FƐCANYƐ̀NFƐ̀ 8

1N dɔ́ ɑ nɑ ntú n tɑ̃ũ̀ nwè nɛ̀ wè ti wɛ̃nnɛ́ ti yɔ̃ miɛ̀ kɛ̀ n dɑ mɑ́ɑ́nɛ̀ ditowɑɑ̀ kɛ dɑ ɔrí kɛ bɛnìtìbɛ̀ bɑ́ n sènkɛ̀rì. 2Kɛ̀ n dɑ tɔ kɛ́kònnɛ̀ n yɔ̃ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɑ̀ɑ n tié nyipocɛ̃ntié, kɛ̀ n dɑ nii mmɛnɑɑ̀ mmɛ̀ɛ̀ fɔ̃ɔ̃ńnì, n kó yɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ kèdènɑ́tì yɛ kó mɛnɑɑ̀. 3A nɔ̀ùtɛ̀ cɑ̃̀nkutɛ̀ nceú n yuu kɛ̀ tɛyoutɛ n hɔrí. 4Sedisɑdɛmmu kó isɑpùmbí n di bɑ́ɑ́mmu, di bɑ́ɑ́ entɛ mɛdɔ́kùmɛ̀, di bɑ́ɑ́ mɛ̀ èntɛ kɛ̀ mɛ̀ mɔ̀nnì mu nyí tùɔ̀kɛ. 5We nnitipòkù kèríní dikpɑ́ɑ̀, kɛ pĩ́ nho dɑcɛ̃nnì? N dɑ èntɛ mutie bɛ̀ tu mù pɔmmié mu fũ̀ɔ̃̀ ndi, ɑ yɔ̃ dɑ pùó ndɛ̀, ò dɑ pɛitɛ́ dɛ̀. 6N tɑnnɛ́ ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ nní ntú ɑ kó mɛcɑnnimɛ̀, n kɑnnɛ ɑ borɛ̀, kɛ̀ nní ndònnɛ̀ bɛ̀ fìí ndìì tɑ̃́rì nɛ̀ ɑ kó diyètìrì, kɑ̀ɑ nni mpíkù ɑ nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ. Mɛdɔ́kùmɛ̀ kpeńnìmu kɛ dònnɛ̀ mukṹṹ kɛ tii kɛ dònnɛ̀ kudɔnkù, kɛ cɔ́ú nfɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nkó muhɑ̃ɑ̃́. 7Yɛbirɛ diɛyɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́kuɔ ti kó mɛdɔ́kùmɛ̀ kó muhɑ̃ɑ̃́, tibinti kó mɛniɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mù dɑ̀tínnɛ́. Kòò mɔù dènnɛ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tikpɑ̀tì timɔu kɛ wɑnti kɛ bo dontɛ́ mɛdɔ́kùmɛ̀ bɛ̀ yóó ò sènkɛ̀rìmu. 8Ti mɔkɛ ti tɑ̃ũ̀ mɔù nwe kòò kpɑɑ́ bɛ, ò mu nyí yɛ̀ yɛmɛ. Ti bo yĩ́mɛ ti tɑ̃ũ̀, bɛ̀ bo nnɑ́ɑ́ ndìì yiè o kó didɑkɛnyennì kpɛ́í? 9Kòò do ntú kuduotí nku ti nɑ mmɑɑ́ o ĩ́nkɛ̀ yɛdítísɔ̀rɛ̀ nyɛ, kòò do ntú dibòrì ndi ti nɑ nhò kpetínnɛ́mu kɛ pɑ́ɑ́ nsɛ́tìrì kó tidɑbɛɛtì. 10N tú kuduotí nku, kɛ̀ m mɛ tu yɛdèrɛ̀. Kòò n wùó nkɛ̀ dɛ̀ ò duɔ̀ ndiwɛ̀ì. 11Sɑdomɔɔ mɔ̀kɛ fínyĩ̀ kó mutie mmu Bɑɑdi Amɔɔ. Kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛbɑ̀rìbɛ̀ mù bɑ̀ɑ̀, bɑ́ wè kòò níí bo fítɛ́ mu bɛ kóò tɔní mɛdítíbii ntɛkɔupíítɛ̀ (1000). 12Sɑdomɔɔ ɑ bo nɑ kɛ́nte ɑ dítíbii ntɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) kɛ duɔ̀ mmɛdítíbii nsikɔusìdɛ́ (200) bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bɑ̀ɑ. N kó dɛtie ndiɛ tú n kpɛrɛ ndɛ kɛ̀ ndɛ bɑ̀ɑ m mɑ́ɑ̀ 13Fɔ̃́ nhoposɑ́ɑ́tì ɑ kɑri ikũmpúú miɛkɛ nkɛ kɛ̀ n nɛ́pobɛ̀ kèḿmú ɑ tɑmmɛ̀. M bɛ́innɛ̀nní kɛ dɔ̀: 14Ítɛ́ n dɑcɛ̃nnì kɛ́ndònnɛ̀ fɛwɑurìfɛ̀ dòmmɛ̀, kupɛriniku ɔ̃ n dòmmɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, ditɑ̃rì titieti fɔ̃ɔ̃ti borɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\