FƐCANYƐ̀NFƐ̀ 5

1N tɑtimu n kũmpúú miɛkɛ, fɔ̃́ n tɑ̃ũ̀, m pocɛ̃nnì, kɛ bo tɔ̃ũ míírì nɛ̀ ɑdòmɑ́tì, kɛ́dinɛ̀ n ciètì kɛ́yɑ̃̀ n nɑɑ̀ ndifɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ n nɑɑmiɛ̀. N nɛ́pobɛ̀ yɑ̃nɛ̀ mɛdɔ́kùmɛ̀ kó mɛnɑɑ̀ nkɛ́muɔ́. 2N do yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́mu kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ nwúó, kɛ̀ n kèè n dɑcɛ̃nnì biemmɛ̀ dicɑ̀ù kɛ tú: ń kpetɛ́ n tɑ̃ũ̀, n cɑ̀ɑ̀, fɔ̃́ n kó fɛpoduonfɛ n kóo sɑpùnsɑ́ɑ́tì, n yuu diì dɑ̀ɑ́tí timɑɑ̀ntì, kɛ̀ n yùtì bùútɛ́nɛ̀ tiyenkɛ̀mmɑɑ̀ntì, 3M bɑ̀tɛ́mu n yɑɑ̀bòrì, m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ dì bɑ̀ɑ́tí! Nh ɔ̀útɛ́mu n nɑɑ̀cɛ̀i m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ sì sɑ̃ṹ, 4kɛ̀ n dɑcɛ̃nnì n yɛ̀mmɛ̀ kouu bɑɑní o nɔ̀ùtɛ̀ dicɑ̀ù kó mɛfíè. Kɛ̀ n kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do. 5Kɛ̀ n yítɛ́ní kɛ́mbo kpetɛ́ n dɑcɛ̃nnì, kɛ̀ n nɔ̀ùtɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tùdɑ̀ɑ̀rí bɛ̀ tu wè míírì, kɛ̀ m pĩ́ ndicɑ̀ù kó yɛ̀bɑ̀kɛ̀ kòo yɛ̀ tòri. 6Kɛ̀ n kpetɛ́ n dɑcɛ̃nnì, kɛ nɛ́ nsɔ̃́ ndì pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɑ́ dì í dɛ̀ kpɑɑ́, kɛ̀ n yɛroo di wɑmmù kɛ́ dì wɑmmú kɛ́mɔ́ntɛ́, kɛ́yú kɛ́yú, kɛ̀ dɛ̀ ndò nyúó. 7Kɛ̀ m mɑ́ɑ́nɛ̀ bɛhɛikɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ dihɛì, kɛ̀ bɛ̀ m puotí kɛ́ n kɔutɛ kɔutɛ, kɛ́bɑ́tɛ́ n yɑɑ̀bòrì. Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ dihɛì kó iduotí. 8N di bɑ́ɑ́mmu Sedisɑdɛmmu kó isɑpùmbí, kɛ̀ di mɑ́ɑ́nɛ̀ n dɑcɛ̃nnì n yɛ̀mmɛ̀ kpɛri, di bo dì nɑ̀kɛ́ kɛ yĩ́ bɑ? Dí dì nɑ̀kɛ́ kɛ́ yĩ́ n dì dɔ́mu kɛ̀ dɛ̀ tontɛ́ kɛ n dɔ̀ɔ̀ mumɔmmú. 9Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: A dɔ́ wè ò mɔ̀kɛ bɑ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛtɔbɛ̀? Fɔ̃́ nhoposɑ́ɑ́tì wèè pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛnitipòbɛ̀ bɛmɔu? A dɔ́ wè mɔ̀kɛ bɑ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛtɔbɛ̀ kɑ̀ɑ ti bɑ́ɑ́ mmɛmmɛ o kpɛ́í. 10N dɑcɛ̃nnì tu tɛdɑhontɛ̀ ntɛ kɛ dò ndoii. Bɑ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bo tɛkɔupíítɛ̀ (1000), wè ncɑ̃́ɑ̃́ mbɛ miɛkɛ. 11Kòo yuu pĩnti kɛ dò mmɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀. Kòo yùtì nɑmpú kukodɑyɔ́nkù kɔ̃mɛ kɛ sɔù kɛ dònnɛ̀ dikɑ̃kɑ̃ɑ̃̀. 12Kòo nuɔ ndònnɛ̀ fɛduonfɛ kpɛyi, fɛduonfɛ fɛ̀ɛ̀ bo mɛniɛ ntɑkɛ́, kɛ pɛ́i kɛ dò mbɛ̀ ì ɔ́únɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀, kɛ̀ fɛ̀ ompu mɛnɛ́sɑ̀ɑ̀mɛ̀ borɛ̀. 13Kòo bɑɑ dònnɛ̀ kupɛ̃ titieti fɔ̃ɔ̃ti buɔtí kùù ĩ́nkɛ̀, kòo bìɛ̀ ndònnɛ̀ mutepóó. Kɛ dò mmɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ kɔkɛ́nɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí. 14Kòò ũ mɛsɔɔ nkó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɑ̀ri yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ bɛ̀ tu yɛ̀ sɑ̀fíírì, kòo pɔutì dònnɛ̀ yɛpɑ́pɑ́nìì bɛ̀ dɑ̀ri yɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ bɛ̀ tu yɛ̀ sɑ̀fíírì. 15Kòo tɑ̀ɑ̀kɛ dònnɛ̀ yɛtɑ̃́píɛ̀ kó fɛtofɛ, kɛ̀ fɛ tɑ̀rì tu mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀. Kòo ììkɛ̀ wenni kɛ dònnɛ̀ kutúúkù Dimɑɑ kó dɛtie. Kɛ cɑ̃́ɑ̃́ nkɛ dònnɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sɛ́tìrì. 16Kòo nùù yìɛ̀ kufɔ̃ɔ̃ku, kɛ̀ nh ò yɑ̀ɑ́ nhomɔu. Díndi Sedisɑdɛmmu sɑpɑ̀mbɛ̀ N dɑcɛ̃nnì n yɛ̀mmɛ̀ kou mɛ ndò, wenwe n nɛititɔù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\