YƐSÃÃ 8

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ kɛ biennɛ̀ kubómbonku. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ yètìrì feímu kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ. A yètìrì dɛumu kɛ sèńtɛ́ tiwɛtì, n yó ndɑ sɑ̃ntímu. 3Ibí nɛ̀ ibíbɛ́nní bo ndiè nkɛ dɑ sɑntí, iì kó yɛnɔ̀ peri ɑ dùɔ̀ntɔbɛ̀ diɛbɛ̀, ɑ dootitɔbɛ̀ diɛbɛ̀ í piɛti tinɑ́ɑǹtì. 4Kɛ̀ n wùó nkɛĩ́nkɛ̀ ɑ nɔu kó mutɔ̃mmú, otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, 5m bɑ́ɑ́ yɑ̀ onìtì tu wè kɑ̀ɑ yɛ̃́ o kpɛ́í, n yí yɑ̀ onìtì yie ntu wè kɑ̀ɑ dɑ̀kɛ o kpɛ́í. 6Kuyie nhɑ ò dɔ̀ɔ̀ kòò sɑ̃kɛ dònnɛ̀ fɔ̃́ nwe, kɑ̀ɑ ò duɔ́ ntikpetì nɛ̀ diyetìdiɛrì. 7Koò duɔ́ nhɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kòò dɛ̀ bɑkɛ́, kɑ̀ɑ ò bɑɑ́ ndɛmɔu. 8Tipìètì nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntòo, 9nɛ̀ sinɔɔ nɛ̀ siyĩĩ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo mɛniɛ mmiɛkɛ. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ yètìrì feímu kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\