YƐSÃÃ 96

1Dentɛ̀nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í nfɛyɛm̀pɑ̀nfɛ̀, kutenkù kumɔu kɔbɛ dentɛ̀nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. 2Ndiènnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, ndɛ́úkùnkonɛ̀ ku yètìrì. Nnɑ́ɑ́nnɛ̀ yɛwe yɛmɔu tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ku dɛɛtímɛ̀ kpɛti. 3Nɑ́kɛ́nɛ̀ ibotí tɛì ku kó tikpetì kpɛ́í. Nɑ́kɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu ku tɔ̃ndiɛmù kpɛ́í. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛumu kɛ mɑ̀nnɛ̀ disɑ̃nni. Kuù duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛbɔkɛ̀ yɛmɔu. 5Yɛbotɛ̀ mɔ̀kɛ yɛ̀ɛ̀ bɔkɛ̀ tu siyɑ́ɑ̀bìsí kpɛyɛ nyɛ. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù mɛ ndɔɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀. 6Kuwenniku diɛkù nɛ̀ tikpɑ̀tì dɛɛ̀ bo ku borɛ̀. Tikpetì nɛ̀ tidiɛtì dɛɛ̀ pìɛ́kɛ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 7Kutenkù kumɔu kɔbɛ nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie. Ndɛ́úkùnkonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ku kpetì nɛ̀ ku wɛ̃rímú dɛ kpɛ́í. 8Ndɛ́úkùnkonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì. Di níí ntɔ yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ́tɑnnɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù. 9Di níí ndò mpɑ́íí kɛ nínkú ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kutenkù kumɔu kɔbɛ, nkpeutínɛ̀ ku ììkɛ̀. 10Nɑ́kɛ́nɛ̀ ibotí tɛì miɛkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tumɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ kutenkù nfííkú só kɛ bɑ́ nkpeutí. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bekùnɛ̀ yɛbotɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni. 11Kɛĩ́nkɛ̀ ɑ́ nyɑ̃nku, kɛtenkɛ̀, diwɛ̀ì ndɑ bo. Dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo ɑ miɛkɛ yɔ̃ɔ̃tɛ̀nɛ̀. 12Dikpɑ́ɑ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo ɑ miɛkɛ nhɑunɛ̀. Titúútì kó dɛtie mpotɛ́nɛ̀ tipíɛ̀tì 13ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kù kèrínímu, kù bonímu kɛ bo bekɛ́nɛ̀ kutenkù, kù yóó bekɛ́nɛ̀ kutenkù kɛ̀ dɛ̀ nwennimu, kɛ́bekɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀ nɛ̀ timɔ́mmɔnti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\