YƐSÃÃ 97

1Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu okpɑ̀ɑ̀tì, kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ nyɑ̃nkunɛ̀, yɛhɛkɛ̀ dɛ́tiyɛ̀ kɔbɛ nhɑunɛ̀. 2Diwɛtirì nɛ̀ dibiìnnì dɛɛ̀ kù fitɛ́, kù bɑkɛ́ kɛ̀ dɛ̀ wennimu kɛ̀ ku beéntì sìɛ́. 3Muhɑ̃ɑ̃́ mmuù ni ku ììkɛ̀ kɛ kérí, kɛ tɔntì ku dùɔ̀ntɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kù fitɛ́. 4Kuù duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mìí nkutenkù, kɛ̀ kutenkù kɔbɛ dɛ̀ yɑ̀u kɛ kpeutí. 5Yɛtɑ̃rɛ̀ yìɛ̀rimu ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ mɛkùɔ̀ nkɔ̃mɛ, kunku ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kutenkù kumɔu ku ììkɛ̀. 6Kɛĩ́nkɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu Kuyie ntumɛ̀ timɔ́mmɔnti yiɛ̀, kɛ̀ yɛbotɛ̀ yɑ̀ ku kó tikpetì. 7Bɛbɔɔféúbɛ̀ bɛmɔu ifɛi bo bɛ̀ pĩ́. Bɛ̀ɛ̀ pɔ̀tìnɛ̀ yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ sitenkɑɑnìi. Díndi yɛbɔkɛ̀ dimɔu nínkúnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀. 8Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ dɔ̀ɔ̀ tì, Siyɔ̃ɔ̃ kɔbɛ ti kèèmu kɛ̀ diwɛ̀ì bɛ̀ bo, kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ ti kèè kɛ yɑ̃nku. 9Kɛtenkɛ̀ kɛmɔu duɔ́mɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, ɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu yɛbɔkɛ̀ yɛmɔu. 10Díndi bɛ̀ɛ̀ dɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie, nníínnɛ̀ mɛyɛi. Kuù kɑ̃nkɛ́ ku kɔbɛ, kɛ bɛ̀ dɛɛrínɛ̀ bɛyɛibɛ. 11Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri timɔ́mmɔnti kuwenniku kuù ɔ̃ mbɛ̀ mí. Bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ wenni bɛ̀ ɔ̃ mmɔkɛmu ndiwɛ̀ì. 12Díndi bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri timɔ́mmɔnti nyɑ̃nkunɛ̀, nsɑ̃ntínɛ̀ ku kɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì, kù do mpɑ́íí nwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\