YƐSÃÃ 80

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì Asɑfu dentĩ̀nnì dìè nfɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ kɛ bie nkubómbonku. 2Isidɑyɛɛribɛ kóo cɛ̃nti, kéntɛ́ kɛ́keè, fɔ̃́ nwèè kpɑ̀ɑkɛ Sosɛfu yɑɑ̀bí kupecɛ̃nku kɔ̃mɛ, fɔ̃́ nwèè bɑkɛ́ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀, bɛnkɛ ɑ kpetì! 3Bɛnkɛ ɑ wɛ̃rímú Efɑdɑimmu nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee bɛ wuɔ mmiɛkɛ, kɔtɛní kɛ́ ti dɛɛtɛ́! 4Duɔ́ nkɛ̀ tí wɛ̃tɛní, ti wéntɛ́ fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ́ ti dɛɛtɛ́. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie fɔ̃́ Mpɑkɛdɑɑ, dɛ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ miɛkɛɛ bonkɛ? Ti bo ndɑ bɑ́ɑ́ nkɑ̀ɑ miɛkɛɛ ti pɛ́ìɑ̀? 6A kɔbɛ nɔnniɛti tiì nɑɑ́ mbɛ diì, bɛ nɔnniɛti tiì piɛku yɛɔbɛ kɛ̀ bɛ yɔ̃̀. 7Ti pɛɛtitɔbɛ̀ nɛ́ kpɑ ntíì kpɛ́í, ti dootitɔbɛ̀ ti dɑúmu. 8Kuyie nfɔ̃́ Mpɑkɛdɑɑ duɔ́ nkɛ tí wɛ̃tɛní, ti wéntɛ́ fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ́ ti dɛɛtɛ́. 9A ti uutɛ́ní Esibiti nwe fínyĩ̀ kó mutie kɔ̃mɛ kɛ bɛ̀ti yɛbotɛ̀ kɛ mù fìí. 10Kɛ píe mmu tɑkɛ́ kɛ̀ mu cĩɛ̃̀ ntɑ kɛtenkɛ̀, kɛ̀ mù wùɔ nkɛ pitɛ́ kɛtenkɛ̀. 11Kɛ̀ mu dɛ́ɛ̀ ndɑ̀tínnɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀, kɛ̀ mu bɑkɛ yɛ̀ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ sɛ́tìrì kó dɛtie ndiɛrɛ̀. 12Kɛ̀ mu bɑkɛ wùɔ nkɛ tùɔ̀kɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ̀ ibɑkɛ pɑ̀nyì yɛ̀ kɛ tùɔ̀kɛ kukó nhEfɑdɑti. 13Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ kɛ̃tɛ́ kuperí kɛ̀ bɛcɛpɛ̃̀mbɛ̀ tɔ̃̀ũ̀ mu bɛ? 14Kɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kó sidoó cɑ́ɑ́ mmu fɑ̃ɑ̃̀tì, kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì mù kɛ̃ĩ. 15Fɔ̃́ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ wɛ̃ɛ̃tɛní, mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́wéntɛ́ní kɛ́yɑ̀ tìì mù tùɔ̀kɛní, kɛ́ mù dɛɛtɛ́. 16Fɔ̃́ɔ̃̀ mù fìí nnɛ̀ ɑ nɔ̀ùtɛ̀. A nkɑ̃nkɛ́ ɑ birɛ dɛ̀ɛ̀ tu mutie ɑ fìí ḿmù, kɛ mù kpénkùnnɛ. 17N Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ kɔ̃ṹmu ɑ tie kɛ mù cɔ́u. Bɛ̀ɛ̀ mù cɔ́u wéntɛ́ bɛ fɛnɔnsĩ̀nfɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kú. 18A wɛ̃rímú mbo okpɑ̀ɑ̀tì wèè bo ɑ bɑkù yoú o ĩ́nkɛ̀, onìtì ɑ kpénkùnnɛ wè ɑ mɔ́mmuɔ. 19Ti tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɑ dɛ́tɛ́nɛ̀, ɑ ti fòùkùnnɛ kɛ̀ tí ndɑ sɑ̃ntí. 20Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ duɔ́ nkɛ̀ tí wɛ̃tɛní, ti wéntɛ́ fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ ti dɛɛtɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\