YƐSÃÃ 83

1Bɛ̀ dìèmmɛ̀ Asɑfu yɛ̀nfɛ̀. 2Áú Kuyie! Bɑ́ nduɔ́ kɑ́rɛ́, bɑ́ ndò nyúó! Bɑ́ mbúútóo. 3A dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ burì, ɑ níim̀bɛ̀ bɛɛ̀ bɑɑti ɑ kpɛ́í. 4Bɛ̀ dɑ̀kiimu ɑ nìtìbɛ̀ kpɛ́í, bɛ̀ wɑnti kɛ́do ɑ kɔbɛ ɑ kɑ̃nkɛ́ bɛ̀mbɛ mudoò. 5Bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu kɛ tú: tí kɔtɛnɛ̀ kɛ́kuɔ bɛ kó kuwuɔ nkumɔu, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó diyètìrìi kpɑ́nnɛ́. 6Bɛ̀ dɑ̀kɛmu kɛ wɛ̃nnɛ́ dinùù, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɛ bo dokɛ́nɛ̀ fɔ̃́ nwe. 7Edomiibɛ nɛ̀ Isimɑyɛɛribɛ, Mɔɑbiibɛ nɛ̀ Akɑdiibɛ. 8Kebɑdiibɛ nɛ̀ Amɔdiibɛ nɛ̀ Amɑdesiibɛ, Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɛ̀ Tiiri ɛì kɔbɛ. 9Bɑ́ Asidii kɔbɛ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́mu, bɛ̀ dɔ́ kɛ́teennɛ̀ Dɔti yɑɑ̀bí nyi. 10Dɔɔ̀ bɛ ɑ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ ɛì kɔbɛ, Sisedɑɑ nɛ̀ Yɑbinni ɑ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kukó nKisɔ̃ɔ̃. 11Adɔdi bintɛ bɛ̀ do dɛ nku bɛmɔu, kɛ́nɑɑ́ ntikùtì kɛtenkɛ̀. 12Bɛ kó sikpɑ̀ɑ̀tìbìí dɔɔ̀ si ɑ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Odɛbu nɛ̀ Sebu, kɛ̀ bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛrɛ ndònnɛ̀ Sebɑ nɛ̀ Sɑdimmunɑ bɛ kpɛrɛ do dòmmɛ̀. 13Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Tí fietɛnɛ̀ Kuyie nkó kɛtenkɛ̀ kɛ́tiekɛ, 14Kuyie n tũ nkù, ɑ yóu kɛ̀ tɛfɔ̀dɔ́ntɛ̀ɛ bɛ̀ tùótɛ́, kuyɑɑkùu bɛ̀ tɔ tifɔ̃kpɛ̃ti tɛ̃mɛ̀. 15Cɔ́útɛ́ bɛ muhɑ̃ɑ̃́ nhɔ̃ɔ̃ cɔ́útɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kutúúkù, dɛ́útóo bɛ fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɛ́útóomɛ̀ ditɑ̃rì. 16Bɛti bɛ nɛ̀ kuyɑɑkù nɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀, donnɛ́ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì nɛ̀ kuyɑɑkperíkù. 17Ãnnɛ́ bɛ ifɛi, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ dɑ wɑmmú fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie. 18Yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ di ifɛi, kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì nduò sɑ̃́ɑ̃̀, yóu kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di, kɛ̀ bɛ̀ɛ kú. 19Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ do nfɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ yètìrì tu ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ bɑkɛ́ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\