YƐSÃÃ 90

1Mɔyiisi Kuyie nkóo nìtì kù bɑ̀ńtɛ̀mɛ̀. Kòò dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì fɔ̃́ɔ̃̀ bɑɑ tú ti kó disɔ̀rì. 2Yɛtɑ̃rɛ̀ do í bo dìì mɔ̀nnì, kɛtenkɛ̀ mu ndo í dɔ̀ɔ̀ kɑ̀ɑ bomu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ tú Kuyie. 3Fɔ̃́ɔ̃̀ tɛ̃̀ńnìnko bɛnìtìbɛ̀ kɛtenkɛ̀ bɛ̀ yɛ̀nní kɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ díndi wɛ̃tɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀. 4A borɛ̀, yɛbie ntɛkɔupíítɛ̀ (1000) dò ndiyiè dìmɑ́ɑ̀ ndi, kɛyènkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bo kɛ wennɔ́ɔ, tɛyenkɛ̀nkéétɛ̀. 5A ɔ̃ɔ̃ yɛ̀ pɛ̃ɛ̃̀mmu tidɔùntì tɛ̃mɛ̀, tìì ɔ̃ɔ̃ pɛ̃ɛ̃tóo dikṹnweńnì dɛ kó yɛbie nyí cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ timútì. 6Timútì ɔ̃ɔ̃ kótɛ́mu dikṹnweńnì kɛ pórí, kuyuoku kɛ́mɔ́tɛ́ kɛ́kpeí. 7A miɛkɛ kɛɛ̀ ti yɛ̀ kɛ̀ ti wɛ̃rímú dèè, ɑ miɛkɛ kɛɛ̀ donnìnko ti kɔ̃m̀bùɔ̀tì. 8A wúómmu ti cɑɑ̀rìmɛ̀, ɑ kó kuwenniku mímu ti kó yɛsɔ̀rɛ̀ yɛmɔu. 9A miɛkɛ kɛɛ̀ ti yɛ̀ kɑ̀ɑ yɑ̀ɑ̀ri ti we, kòo nìtì ɔ̃ nyóó wei mɛ̀mɑ́ɑ̀ kòo fòmmu pɑ̃̀nkɛ deè. 10Ti fòmmu kó yɛwe í pɛ̃nkù yɛbie nsipísìyiekɛ̀, bɛkperíbɛ̀ bɛɛ̀ tùɔ̀kù yɛbie nsipísìni, dɛ kó yɛwe miɛkɛ yɛsṹkùyɛ̀ tu mutɔ̃mmú kpɛyɛ nyɛ nɛ̀ tihɔ̀ùtì nɛ̀ mɛsémmɛ̀, mufòmmu pɛ̃nkɛ́mu kɛ̀ ti kérí mukṹṹ mbíɛ́kɛ̀. 11We nyɛ̃́ ɑ miɛkɛ kó kuyonku mɑmɛ̀ kɛ nɑ kɛ́ ndɑ dé? We mbo nɑ kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ ɑ miɛkɛ cɔ́ú nkɛ mɑmɛ̀? 12Ti bɛnkɛ ti we mɑ̀mɛ̀, kɛ̀ ti nɑ kɛ́mɔɔtɛ mɛyɛ̀mmɛ̀. 13Ti Yiɛ̀ nKuyie, dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ wɛ̃tɛní ti bíɛ́kɛ̀? Ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀. 14Cṹũnní ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛdiɛ̀ pìkɛ dikṹnweńnì, kɛ̀ ti nyɑ̃nku nɛ̀ diwɛ̀ì ti fòmmu mumɔu miɛkɛ. 15Ti duɔ́ ndiwɛ̀ì kɛ̀ dì mmɑnnɛ̀ ɑ ti dií mmɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀. Ti duɔ́ nkuyɛǹnɑɑtí kɛ̀ kù mmɑnnɛ̀ ɑ ti dií nyɛ̀ɛ̀ bie nyifɛi. 16Yóu tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ ti yɑ̀ ɑ kó tidiɛtì, kɛ̀ ti yɑɑ̀bíi yɑ̀ ɑ kpeńnìmɛ̀. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ ti dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Duɔ́ nkɛ̀ ti tɔ̃mmú ti dɔɔri mù nyíé, ɛ̃ɛ̃ yóu kɛ̀ ti tɔ̃mmú ti pĩ́ mmù nyíé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\