YƐSÃÃ 84

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Kodee bí kó fɛyɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ dìè nfɛ̀ kɛ biennɛ̀ kubómbonku. 2N Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n dɔ́mu ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛdiɛ̀. 3N yɑ́ɑ́mmu ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù mutɑrimù kɛ̀ dɛ̀ nh ɔɔtí, m búɔ́ fɔ̃́ nwe kɛ̀ diwɛ̀ì m bo kɛ̀ ǹ yiú. 4Inɔribí cekù tiyĩ́ɛ̃̀ntì ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ, sikpɑ̃̀ncɛ́ndéi dɔunko siyiè nkɛ pɛ̃ṹ si bí ɑ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ borɛ̀ ndɛ. Fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu nkóo kpɑ̀ɑ̀tì. 5Bɛ̀ɛ̀ bo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑtimu kɛ̀ bɛ̀ dɑ sɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀. 6Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ ĩkú Kuyie nyĩ́nkɛ̀, icɛ imɔu tũ̀ntɛmu bɛ kpɛ́í 7Kɛ̀ bɛ̀ pɛ̃nkɛ́ tɛdɔntɛ̀ kpetɛ̀ ĩ́nkɛ̀, mɛniɛ mbuotɛ́, kɛ̀ fɛĩ́nkɛ̀mbóntɑɑfɛ̀ɛ ni kɛ́bónkùnnɛ kɛtenkɛ̀. 8Kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ̀ bɛ wɛ̃rímú yɛ́útí, kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛnɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ Kuyie mborɛ̀. 9Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kéntɛ́ m bɑ́ɑmmìi, fɔ̃́ nKuyie nSɑkɔbu do tũ nkù n keènɛ̀. 10Áú Kuyie! Fɔ̃́ɔ̃̀ tu ti kó kudɔpìkù, wéntɛ́ní kɛ́yɑ̀ ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kɛ cɑ̃̀ńnɛ́. 11Kɛ̀ n yĩ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ diyiè dìmɑ́ɑ̀, dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu m bo yĩ́mɛ̀ yɛwe tɛkɔupíítɛ̀ (1000) kupíkù tɛkù. Kɛ̀ n còḿmú fɔ̃́ Kuyie nkùù n te ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì, dɛ̀ wenninɛ̀mu m bo mbomɛ̀ bɛyɛibɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 12Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu ti kó kuwenniku nku, ti kó kudɔpìkù, Kuyie mpɑ̃ɑ̃mu mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ tikpetì, kù ɔ̃ɔ̃ í mmɔ̀ntɛ diwɛ̀ì bɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni. 13Dɛ̀ nnɑɑti wèè dɑ duɔ́ nho mɑ́ɑ̀, fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\