YƐSÃÃ 82

1Asɑfu kó fɛyɛ̀nfɛ̀. Kuyie nyìtɛ́ kɛ còḿmúmu ku kó ditĩ̀nnì cuokɛ̀, kɛ bekùnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛbeémbɛ̀. 2Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ di yóu di bo ncɑɑ̀rimɛ̀ tibeéntì, nɛ̀ di bo nkómmúmɛ̀ bɛyɛibɛ? 3Di ntũ nyikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ kɛ́nduɔ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ nɛ̀ iciribí bɛ̀ dò nkɛ́nte dɛ̀, di mbekùnɛ̀ bɛsénnìbɛ̀ nɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ dɛ̀ bèkúmɛ̀. 4Ndɛɛrínnɛ̀ bɛsénìbɛ̀ nɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀, fietɛnɛ̀ bɛ bɛyɛibɛ nɔu miɛkɛ. 5Di í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀, di í ciì, di kérí dibiìnnì miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ kó dipũũ dimɔu sɑ̃̀ntɛ̀. 6M bɛ́immu kɛ tú: Di tú kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ mbɛ, kɛ tú di mɔu Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kó ibí. 7Di yóó kú bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃mɛ mmɛ, di yóó duómu dimɔu sikpɑ̀ɑ̀tìbìí kɔ̃mɛ. 8Ti Yiɛ̀ nKuyie nyítɛ́ kɛ́bekɛ́nɛ̀ kutenkù, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ temɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\