SAKARII 13

1Dɛ yiè dinɛ́bòrì mɑrì bo mpũɔ̃̀ nkɛ ɔu Dɑfiti kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kó mɛyɛi nnɛ̀ bɛ yɔ̃́ɔ̃̀. 2Dɛ yiè m bo dɛitɛ yɛbɔkɛ̀ kó yɛyètɛ̀ bɛ nɔ̀ miɛkɛ, mí nKuyie mmíì bɛ́i. Òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndenniní yɛ kpɛ́í, m bo dennɛ dihɛì bɛ̀ɛ̀ tu bɛmɑ́ɑ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bɛ̀ sĩ̀nkùnko. 3Dɛ mɔ̀nnì kòò mɔù cĩ̀ɛ̃́kɛ́ kɛ tú ò nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ bɛ̀ɛ̀ ò pɛitɛ́ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A yóó kúmu! A nɑ́ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí nsi kɛ tú ɑ nɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. Kòò cĩ̀ɛ̃́kɛ́ kɛ tú ò nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ bɛ̀ɛ ò kũ̀ṹ disiè kɛ́kuɔ. 4Dɛ mɔ̀nnì ifɛi bo pĩ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ bɛ kó tipɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndɑ́ɑ́tí iwũɔ̃ kó ticìtì kó yɛyɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ soú. 5Bɛ̀ bo nyetírí kɛ tú: Mí n yí tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò, n tú otenkútì nwe nɛ̀ bɛ̀ m pɛitɛ́mɛ̀ n tú kɛtenkɛ̀ kou nwe. 6Kɛ̀ bɛ̀ ò bekɛ kɛ yĩ: Bɑ́ n kó tifíɛ̀tì nɛ́ bo ɑ cĩ̀ncĩ̀nnì? Ò dɔ̀: N nɛ́pobɛ̀ bɛɛ̀ dɛ̀ nni nkɔ̀ùtɛ. 7Ntɛnɛ̀ mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n tú mù: N tú nh ɛ̀i ndisiè ndi kɛ bo kɔ̃ṹ n kóo pecɛ̃nti nɛ̀ wè ti wɛ̃ nkɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ́kuɔ, kɛ̀ ipee cíɛ́tɛ́ kɛ̀ n kuɔ ipebí. 8Kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè kɛtenkɛ̀ kó bɛnìtìbɛ̀ bo totɛ́ yɛwɛ́tiyɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kú kɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ nkpɑɑ́ bo. 9Kɛ̀ m bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ́ bɛ̀ wénkùnnɛ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pṹnnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kɛ̀ dɛ̀ɛ wenkɛ. Dɛ yiè kɛ̀ bɛ̀ níí n yú kɛ̀ n yie nkɛ dɔ̀ bɛ̀ tu n kɔbɛ mbɛ, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Kuyie nkuù ti te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\