FƐCANYƐ̀NFƐ̀ 7

1Wɛ̃tɛní, wɛ̃tɛní Sunɛmmu ɛì kóo sɑpɑ̀ɑ̀! Wɛ̃tɛní, wɛ̃tɛní kɛ̀ ti ndɑ wúó. Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di n wúó mmí nSunɛmmu ɛì kóo sɑpɑ̀ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ dònnɛ̀ tihɑutì kó yɛtĩ̀rɛ̀. 2A nɑɑ̀cɛ̀i yiennɛ̀mu tinɛùtì, fɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀, ɑ kɑ dònnɛ̀ oyɑ́ntì ɔ̃ɔ̃ dɔ̀ɔ̀ mɛdɛ̀ì nkɛ̀ mɛ̀ ndòmmɛ̀ mmɛ. 3A pɛ̃ri dònnɛ̀ dibòò ndi, mɛnɑɑ̀ nyí deu dìì miɛkɛ, ɑ pɔutì dònnɛ̀ tidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè kó dicóù ndi mutepóó nfitɛ́ dì. 4Kɑ̀ɑ mɛ dònnɛ̀ fɛpɛrifɛ̀, kɛ dònnɛ̀ tiwɑuripɑ̀ntì tìì tɑ̀ɑ́tɛ́. 5A fɔ̃̀níí dònnɛ̀ didènnì bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dì ndi yɛpɑ́pɑ́nìì, kɑ̀ɑ nɔmbii ndònnɛ̀ Ɛsibonni ɛì kó sibií sìì bo ɑ bo nyɛ̀tòomɛ̀ dihɛì. Kɑ̀ɑ ɔ̃nnì dò Dimɑɑ ɛì kó didènnì dìì wetí Dɑmɑɑsi. 6A yuu dònnɛ̀ Kɑdimɛɛri kó ditɑ̃rì ndi, ɑ yupɑ̃ɑ̃tí dònnɛ̀ mɛɔ̃̀rìmɛ̀ wũɔ̃mɛ̀ mmɛ, kɛ yũɔ̃ nhokpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀mmɛ̀. 7A wennimu kɛ tú oposɑ́ɑ́tì kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ dɑ tɑ kɛ̀ n dɑ dɔ́. 8A dò nsɛ̀rɛ̀rɛ̀ nwe kɛ dò mmupuommu, kɑ̀ɑ mɛ dò nyɛpuo. 9Dɛɛ̀ te kɛ̀ m bɛ́i nkɛ yĩ n deètì mupuommu kɛ bo tɔ̃ũ yɛpuo. A mɛ dònnɛ̀ fínyĩ̀ kó yɛbɛ nyɛ, ɑ fɔ̃ɔ̃ku dònnɛ̀ yɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ nyɛ pɔ́mmù. 10Kɛ̀ n sũ̀ɔ̃̀tɛ ɑ nùù m muɔ́ mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ muɔ́mmɛ̀ mɛnɑɑ̀. Dɛ kó mɛnɑɑ̀ mbo n cɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ, ti bo nduɔ́ dìì mɔ̀nnì kɛ mɛ̀ yɔ̃̀. 11M bo n dɑcɛ̃nnì kpɛ́í nkɛ kɛ̀ n dɑcɛ̃nnì dɔ́kùmɛ̀ bo n yĩ́nkɛ̀. 12Kɔtɛní n dɑcɛ̃nnì kɛ̀ ti kɔ̃tɛ́ dɛpɑɑ, kɛ́nwentí sihɛkɛsí, 13kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ tí kɔtɛ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ dɛ kó kupɑku kɛ́yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ dɛ kó dɛtie mpũnni, kɛ́yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì, kɛ́yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ kèdènɑ́tì kɛ̀ dɛ̀ pòrí. Dɛborɛ̀ ndɛ n yóó dɑ bɛnkɛmɛ̀ n wɛ̀ì. 14Yɛtebɛ bɛ̀ tu mɑntidɑkɔ́ɔ̀ yɛ kó kufɔ̃ɔ̃ku kuù dɑ̀ɑ́tí, yɛtebɛ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛbotí yɛbotí yɛɛ̀ còú ti bòrì, yɛpɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ yɛkótɛ̀. N dɑcɛ̃nnì n yɛ̀mmɛ̀ kou n yɛ̀ wɑɑ́ n fɔ̃́ nwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\