ROMAINS 10

1N kɔbɛ, n dɔ́ tì nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nti kpɛ́í tiì tú Kuyie ndɛɛtɛ́ Sifubɛ. 2N yɛ̃́mu kɛ dò mbɛ kɔ̃̀ntì yɑu Kuyie nkpɛ́í kɛ̀ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ nɛ́ bɛ̀ dòńtɛ́. 3Bɛ̀ í bɑntɛ́ Kuyie nwénkùnko mɛ̀ɛ̀ botí bɛnìtìbɛ̀ kɛ wɑnti kɛ́wenkɛ nɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ í tũ̀nnɛ kucɛ Kuyie nwénkùnko kù nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀. 4Mɔ́mmuɔ nɛ̀ Kirisi kɔ̀tɛnímɛ̀ ikuɔ́ tɛ̃́nkɛ í ti wénkùnko di mmɔ̀nnì Kuyie nwénkùnko bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ bɛ̀mbɛ Kirisi. 5Mɔyiisi do wɑ̃̀ri kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ Kuyie mbo wénkùnnɛmɛ̀ onìtì nɛ̀ ikuɔ́ miɛkɛ kɛ dɔ̀: Wèè bo tũnnɛ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, ì bo nte kòò nfòù. 6Nɛ́ ntɛ ò nɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ ɑ bo ntɑ̃́mɛ̀ kɛ̀ Kuyie ndɑ wénkùnnɛ: Ò do tú: We mbo dekɛ kɛĩ́nkɛ̀? Kɛ yɛ̃ nkɛ́cṹũnní Kirisi nwe. 7Ò do tú: We mbo tɑ kudɔnkù? Kɛ yɛ̃ nkɛ́yíinní Kirisi nwe bɛcíríbɛ̀ cuokɛ̀. 8Ò nɛ́ wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃ mbɑ? Tìì tú: Tinɑ́ɑǹtì í dɑ dɛ́tirìnɛ̀, tì bo ɑ nùù ndi kɛ ɑ̃ ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tú ɑ bo ntɑ̃́mɛ̀ mmɛ, tiǹti ti nɑ́ɑntɛmɛ̀. 9Kɑ̀ɑ bɛ́innɛ̀ ɑ nùù kɛ yĩ Kirisi tú ɑ Yiɛ̀ kɛ tɑ̃́ nɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ dò nKuyie nduɔ́ nkòò yɑ̃̀ńtɛ́, ɑ bo cootɛ́mu. 10Kɛ yɛ̃́ onìtì ɔ̃ ntɑ̃́mɛ̀ nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ̀ Kuyie nhò wénkùnnɛ kòo bɛ́i nnɛ̀ o nùù kɛ pɛ́tɛ́ mɛdɛɛtímɛ̀. 11Kɛ yɛ̃́ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Wèè ò tɑ̃́ ò bɑ́ɑ́ di ifɛi. 12Sifu nɛ̀ wèè í tú Sifu dɛ̀ tũ nyí cɑ̃́ɑ̃́, bɛ Yiɛ̀ nhomɑ́ɑ̀ ndi, kòo nɔ̀ùtɛ̀ yɑ̀ɑ mbɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ò kuɔ̀nnɛ̀ bɛ kpɛ́í. 13Ti wɑ̃̀rimu nkɛ tú: Bɛ̀ɛ̀ bo kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ mbɛ̀ bo cootɛ́. 14Bɛ̀ bo yĩ́mɛ kóò kuɔ́nnɛ̀ kɛ í ò tɑ̃́? Bɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ́ nhò tɑ̃́ kòò mɔù í bɛ̀ nɑ̀kɛ́ o kpɛ́í? Bɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ́keè o kpɛ́í kòò mɔù í bɛ̀ nɑ̀kɛ́. 15Bɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ́nɑ́kɛ́ o kpɛ́í kɛ̀ bɛ̀ í bɛ̀ tɔ̃? Kɛ́ndonnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Diwɛ̀ì ɔ̃ mbo bɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑntɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ tùɔkɛní dìì mɔ̀nnì. 16Bɛmɔu òmɔù mɛ nyí yie ndɛ kó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, Esɑii do bɛ́immu kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie, we nyie nhɑ nɑ́ɑǹtì ti nɑ́ɑ́ ntì? 17Onìtì ɔ̃ɔ̃ keè tinɑ́ɑǹtì nti kɛ́ntɑ̃́, dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tú Kirisi kpɛti nti. 18M bo bekɛ kɛ dɔ̀: Sifubɛ sɑ̀ɑ̀ í kèèmu dɛ kó tinɑ́ɑǹtɑ̀ɑ̀? Bɛ̀ tì kèèmu kɛ yɛ̃́ tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Bɛ nɑ́ɑǹtì pitɛ́mu kutenkù kumɔu, kɛ̀ bɛ̀ tì kèè itemmɑ̀nkɛ imɔu. 19M bo bekɛ kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ sɑ̀ɑ̀ í bɑntɛ́mu dɛ kó tinɑ́ɑǹtɑ̀ɑ̀? Kuyie ndiɛ́ nkɛ duɔ́ nkɛ̀ Mɔyiisi bɛ́immu kɛ tú: M bo túótɛ́ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ, di yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ɛ̀ í ciì, kɛ̀ dɛ̀ nte kɛ̀ dɛ̀ dí yonkɛ, kɛ̀ di miɛkɛɛ pɛikɛ. 20Kuyie nyíɛ́ kɛ nɑ̀kɛ́mu Esɑii kòò tì wɑ̃̀ri kɛ tú: Bɛ̀ɛ̀ do í n wɑnti bɛ̀ n yɑ̀mu, m bɛnkɛmu m mɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ̀ do í dɑkɛ n kpɛ́í. 21Kuyie mbɛ́immu Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í kɛ tú: N yuo n nɔu nsi yɛwe yɛmɔu itookperí yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yetɛ n kpɛti bɛ bíɛ́kɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\