti ɑ kó kupecɛ̃nku ɑ cɛ̃mmù kù, ti sɑ̃ntí fɔ̃́ nwe ti yó ndɑ sɑ̃ntímu nɛ̀ ti bo mbomɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\