YƐSÃÃ 81

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì Asɑfu yɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ dìè nfɛ̀ kɛ biennɛ̀ kukùtìdùkù. 2Diwɛ̀ì ndi bo kɛ̀ di nyíútí Kuyie nkpɛ́í nkuù tu ti kó muwɛ̃rímú, piɛtɛnɛ̀ Kuyie nSɑkɔbu do tũ nkù. 3Bentɛnɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ kɛ́dentɛ̀, bentɛnɛ̀ yɛbɑ̀rɛ̀ nɛ̀ tikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti. 4Yiénnɛ̀ yɛtɑ̃tɛhe otɑ̃ɑ̃pɑ̀nwè kó dibɑnni, kòò còḿmú dɛdɑ̀nnɛ̀ ĩ́nkɛ̀ dí nheu, ti kó dibɑnni ndi. 5Dɛ̀ tu ikuɔ́ nyi tínti Isidɑyɛɛribɛ ti kpɛ́í, dinùù ndi Kuyie nSɑkɔbu do tũ nkù dɔú ndì. 6Mɛtɑummɛ̀ mmɛ kù dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ Sosɛfu yɑɑ̀bí, bɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Esibiti. Bɛ̀ dɛ nkèè tinɑ́ɑǹtì bɛ̀ mu nyí kèè tì diyiè mɑrì tìì tu: 7N dɑ toutɛ́mu ditɔu cɛ̃́ɛ̃́rì, kɑ̀ɑ nɔ̀ùtɛ̀ fĩ́ĩnko dimɑ́mmùyɑ́ɑ̀. 8Kɑ̀ɑ tɑ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ kɛ n kuɔ́nnɛ̀ kɛ̀ n dɑ dɛɛtɛ́, kɛ dɑ bɛ́innɛ̀nní fɛtɑpíɛ̀fɛ̀ miɛkɛ, kɛ dɑ yɑ̀ɑ́kɛ́ tɛbintɛ bɛ̀ tu tɛ̀ Mɛdibɑ tɛ borɛ̀. 9Díndi n nìtìbɛ̀ kentɛ́nɛ̀ kɛ̀ n di cɑu, díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ di do bo n kéntɛ́! 10Dibɔɔ̀ nɑ bɑ́ mbo di kóo mɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, di kóo mɔù nɑ bɑ́ nninku dɛtɛrɛ̀ mɑrɛ̀ ììkɛ̀ kɛ dɛ̀ bɑ̀ɑ́. 11Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie, míì di dènnɛní Esibiti, ɑɑtɛnɛ̀ di nɔ̀ kɛ̀ n yɛ̀ píɛ. 12N nìtìbɛ̀ mɛ n yí n kèńtɛ́, Isidɑyɛɛribɛ í dɔ́ n kpɛti. 13Kɛ̀ m mɛ mbɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ kèrí bɛ tookperí kó kucɛ, kɛ tũ mbɛ mɔ́mmɔmbɛ bɛ̀ dɔ́mɛ̀. 14Díndi n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ di do bo n kéntɛ́, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ do ntũ n kó kucɛ. 15N nɑ nfɛ̀ikùnnɛmu bɛ dootitɔbɛ̀ bɑ̀mbɑ̀, n nɑ nhɑ̃nnɛ́mu tɛnɔ̀ùtɛ̀ bɛ dùɔ̀ntɔbɛ̀. 16Bɛ̀ɛ̀ nìí nKuyie mbɛ̀ nɑ nnìnkúmu ku ììkɛ̀ kɛ́ kù bɑ̀ńtɛ̀, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó diwɛ̀ì mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 17Mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie nnɑ mbɛ̀ piúnɛ̀mu tidisɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ bɛ̀ɛ di mɛcekùɔ̀ nkɛ́nsɑ̀nnɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\