YƐSÃÃ 91

1Fɔ̃́ nwèè ɑ̃ Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kó disɔ̀rì miɛkɛ kɛ díɛ́kɛ́ muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nkó mɛdɛ́ɛ̀, 2Fɔ̃́ɔ̃̀ kù yu kɛ tú: N kó disɔ̀rì n kó tɛcɛ̃kpetɛ̀. Kuyie nkùù n te n duɔ́ nkù mmɑ́ɑ̀. 3Kuù dɑ dɛɛrí nɛ̀ ticùɔ̀tì bɛ̀ dɑ dìí ntì, nɛ̀ mutenkṹṹ mmùù nɑ ndɑ tùɔ̀kɛní. 4Kuù dɑ okɛ ku fìɛ̀ti kó mɛdɛ́ɛ̀. Kuù kó tifɛ̀tì miɛkɛ nkɛ ɑ sɔrimɛ̀. Ku kó timɔ́mmɔnti tiì dɑ kɑ̃nkɛ́ dikɑ̃tɛpìì nɛ̀ dimɑ́tìyɑɑ̀bòrì dɛ kɔ̃mɛ. 5Bɑ́ kɛ̀ kɛyènkɛ̀ bììtɛ kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ ndɑ bo ɑ í yó nyĩɛ̃̀kù ipie nyìì duòní kuyie ncuokɛ̀. 6Yoo mutenkṹṹ mmùù cèntì kɛyènkɛ̀, nɛ̀ mumɔmmú mùù cɑ̃́nnì kɛ kɔ̀ù kuyie ncuokɛ̀. 7Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ do tɛkɔupíítɛ̀ (1000) ɑ píkù, ɑ bɑkù yoú tɛkɔupípíítɛ̀ (10000) dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ dɑ kɑ́ɑ́kɛ́. 8Nwúó nkɛ́yɑ̀ nɛ̀ ɑ nuɔ, A yóó yɑ̀mu Kuyie nyóó yietímɛ̀ bɛyɛibɛ. 9Ti Yiɛ̀ Kuyie nkuù tu ɑ kó disɔ̀rì. Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuù dɑ kɑ̃nkɛ́. 10Mɛyɛi mbɑ́ɑ́ dɑ tuɔkɛ, kuyɛ̃ĩku mɑkù bɑ́ɑ́ tɔ́ɔ́nní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 11Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó duɔ́mmu dinùù ku tɔ̃rɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ ndɑ bɑɑ bɑ́ kɑ̀ɑ kɔ̀ri kɛ̀, 12kɛ́ ndɑ ceúnɛ̀ ku nɔu, bɑ́ ɑ nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bɑ́ɑ́ bétɛ́ ditɑ̃́rì mɑrì. 13A bo nnɑùtì yɛcìrícìrɛ̀ nɛ̀ yɛdɑutɛ, kɛ́ncentì yɛkpɑmɑɑ̀ nnɛ̀ iwɑ̀ɑ̀kɛ ĩ́nkɛ̀. 14Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: A mɛ nni cɑ́ɑ́tímɛ̀ n yóó dɑ dɛɛtɛ́mu, ɑ mɛ nni mbɑ̀ńtɛ́mɛ̀ n yó ndɑ kɑ̃nkɛ́mu. 15Kɑ̀ɑ níí n yú kɛ̀ n yie, m bo ndɑ bonɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ, m bo dɑ dɛɛtɛ́ kɛ́ dɑ dɛ́úkùnnɛ. 16M bo duɔ́ nkɑ̀ɑ mbo kɛ́mɔntɛ, kɛ̀ dɛ̀ ndɑ nɑɑti, kɛ̀ n dɑ bɛnkɛ míì tumɛ̀ ɑ dɛɛtíwè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\