ROMAINS 14

1Ncɔúnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó mɛtɑ̃́kùmɛ̀ mu nyí kpenkɛ, kɛ bɑ́ nsenku bɛ yɛntotí. 2Òmɔù yɛ̀mmɛ̀ dòmmu ò bo nɑ kɛ́nyo ndɛmɔu, wèè tɑ̃́kùmɛ̀ mu nyí kpenkɛ kòo yo ntikũnfɑ̃ɑ̃̀tì. 3Wèè yo ndɛmɔu ò bɑ́ɑ́ senkɛ̀rì wèè í yo ndɛmɔu, wèè í yo ndɛmɔu ò mɛ mbɑ́ mbekùnɛ̀ wèè yo ndɛmɔu kɛ yɛ̃́ Kuyie mbɛ̀ cɔutɛ́mɛ̀mu. 4A tú we kɛ bo mbekùnɛ̀ otɔù kóo tɔ̃ntì? Kòo cómmú yoo ò do o yiɛ̀ nkpɛti nti. Ò mɛ nyó ńcómmúmu kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ mmɔ̀kɛmɛ̀mu muwɛ̃rímú kɛ bo nhò cúɔ́. 5Bɛ̀mɑbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dòmmu yɛwe mɑyɛ̀ wenni nɛ̀ yɛtɛyɛ̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò yɛ̀mɑyɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́, òmɔù yɛ̀mmɛ̀ cɛ̃́nkɛ bɑ́ nhò bekùnɛ̀. 6Wèè yɛ̀mmɛ̀ dò nyɛwe mɑyɛ̀ wenni nɛ̀ yɛtɛyɛ̀, ò sɑ̃ntí Kuyie nku, kɛ̀ wèè yo ndɛmɔu kòo múnkɛ kù sɑ̃ntí, kɛ yɛ̃́ ò ɔ̃ nyóó dimɛ̀ kɛ́ ku dɔunnɛ̀ mutɔ̃mmú. Kɛ̀ wèè í yo ndɛmɔu kòo múnkɛ ku nsɑ̃ntí. 7Òmɔù í fòù omɑ́ɑ̀ kpɛ́í, òmɔù mɛ nyí kɔ̃ nhomɑ́ɑ̀ kpɛ́í. 8Kɛ yɛ̃́ kɛ̀ ti fòù, ti fòù Kuyie nkpɛ́í nkɛ, kɛ ti ku, ti ku Kuyie nkpɛ́í nkɛ. Kɛ̀ ti fòù yoo ti ku, ti ɑ̃ Kuyie nnɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ nkɛ. 9Kɛ yɛ̃́ Kirisi kumɛ̀ kɛ yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ bɑkɛ́ bɛcíríbɛ̀ nɛ̀ bɛfòùbɛ̀. 10Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ bekùnɛ̀ ɑ kou tɔù? Bɑ nte kɑ̀ɑ ò sènkɛ̀rì? Timɔu ti yóó cómmú Kuyie nyììkɛ̀ nkɛ kɛ̀ kù ti bekɛ́nɛ̀. 11Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Mí nKuyie m bomu! Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bo nínkú n yììkɛ̀, bɑ́ kùù botí kɛ̀ kù n sɑ̃ntɛ. 12Dɛ mɔ̀nnì bɑ́ wè kòò kù nɑ̀kɛ́ tìì ò tukúnɛ̀. 13Ti tũ nyóunɛ̀ ti bo bekùnɛ̀mɛ̀ titɔbɛ̀, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ́ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo bɔ nhɑ kou tɔù. 14Nɛ̀ Yesu ti kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ n yɛ̃́mu weti weti kɛ dò ndɛ̀mɑrɛ̀ í sĩ, ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ̀ɛ̀ sĩ̀ ndɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ nɑɑ́ ndɛsĩ̀nnɛ̀ ɑ kpɛ́í. 15Kɑ̀ɑ yo mmudiì mɑmù kɛ̀ dɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀ ɑ kou, ɑ í ò dɔ́mu. Bɑ́ɑ́ yie nkɛ́nyo ndɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo fétinnɛ ɑ kou Kirisi ku wèè kpɛ́í. 16A bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ bɛ̀ dɑ wɑ́tí dɛ̀mɑrɛ̀ kpɛ́í fɔ̃́ n yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ̀ɛ̀ wenni. 17Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu í tú mudiì nɛ̀ muyɑ̃̀ɑ̃̀ kpɛri. Di tú ɑ bo nwetímɛ̀ mmɛ kɛ́mmɔkɛ diwɛ̀ì, Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù duɔ̀ ndɛ̀. 18Wèè tũ nKirisi mɛbotí Kuyie nwe ndɔ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ò sɑ̃ntí. 19Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ, yóunɛ̀ kɛ̀ ti ńwɑɑ̀ dɛ̀ɛ̀ bo nte kɛ̀ kunɑɑtí mbo ti cuokɛ̀, kɛ̀ tí nkpénkunko titɔbɛ̀ Kirisi kó kucɛ miɛkɛ. 20Mudiì muù bɑ́ nte kɛ̀ ti cɑkɛ Kuyie ntɔ̃mmú. Mudiì mɑmù í sĩ, ndɛ̀ nɛ́ í wenni ɑ bo dimɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ́bɔ nhɑ kou. 21Dɛ̀ɛ̀ wenni dɛɛ̀ tú ɑ bo yóumɛ̀ imɑɑ, kɛ bɑ́ nyɔ̃ mɛnɑɑ̀, kɛ́yóu dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo bɔ nhɑ kou tɔù. 22Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì ĩ́nkɛ̀, nyɛ̃́ ti fɔ̃́ nnɛ̀ Kuyie ndidɛ́. Dɛ̀ ńnɑɑti wèè dɔ̀ɔ̀ri tìmɑtì kɛ̀ dɛ̀ í ò bekùnɛ̀. 23Wèè mɛ nyo mmudiì mɑmù kòo yɛ̀mmɛ̀ ò bekùnɛ̀, Kuyie mmúnkɛ ò bekɛ́nɛ̀mu kɛ dèè. Onìtì dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ kòo yɛ̀mmɛ̀ ò bekùnɛ̀ dɛ̀ tú mɛyɛi mmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\