YƐSÃÃ 9

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ kɛ biennɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ dɑɑmɛ̀ kpɛrɛ. 2N Yiɛ̀ nKuyie n yó ndɑ sɑ̃ntí nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi, kɛ́nnɑ́ɑ́ nhɑ kó tidiɛtì. 3Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ nh ɑunɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ diènnɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ kɛ dɑ sɑ̃ntí, fɔ̃́ nKuyie nhɑ bɑkɛ́mu kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. 4N dootitɔbɛ̀ bótìrì bɛ fɔ̃nkó nyɛ, kɛ duò kɛ kɔ̃ nhɑ ììkɛ̀. 5Fɔ̃́ɔ̃̀ n kòḿmú kɛ kpɑ n kpɛ́í, kɛ kɑri ɑ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ bekùnɛ̀ timɔ́mmɔnti. 6A puotìmu bɛ̀ɛ̀ í dɑ bɑ́ɑ́, kɛ kɔù bɛnitiyɛibɛ, kɛ ũũtì bɛ yètɛ̀ pɑíí sɑ̃́ɑ̃̀. 7Fɔ̃́ɔ̃̀ kùɔ ti dootitɔbɛ̀ kɛ bɛ̀ dèè, kɛ pùɔ mbɛ ɛkɛ̀ pɑ́í pɑ́í, kɛ̀ ti yɛ̃̀ mbɛ kpɛ́í. 8Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tirìmu sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ fìí nku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì tibeéntì kpɛ́í. 9Kuù bɑkɛ́ kutenkù nɛ̀ timɔ́mmɔnti, kɛ bekùnɛ̀ ibotí kɛ̀ dɛ̀ sìɛ́. 10N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu bɛ̀ fɛ̃́ũnko wè kó disɔ̀rì, Bɛ̀ sɔ̀rì fɔ̃́ɔ̃̀ borɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɔ̀nnì. 11Bɛ̀ɛ̀ dɑ yɛ̃́ bɛ̀ dɑ duɔ́mmu bɛmɑ́ɑ̀, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ nKuyie nhɑ í yóumɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ wɑɑ̀. 12Ndiènnɛ̀ kɛ́dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie, kuù kɑ̀ri ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃, mpĩɛ̃kùnɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ diɛmɛ̀ ibotí miɛkɛ. 13Kuù bekùnɛ̀ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛcĩ̀rìbɛ̀ kpɛ́í, kù í yɛ̃̀ mbɛ̀ɛ̀ kuɔ̀ mbɛ kpɛ́í. 14N Yiɛ̀ nKuyie, n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, wéntɛ́ n níim̀bɛ̀ n diinko mɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ n dɛɛrínɛ̀ mukṹṹ. 15Kɛ̀ nní ndiènnɛ̀ diwɛ̀ì kɛ dɑ sɑ̃ntí Siyɔ̃ɔ̃ kɔbɛ tĩ̀nnì miɛkɛ, ɑ n dɛɛtɛ́mɛ̀. 16Yɛbotɛ̀ duò yɛ̀ keú yɛ̀ɛ̀ fɔ̃̀tɛ̀ miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ yɛ̀ dii tìì cùɔ̀tì yɛ̀ pĩĩ. 17Kuyie mbɛnkúmu kù tu kù, kɛ dɔɔri timɔ́mmɔnti, kòo yɛiwe dii tìì mɑ́tì ò pĩĩ. 18Bɛnitiyɛibɛ tɑti kudɔnkù nku, nɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu yɛ̀ɛ̀ yɛ̃̀ nKuyie. 19Kuyie nyí yóó yɛ̃̀ mbɛcĩ̀rìbɛ̀ kpɛ́í, ocĩ̀rì í yó nkémmú dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ́mɔ́ntɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ deè. 20Kuyie nyítɛ́ kɛ́cómmú, bɑ́ɑ́ yóu kòo nìtì weè nɑ, bekɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀. 21N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ̃nnɛ́ yɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́, kɛ̀ yɛ̀ɛ bɑntɛ́ yɛ̀ tumɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\