YƐSÃÃ 87

1Kodee bí kó fɛyɛ̀nfɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie mpũ̀ṹtɛ́ Sedisɑdɛmmu ditɑ̃sɑ̀ɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 2Siyɔ̃ɔ̃ ɛì ndi ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́mɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ yɛmɔu Sɑkɔbu yɑɑ̀bí bo yɛ̀. 3Fɔ̃́ nKuyie nkó dihɛì, bɛ̀ dɑ sɑ̃ntí kɛ̀ dɛ̀ dɛumu ɑ yetìrì kpɛ́í. 4Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: N yóó kɑɑmmu bɛ̀ɛ̀ n yɛ̃́, kɛ́kɑɑnnɛ̀ Esibiti kɔbɛ nɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ nɛ̀ Fidisii ɛì kɔbɛ nɛ̀ Tiiri ɛì kɔbɛ nɛ̀ Etiopii ɛì kɔbɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ pɛitɛ́ diɛ. 5Siyɔ̃ɔ̃ ɛì diì yóó nɑɑ́ nyɛbotɛ̀ yɛmɔu kpɛri, Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuù yóó dì mɑɑ́. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yóó kɑɑ nyɛbotɛ̀, kɛ́wɑ̃ri ku pɑ́tíri miɛkɛ kɛ dɔ̀: bɛ̀ bɛ̀ pɛitɛ́ Sedisɑdɛmmu nwe. 7Bɛhɑubɛ̀ nɛ̀ bɛdèmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndiè kɛ dɑ sɑ̃ntí kɛ tú bɛ kpɛrɛ dɛmɔu bonní ɑ borɛ̀ ndɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\