YƐSÃÃ 99

1Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ yɛbotɛ̀ kɔ̃̀ntì ɑu. Kù kɑ̀ri ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ cuokɛ̀ nkɛ, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ sɑ̃̀nti. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì dɛumu Siyɔ̃ɔ̃ ɛì miɛkɛ. Kù dɛumu kɛ̀ kuù bɑkɛ́ yɛbotɛ̀ yɛmɔu. 3Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, ku yètìrì dɛumu, kɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì kù dò mpɑ́íí nwe. 4A kpeńnìmu kɛ tú okpɑ̀ɑ̀tì wèè dɔ́ tibeéntì sɑ̀ɑ̀tì, ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ ti bɛnkɛ kucɛ kùù sìɛ́. Fɔ̃́ɔ̃̀ bɛnkɛ timɔ́mmɔnti Sɑkɔbu yɑɑ̀bí cuokɛ̀. 5Ndɛ́úkùnkonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì. Nínkúnɛ̀ ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ììkɛ̀ kɛ́kɔ̃nkɛ, kù dò mpɑ́íí nwe. 6Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ̀ do tú Kuyie nkuɔ́ nìùbɛ̀ mbɛ, kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri ntú wèè bɑ̀ɑ́ nKuyie. Bɛɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ yú Kuyie nkɛ̀ kùu yie. 7Kù do bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀nní diwɛtirì miɛkɛ nkɛ. Kɛ̀ bɛ̀ nyíé nku tɑnnɔ̀ kɛ pĩ́ nku kuɔ́ kù bɛ̀ duɔ́ nyì. 8Ti Yiɛ̀ nKuyie, bɛ̀ do ɔ̃ ndɑ nɑ́ɑ́nnɛ̀ kɑ̀ɑ bɛ̀ cɔ̀úmmu, fɔ̃́ nKuyie nkɛ bɛ̀ cĩ́ɛ̃́mmu bɛ yɛi. Kɛ̀ bɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ ɑ nɛ́ yṹɔ̃́ mbɛ to. 9Ndɛ́úkùnkonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì. Nínkúnɛ̀ ku tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì ĩ́nkɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndò mpɑ́íí nwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\