YƐSÃÃ 95

1Ti kɔtɛnɛ̀ kɛ́nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie, diwɛ̀ì nti bonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ ti nyíútí, kuù tu ti kó dipèrì dìì ti dɛɛrí. 2Ti kɔtɛnɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ kù sɑ̃ntɛ, kɛ́mpíɛ́tí kɛ bie ndɛbémbénnɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛumu, kù tu okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè nwe kɛ kpeńnìnɛ̀ yɛbɔkɛ̀ yɛmɔu. 4Kuù bɑkɛ́ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛ cũmpumɛ, yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ yɛ yómmɛ̀. 5Kuù dɔ̀ɔ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ kuù ò te. Kuù pìítɛ́ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ ku nɔu. 6Tí tɑnnɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɛ́ kɛ́kɔ̃nkɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ti dɔ̀ɔ̀ ku ììkɛ̀. 7Kuù ti te kɛ̀ ti tú ku nìtìbɛ̀ kù cɛ̃mmú bɛ̀, tipìètì kù kpɑ̀ɑkɛ tì nɛ̀ ku nɔ̀ùtɛ̀. Kɛ̀ Kuyie ndi bɛ́innɛ̀ yíe 8di bɑɑ́ kpénkùnnɛ di to, di yɛmbɛ̀ do dɔ̀ɔrimɛ̀ Mɛdibɑ. Bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ diyiè mɑrì Mɑsɑ kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 9Di yɛmbɛ̀ do kù bennɛ́mu, bɛ̀ do dɛ nkù yɑ̀ɑ́kɛ́ bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ do mɛ nyɑ̀mɛ̀ kù pĩ mùù tɔ̃mmú. 10Yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ miɛkɛ kɛ̀ kùu bɛ̀ pɛ̃̀, kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀ ku mbotí yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ kù dɛ̀tɛ́nɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í yie ku kpɛti. 11Mɛmmɛ kɛ̀ ku miɛkɛɛ bɛ̀ pɛikɛ kɛ̀ kùu bɛ́i nkɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ yĩ́ bɛ̀ í tɑti ku ɛì mɛom̀pùmɛ̀ kpɛri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\