YƐSÃÃ 88

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì Kodee dentĩ̀nnì dìèmmɛ̀ Emɑnni Esidɑiti botí kou keutɛ́ fɛ̀ɛ̀ sɑ́útìyɛ̀nfɛ̀ kɛ eunɛ̀ fɛtɑ̃rifɛ. 2N Yiɛ̀ nKuyie n dɛɛtíwè, nh ɔ̃ ntṹṹ nkɛ yu fɔ̃́ nwe, kɛ̀ dɛ̀ bììtɛ nní ndɑ kuɔ̀nnɛ̀. 3Keè m bɑ́ɑmmìi, kéntɛ́ n dɑbònnì. 4Dɛ̀ bi n wɛ̃nnì ndi, n duúnnɛ̀ kudɔnkù nku. 5Bɛ̀ n wèńtɛ́ ocíì nwe, n wɛ̃rímú í kpɑɑ́. 6Nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ duɔ́ kudɔnkù tíì wɛ̃ ndidɔ́ù, n sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ ocíì nwe wèè bo kudɔnkù, ɑ yɛ̃̀ nwèè kpɛ́í, ɑ nɔ̀ùtɛ̀ dɛ̀tɛ́nɛ̀ wè. 7A n dootóo difɔ̃̀tìrì cũmpuri ndi, dibiìnnì diɛrì miɛkɛ kudɔnkù. 8A miɛkɛ kɛmɔu kɛɛ̀ do n yĩ́nkɛ̀ kɛ n yɔ̃̀ntɛ, ɑ yɛ̃ĩti timɔu sɑ̃rì n yĩ́nkɛ̀ nkɛ. 9Kɑ̀ɑ n dɛ́tinnɛ n kɔbɛ kɛ̀ n nɑɑ́ nyisíɛ́ bɛ kpɛ́í n kpetímu, n yí mɔkɛ m bo yɛ̀ dɛ̀. 10N tɑ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mmɛ kɛ kɔmmú kɛ̀ n nuɔ ntiikɛ. N Yiɛ̀ nKuyie n kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe yɛwe yɛmɔu, n yuo n nɔu fɔ̃́ɔ̃̀ bíɛ́kɛ̀. 11Bɛcíríbɛ̀ kpɛ́í nkɛ ɑ dɔɔrimɛ̀ tidiɛtɑ̀ɑ̀? Bɛdɔmbìùbɛ̀ bo entɛ kɛ dɑ sɑ̃ntɑɑ̀? 12Bɛ̀ɛ̀ bo difɔ̃̀tìrì miɛkɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nhɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́ínɑ́ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ̀ duɔ́ kudɔnkù bɛ̀ bo nɑ́kɛ́ ɑ túmɛ̀ timɔ́mmɔnti yiɛ̀? 13Bɛ̀ɛ̀ bo dibiìnnì miɛkɛ bɛ̀ bo bɑntɛ́ ɑ kó tidiɛtɑ̀ɑ̀? Wèè tɑ kudɔmbìùkù ò bo nɑ kɛ́bɑntɛ́ ɑ wetímɑ̀ɑ̀? 14N Yiɛ̀ nKuyie m búɔ́ fɔ̃́ nwe kɛ dɑ kuɔ̀nnɛ̀, bɑ́ dìì kṹnweńnì kɛ̀ m bɑ́ɑmmu tùɔ̀kɛmu ɑ borɛ̀. 15Dɛ̀ yĩ́mɛ n Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ n yetɛ, bɑ nte kɑ̀ɑ í dɔ́ n dɑ yɑ̀. 16N tú osénnìwè nwe nɛ̀ m bɛmmɛ̀, n yí dɛ́tirìnɛ̀ mukṹṹ, ɑ donnɛ́ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì nti, n tɛ̃́nkɛ í yɛ̃́ m bo tìì miɛkɛ. 17A miɛkɛ kɛɛ̀ n cɔ̀útɛ́ kɛ n tùɔ, ɑ yɛ̃ĩti tiì n sũ̀ṹ n kɛ̀ n yĩɛ̃kɛ tinɑ́ɑǹtì. 18Yɛwe yɛmɔu ɑ yɛ̃ĩti tiì n fitɛ́ kɛ n dɑ̀tínnɛ́ mɛniɛ nkɔ̃mɛ, kɛ n dɑ̀tínnɛ́ m mɔu dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀. 19Kɑ̀ɑ n dɛ́tinnɛ n nɛ́pobɛ̀ nɛ̀ n nɛititɔbɛ̀, kɛ̀ n kɔbɛ kó dimɑ̀ɑ̀ n dɛ́tɛ́nɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\