APOCALYPSE 3

1Wɑ̃ri Kuyie ntɔ̃nnì dìì bo Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dìì bo Sɑriti kɛ dɔ̀: Ntɛ wèè mɔ̀kɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mùyiekɛ̀ kɛ tɔ siwɑ̃̀ɑ̃ sìyiekɛ̀ ò tu mù: N yɛ̃́mu ɑ dɔɔri dɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò nhɑ fòùmu kɑ̀ɑ nɛ́ ku. 2Dɑɑtɛ kɛ́kpénkùnnɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ̀ bɛ̀ mu nyí ku pɑ́íí. N yɛ̃́mu ɑ borimɛ í wennimɛ̀ Kuyie nyììkɛ̀. 3Dentɛní bɛ̀ do dɑ nɑ̀kɛ́ itié mmɛ̀ɛ̀ botí, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ ì tũ̀nnɛ kɛ́yóu mɛyɛi, kɑ̀ɑ í dɑ̀ɑ̀tɛ n kéróomu kɛ bo dɑ dɛ́ɛ́tɛ́ oyúókù kɔ̃mɛ bɑ́ ɑ bɑ́ nyɛ̃́ n tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì. 4Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ bɛ̀mɑbɛ̀ bomu Sɑriti miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ í sɑ̃ũ mbɛ yɑ̀ɑ̀tì, bɛ̀ bo nni nnɛinɛ̀ kɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀pɛ́ítì kɛ yɛ̃́ bɛ borimɛ wennimɛ̀. 5Wèè bo nɑ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku ò bo dɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀pɛ́ítì, m bɑ́ɑ́ ũtɛ́ o yètìrì mufòmmu pɑ́tíri miɛkɛ. M bo nɑ́kɛ́ n cicɛ Kuyie nnɛ̀ ku tɔ̃rɛ̀ ò tumɛ̀ n kou. 6Wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè weè keè Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɑ̀ɑ́ ntì Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀. 7Wɑ̃ri Kuyie ntɔ̃nnì dìì bo Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dìì bo Fidɑdɛrifii kɛ dɔ̀: Ntɛ wèè kpɑ mɛyɛi nkɛ tú timɔ́mmɔnti yiɛ̀, wèè tɔ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti kó sikpetísì, kɛ ɔ̃ɔ̃ kpetɛ́ bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́kpetínnɛ́, kòo kpetínnɛ́ òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́kpetɛ́, ò tú mù: 8N yɛ̃́mu ɑ tɔ̃mmú kɛ yɛ̃́ ɑ cĩĩ̀nnìmɛ̀, nɛ̀ mɛmmɛ kɛ yíé n kpɛti kɛ n tɑunɛ̀, kɛ̀ n dɑ kpetɛ́ kucɛ kɑ̀ɑ pĩ́ n tɔ̃mmú, bɑ́ òmɔù í yóó nɑ kɛ́ mù pɑ̀ɑ. 9Ntɛ ɑ yóó dɔɔ̀mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu dibɔɔ̀ kɔbɛ kɛ soú nkɛ tú bɛmɑ́ɑ̀ Sifubɛ kɛ í bɛ̀ tu. N yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nínkúmu ɑ ììkɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ n dɑ dɔ́mɛ̀. 10A mɛ̀ nyiemmɛ̀ n kpɛti kɛ fɛ̃́ũ̀rì kɛ mi, kɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ tùɔ̀kɛní dìì yiè kutenkù kumɔu kɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũ̀rì, m bo ndɑ kɑ̃nkɛ́. 11N wɛ̃tinímu bɑ̀mbɑ̀, mpĩ́ nhɑ kèè tì weti weti kòò mɔù bɑ́ɑ́ cɔutɛ́ ɑ cuuti. 12Wèè bo nɑ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku m bo ò dɔ̀ɔ̀ disɑ̃ɑ̃ kperì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́wɑ̃ri o ĩ́nkɛ̀ Kuyie nyètìrì nɛ̀ ku ɛì kpɛri, Sedisɑdɛmmu pɑ̀nwè wèè cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀, kɛ́wɑ̃ri o ĩ́nkɛ̀ diyètìrì pɑ̀nnì m mɔkɛ dì. 13Wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè wèe keè Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɑ̀ɑ́ ntì Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀. 14Wɑ̃ri Kuyie ntɔ̃nnì dìì bo Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dìì bo Dɑodisee kɛ dɔ̀: Ntɛ wèè yètìrì tu: Dɛ̀ mmɛ ndò, wèè dɔ̀ɔ̀ri ò nɑ̀ɑ́ ntì kɛ í soú, wèè bɑkɛ́ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu ò tu mù: 15N yɛ̃́mu ɑ tɔ̃mmú í tonnìmɛ̀, mù mɛ nyí boo. N dɔ́ mù ntonnìmu yoo mù mboo. 16A do ndɑ̀ɑ̀ dɑ̀ɑ̀ nwe, ɑ í tonnì, ɑ mɛ nyí boo, kɛ̀ m bo dɑ tĩ́ṹtóo. 17A yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ dò nhɑ tú okpɑ̀ɑ̀tì kɛ mɔkɛ dɛmɔu, kɛ í kpɑ dɛ̀mɑrɛ̀. A nɛ́ í yɛ̃́ kɛ dò nKuyie mborɛ̀ ɑ tú osénnìwè kɛ tú ocĩ̀rì kɛ tú fɛdɑwɑnfɛ̀ kɛ tú kuyũɔ̃̀nkù kɛ bo difɔ̃kperì. 18N dɑ tièmmu kɛ tú ɑ dontɛ́ m borɛ̀ mɛsɔɔ mbɛ̀ wèńkùnnɛ mɛ̀ kɛ́kpɑrìkɛ̀, nɛ̀ tiyɑɑ̀pɛ́ítì kɛ́kɑ̃ɑ̃́ nhɑ fɛi, nɛ̀ munɔntie kɛ́ɑ̃nnɛ́ ɑ nuɔ nkɛ́nɑ kɛ́yɑ̀. 19N tièmmu n dɔ́ bɛ̀ kɛ bɛ̀ puotì. Yóu mɛyɛi nkɛ yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì. 20N cómmú dibòrì ndi kɛ bie, kɛ̀ wèè kèè n tɑmmɛ̀ kɛ kpetɛ́, n tɑroo kɛ̀ ti nwɛ̃ nkɛ yo. 21Wèè bo nɑ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku m bo ò kɑ̀nnɛ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì m borɛ̀, n nɑ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ kɑ̀ri Kuyie mborɛ̀. 22Wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè wèe keè Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɑ̀ɑ́ ntì Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\