YƐSÃÃ 92

1Bɛ̀ dìè nfɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ yiè. 2Dɛ̀ wennimu ti bo nsɑ̃ntímɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ diè nkɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì kuù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀. 3Dɛ̀ wennimu ti bo nnɑ́ɑ́mmɛ̀ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í dikṹnweńnì mɔ̀nnì, kɛ̀ dɛ̀ bììtɛ tí mpĩɛ̃kù kù dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ kù bɛ́i ntì, 4kɛ mbie ntikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti, kɛ bie ndɛbémbénnɛ̀ tɛrɛ̀ iwɛ̃ĩ kpɛrɛ. 5N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ pĩ́ mmùù tɔ̃mmú diwɛ̀ì mu nni bonɛ̀, ɑ dɔɔri dɛ̀ dɛɛ̀ n nɑɑti kɛ̀ n yìú. 6N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tɔ̃mmú dɛumu, kɑ̀ɑ yɛntotí cũmpúrì. 7Kuyɛìnkù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ dɛ̀ bɑntɛ́, kudìɛ̀nkù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ dɛ̀ yĩ̀ɛ̃́tɛ́. 8Bɛyɛibɛ ɔ̃ nkótírí timútì kɔ̃mɛ mmɛ, kɛ̀ mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀ bitírí, kɛ̀ mukṹṹ nsɑ̃́ɑ̃̀ nɛ́ bɛ̀ bɑ̀ɑ kumɑ̀nku. 9N Yiɛ̀ nKuyie fɔ̃́ mmɛ mbo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛ ɑ dootitɔbɛ̀ kɛ kɔ̃, mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀ bɛmɔu cíɛ́rìmu. 11Fɔ̃́ɔ̃̀ n duɔ́ mmupɑɑnɑ̀ɑ̀wɛ̃rímú, kɛ n wɑɑrɛ mɛkɔpɑ̀mmɛ̀. 12N wúómmu n dootitɔbɛ̀ dɔɔri dɛ̀ bɑ́ n yí yĩɛ̃̀kù, kɛ yo bɛ̀ɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mɛyɛi bɛ kó ihúu kɛ̀ dɛ̀ í n kɔɔ́nnɛ̀. 13Wèè dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ ò dònnɛ̀ mupuommu mmu mùù ɔ̃ nsɛnti, kɛ dònnɛ̀ Dimɑɑ kó dɛtediɛrɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sɛ́tìrì dɛ̀ɛ̀ kòtírí mɛdiɛ̀, 14dɛ̀ɛ̀ fìíkú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ sɛ̀ńtɛ̀ kɛ yɛ̀nní tɛ dɑ̀nkù. 15Dɛ kó dɛtie nhɔ̃ mpɛímu bɑ́ kɛ̀ dɛ̀ kòtɛ́, dɛ̀ nkpɑɑ́ píɛ́kɛ́ mɛsɛ̀mmɛ̀ kɛ bitírí. 16Dɛɛ̀ bɛnkú o Yiɛ̀ nKuyie nwetímɛ̀, kɛ tú o kó dipèrì, mɛyɛi nyí bo ku borɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\