YƐSÃÃ 86

1Dɑfiti bɑ̀ńtɛ̀mɛ̀ Kuyie. N Yiɛ̀ nKuyie n kéntɛ́ kɛ́cɔutɛ́ m bɑ́ɑmmìi, n tú ocĩ̀rì nwe, osénnìwè. 2N tú wèè dɔ̀ɔ̀ri wènwe ɑ dɔ́mɛ̀, ɑ nni nkɑ̃nkɛ́, mí nhɑ kóo tɔ̃ntì, n dɛɛtɛ́, n yĩkú fɔ̃́ɔ̃̀ ĩ́nkɛ̀ fɔ̃́ nwèè n te. 3N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, n tṹṹ nkɛ kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe. 4Nɑ́ríkùnnɛ n yɛ̀mmɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì, n Yiɛ̀ nKuyie m búɔ́ fɔ̃́ nwe. 5N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ sɑ̀mu kɛ cĩ́ɛ̃́mmu, kɛ kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀ mɛdiɛ̀ mbɛ̀ɛ̀ dɑ kuɔ̀nnɛ̀. 6N Yiɛ̀ nKuyie nkéntɛ́ m bɑ́ɑmmu, kéntɛ́ n dɑbònnì n dɑ kuɔ̀nnɛ̀ dì. 7Kɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ n sɔ̃̀ńkɛ́ nh ɔ̃ɔ̃ kuɔ́nnɛ̀ fɔ̃́ nwe, kɑ̀ɑ n keènɛ̀. 8Dibɔɔ̀ mɑrì í dɑ dònnɛ̀, fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie, òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɔɔ̀ ɑ dɔɔri dɛ̀. 9Fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu, yɛ̀ kɔ̀rinímu kɛ bo nínkú fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ ììkɛ̀, kɛ́dɛ́úkùnnɛ ɑ yètìrì. 10Kɛ yɛ̃́ ɑ dɛumɛ̀ kɛ dɔɔri tidiɛtì, fɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ tu Kuyie. 11N Yiɛ̀ nKuyie m bɛnkɛ ɑ cɛ kɛ̀ nni ntũ nhɑ kó timɔ́mmɔnti, yɔkùnnɛ n yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ nní dɑ dé. 12N Yiɛ̀ nKuyie n yó ndɑ sɑ̃ntímu nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, n yó ndɛ́úkùnkomu ɑ yètìrì sɑ̃́ɑ̃̀. 13Kɛ yɛ̃́ ɑ sɑ̀ɑ̀ ndɛumɛ̀ n yĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ dɛɛtɛ́ n wɛ̃nnì kɛ́ n dennɛní kudɔnkù. 14Kuyie, sipɔɔ yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ n dintɛ́, bɛnitiyonkubɛ bɛɛ̀ m munnɛ́ kɛ bo n kuɔ bɑ́ bɛ̀ í dɑkɛ ɑ kpɛ́í. 15Fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ sɑ̀mu kɛ mɔkɛ onìtì kó mɛsémmɛ̀. Kɑ̀ɑ miɛkɛ boo kɑ̀ɑ dɔ́ onìtì mɛdiɛ̀, kɛ tú timɔ́mmɔnti yiɛ̀. 16Wɛ̃ɛ̃tɛní m bíɛ́kɛ̀ kɛ́ n kuɔ́ mɛsémmɛ̀, duɔ́ mmí nhɑ kóo tɔ̃ntì muwɛ̃rímú, n dɛɛtɛ́ mí nhɑ kóo nitipotɔ̃ntì birɛ. 17Dɔɔ̀ tidiɛtì n kpɛ́í tìì bɛnkú ɑ n dɔ́mɛ̀, kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ɛ yɑ̀ kɛ̀ ifɛi bɛ̀ pĩ, N Yiɛ̀ nKuyie n teennɛ̀ kɛ nɑ́ríkùnnɛ n yɛ̀mmɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\