YƐSÃÃ 85

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Kodee bí kó fɛyɛ̀nfɛ̀. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɛnkɛmu ɑ dɔ́mɛ̀ ɑ tenkɛ̀, kɛ kpɛ̃nnɛ́ní Sɑkɔbu yɑɑ̀bí ìì do tú tidɑɑtì. 3A dɛ̀ìtɛmu ɑ nìtìbɛ̀ kó mɛyɛi, ɑ ũtɛ́mu bɛ yɛi mmɛmɔu. 4A bónkùnnɛmu ɑ miɛkɛ, ɑ miɛkɛ domu. 5Kuyie nfɔ̃́ nti dɛɛtíwè ti tɛ̃́nnɛ́ní, bónkùnnɛ ɑ miɛkɛ kɛ̀ɛ̀ ti pɛikɛ. 6A miɛkɛ bo nhɑ̃ kɛ ti cɔ́ú nsɑ̃́ɑ̃̀? A miɛkɛ bo mbo ti ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ ti yɑɑ̀bíoɑ̀? 7Fɔ̃́ɔ̃̀ í yóó wɛ̃tɛ kɛ ti fòùkùnnɑɑ̀? Tínti ɑ nìtìbɛ̀ kɛ ti pɛ́tɛ́ ɑ kó diwɛ̀ìɑ̀? 8Ti Yiɛ̀ nKuyie nti bɛnkɛ ɑ ti dɔ́mɛ̀, kɛ ti dɛɛtɛ́. 9N yó nkémmúmu n Yiɛ̀ nKuyie nyó n nɑ́kɛ́ tì, kɛ́ yɛ̃́ kù nɑ̀kɛ́mɛ̀ ku kɔbɛ kɛ tú bɛ̀ bo mbo diwɛ̀ì miɛkɛ bɛ̀ nɛ́ nyɛ̃́ kɛ bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛ kɛ́tɑ dɛyɛinkpɛrɛ mudɔɔ̀rìmù. 10Kù dɛɛrímu bɛ̀ɛ̀ kù dé sɑ̃́ɑ̃̀, ku kó tikpetì yóó wɛ̃tɛ kɛ́buotɛ́mu ti tenkɛ̀. 11Mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ nɛ̀ timɔ́mmɔnti dɛ̀ wɛ̃̀tɛnímu, dɛ̀ɛ̀ wenni nɛ̀ diwɛ̀ì kɛ̀ dɛ̀ buotɛ́. 12Timɔ́mmɔnti kó kuye yìɛ̀ní kɛtenkɛ̀ nkɛ, dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ̀ dɛ̀ cuutiní dɛĩ́nkɛ̀. 13Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó ti duɔ́mmu mɛtuɔ̀, kɛ̀ tidiitìi pɛitɛ́ kɛtenkɛ̀. 14Timɔ́mmɔnti yó nnimu ku ììkɛ̀, kɛ keri kɛ̀ ku tũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\