YƐSÃÃ 94

1Áú ti Yiɛ̀ nKuyie! Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ pɛitɛ, fɔ̃́ nwèè te mupɛitimù bɛnkɛ ɑ kpetì. 2Kuyie nfɔ̃́ nwèè yóó bekɛ́nɛ̀ kutenkù, ítɛ́ kɛ́yietí sipɔɔ yɛmbɛ̀ bɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ tìì yeti. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie, dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ? Yé dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ̀ kɛ̀ bɛyɛibɛ yóu tiyɑ̃nkùtì. 4Bɛ̀ nɑ́ɑntɛ bɛtɔbɛ̀ kpɛ́í nkɛ, kɛ pɛ̃ĩti pɛ̃ĩti, kɛ nɑ́ɑntɛ sipɔɔ kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ tú mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ fɛ̃́ũnko ɑ nìtìbɛ̀ mbɛ, bɛ̀ diinko ɑ kɔbɛ mbɛ mɛsémmɛ̀. 6Bɛ̀ kɔ̀ù bɛkúpobɛ̀ mbɛ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀. Kɛ feu iciribí. 7Kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyí wúó, ti Yiɛ̀ nKuyie nSɑkɔbu do tũ nkù í dɑkɛ. 8Díndi tiyɛìntì dɔɔ̀nɛ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀. Tidìɛ̀ntì díndi dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ di mɔɔtɛ mɛyɛ̀mmɛ̀? 9Kuyie nkùù ɑ̃nnɛ́ onìtì yɛto, kù bo yĩɛ̃kɛ kù bo keèmɑ̀ɑ̀? Kunku kùù ɑ̃nnɛ́ onìtì inuɔ kù bo yĩɛ̃kɛ kù bo yɑ̀mɑ̀ɑ̀? 10Kunku kùù tiè nyɛbotɛ̀ kù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ bɛ̀ potɑ́ɑ̀? Kuù í duɔ̀ mbɛnìtìbɛ̀ mɛciìnɑ̀ɑ̀? 11Ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃́mu onìtì kó iyɛǹtotí, kù yɛ̃́mu ì tumɛ̀ kuyɑɑkù. 12Dɛ̀ nnɑɑti onìtì ti Yiɛ̀ nKuyie ntié nwè, kù ciìkùnko wè nɛ̀ ku kuɔ́. 13Dɛɛ̀ yó nhò kɑ̃nkɛ́ diyiè yɛiri yiè, kɛ bɑɑnɛ̀ bɛ̀ bo keúmɛ̀ oyɛiwe fɔ̃ti. 14Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ í ndootóomɛ̀ ku kó bɛnìtìbɛ̀, kù í yóó yóu ku te bɛ̀. 15Obeéntì sɑ̀ɑ̀wè yóó cɔutɛ́mu tibeéntì. Bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ wenni kɛ̀ bɛ̀ nhò tũ. 16We mbo n kónnɛ́ kɛ̀ tí dokɛ́nɛ̀ bɛyɛibɛ? We mbo n teennɛ̀ kɛ̀ tí kpɑnnɛ̀ mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀? 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo í n teennɛ̀ nɛ̀ yíe n do bo kudɔmbìùkù nku. 18Kɛ̀ n nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ dɔ́ kɛ́seitɛ. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ n cɔ́útɛ́. 19Kɛ̀ iyɛǹtotí n sũ̀ṹnnɛ̀, ɑ ɔ̃ɔ̃ m bɑ́ntɛ̀mu kɛ nɑ́ríkùnnɛ n yɛ̀mmɛ̀. 20A bo wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛnitikɔ̀ùbɛ̀, bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ kó diyètìrɑ̀ɑ̀? 21Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɑkɛ kɛ bo kuɔ onitisɑ̀ù, kɛ̀ dɔ̀ ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀, bɑ́ ò í cɑ̀ɑ̀rɑ̀ɑ̀? 22N Yiɛ̀ nKuyie nkuù mɛ ntú n kó tɛcɛ̃kpetɛ̀. Kuyie nkuù tu dipèrì dìì n kɑ̃nkɛ́. 23Kù yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ yɛi ndo bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀ nkɛ. Bɛ̀ yonku kpɛ́í nte kɛ̀ kù yóó bɛ̀ kùɔ pɑ́íí. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ti te, kuù yóó bɛ̀ kùɔ kɛ́deè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\