YƐSÃÃ 98

1Fɛyɛ̀nfɛ̀. Dentɛ̀nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie fɛyɛmpɑ̀nfɛ̀, kù dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì kpɛ́í. Nɛ̀ ku wɛ̃rímú diɛmù mmu kù dɛɛrímɛ̀. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛmu kutenkù kù dɛɛrímɛ̀. Kuù bɛnkɛ yɛbotɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ timɔ́mmɔnti. 3Kù í yɛ̃̀ mmɛsɑ̀ɑ̀ kù do yɛ̃ nkù yóó dɔɔ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kù pĩ̀ḿmu kù bɛ́i ntì. Itemmɑ̀nkɛ imɔu kɔbɛ yɑ̀mu, Kuyie nkùù ti te kù ti dɛɛtɛ́mɛ̀. 4Kutenkù kumɔu kɔbɛ piɛtɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, ndiènnɛ̀ kɛ íú. 5Mbiennɛ̀ kukùtìdùkù kɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́mbie ntibómbonti kɛ diè. 6Ndɛ́úkùnkonɛ̀ ku nɛ̀ siheú, nɛ̀ yɛtɑ̃tɛhe. Piɛtɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu okpɑ̀ɑ̀tì. 7Fɔ̃́ ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì yɔ̃ɔ̃tɛ̀ nɛ̀ ɑ mɔkɛ dɛ̀ dɛmɔu. Kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo ɑ miɛkɛ nyɑ̃nkunɛ̀. 8Díndi ikó, mpotɛ́nɛ̀ tipíɛ́tì. Díndi yɛtɑ̃rɛ̀ kɛ̀ di wɛ̃nnɛ́ kɛ́iitɛ. 9Ti Yiɛ̀ nKuyie nkèrínímu kɛ yóó bekɛ́nɛ̀ kutenkù. Kuù yóó bekɛ́nɛ̀ kutenkù kɛ̀ dɛ̀ nwenni. Kuù yóó bekɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀ sɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\