FƐCANYƐ̀NFƐ̀ 3

1N duɔ́mu kɛyènkɛ̀ n dɔ́ù kɛ wɑnti n yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ wè, kɛ mɛ̀nkɛ ò wɑmmú m mɛ nyí ò yɑ̀, 2kɛ mɛ ǹyìtɛ́ kɛ cè ndihɛì, kɛ tũ̀nnɛ icɛ, kɛ cè yɛcɛ̃kɑrɛ̀, kɛ wɑnti n yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ wè, kɛ mɛ̀nkɛ ò wɑmmú bɑ́ n yí ò kɔ̃ṹ fɛnɔ̀nfɛ̀. 3Kɛ mɑutinɛ̀ bɛhɛikɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pɑkɛ́ dihɛì, kɛ bɛ̀ bekútɛ kɛ̀ n tú di yɑ̀ n yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ wèɑ̀? 4Kɛ̀ nní mbo kɛ yóó bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tóo kɛ́yɑ̀ n yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ wè, kóò pĩ mbɑ́ ò tɛ̃́nkɛ í nfìtɛ́ n nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ nh ò tɑnnɛ́ n yɔ̃ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kudieku n yɔ̃ do m pùó nkùù miɛkɛ. 5N di bɑ́ɑ́mmu díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kó isɑpùmbí, kɛ̀ n tú nɛ̀ iwɑurìi kó diyètìrì, nɛ̀ siweí sìì bo dikpɑ́ɑ̀ si kó diyètìrì, di bɑ́ɑ́ entɛ n dɔ́kùmɛ̀ di bɑ́ɑ́ mɛ̀ dɑ̀ńtɛ́ kɛ̀ mɛ mɔ̀nnì mu nyí tùɔ̀kɛ. 6We nkèríní dikpɑ́ɑ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ fĩ nkɛ dò nkuyukú, kɛ fɔ̃ɔ̃ńnì kɛ dò ntùdɑ̀ɑ̀rí bɛ̀ tu wè míírì nɛ̀ ɑ̃̀nsɑ̃́ɑ̃̀, kòo fɔ̃ɔ̃ku dònnɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí kɔku. 7Ntɛ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ kó kumìɛ̀kù, kɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ sipísìkuɔ̀ kù cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ, Isidɑyɛɛribɛ kó yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ mbɛ. 8Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ pikú tikpɑ̀rìseuti kɛ wɑ̃kɛ́ mudoò kpɛ́í, bɑ́ wè kòò yi o kpɑ̀rìsiè kɛ bo mbɑɑnɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɛyènkɛ̀. 9Okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ didɔ́ù, nɛ̀ Dimɑ́ɑ̀ tùúkù kó dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì ntì. 10Kɛ̀ di tɑ̀ɑ̀kɛ tú timɑ́tì pɛ́ítì, kòo bɑɑ̀ nyó nyĩkú dɛ̀ tu mɛsɔɔ, kòò yóó nkɑrì dɛ̀ tu tiyɑɑ̀kpetì, kɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ dì sɑ̃̀rinɛ̀ mɛdɔ́kùmɛ̀. 11Sedisɑdɛmmu ɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀, kɔtɛnɛ̀ní kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ, ò ìrí mupotúòmù kó fɛítòòdɑ́fɛ̀ nfɛ, o yɔ̃ ò duɔ́ nfɛ̀ ò cɛ̃nnɛ́ dìì yiè. O wɛ̀ì kó diyiè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\