SAKARII 5

1Kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛnkɛ, kɛ̀ n yɑ̀ dipɑ́tíri kɛ̀ dì pùtì. 2Kuyie ntɔ̃nnì dìì n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ̀ di m bekɛ n yɑ̀ mù, kɛ̀ n dɔ̀: n yɑ̀ dipɑ́tíri mɑrì ndi kɛ̀ di okùmɛ̀ bo mɛ́tìrìbɛ̀ tɛpíítɛ̀, kɛ̀ di pɛ̃kùmɛ̀ bo mɛ́tìrìbɛ̀ bɛ̀nùmmù. 3Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ kó dipɑ́tíri tɔ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ yóó tuɔkɛní dihɛì mɛ kó tinɑ́ɑǹtì nti. Kɛ̀ kupíkù mɑkù kpɛti tú bɛyóóbɛ̀ bɛmɔu, òmɔù í yó nkpɑɑ́ dihɛì, kɛ̀ kupíkù tɛkù kpɛti tú: Bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ mpɑrìkunɛ̀ Kuyie nyètìrì kɛ nɛ́ soú mbɛ̀ kóò mɔù í yóó nkpɑɑ́ dihɛì. 4Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n duɔ́nko dɛ kó mɛyɛi nkɛ̀ mɛ̀ bo do oyúókù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ mpɑrìkunɛ̀ n yètìrì kɛ nɛ́ soú. Mɛ̀ tɑti bɛɛ̀ cɛ̃́ĩ miɛkɛ kɛ bo cɔ́útɛ́ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ imɑrí. 5Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì dìì n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ̀ dìi tɔ́ɔ́nní m borɛ̀, kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́ ɑ bo yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ kèríní dɛ̀ dòmmɛ̀. 6Kɛ̀ n dɔ̀: Bɑ nni ndɛ? Kɛ̀ dì dɔ̀: Tɛnɑɑtɛ ntɛ ɑ yɑ̀ mɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ kèríní, kɛ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Dihɛì dimɔu kó mɛyɛi mmɛ. 7Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n yɑ̀ dibiɛrìmínnì kó kupòkù pòòtɛmɛ̀ kɛ ɑ̃̀ɑ̃̀tɛnní dɛ kó tɛnɑɑtɛ, kòo nitipòkù mɔù kɑ̀ri tɛ miɛkɛ. 8Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì dɔ̀: Bɛ̀ we ntú kuyonku kɛ́ndɔ́ kóò tèntoo tɛ miɛkɛ, kɛ́poonko dibiɛrìmínnì kó kupòkù. 9Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kuyie nni mbɛnkɛ kɛ̀ n wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pùtì kɛ ɑ̃ ifìɛ̀ti kɛ̀ ì dònnɛ̀ fɛcònfɛ̀ kpɛyi. Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ tɛnɑɑtɛ kɛ́youtɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀. 10Kɛ̀ m bekɛ Kuyie ntɔ̃nnì dìì n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ kɔ̀rinɛ̀ kɛ tɛnɑɑtɛ? 11Kɛ̀ dì n tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ tɛ̀ kũntinɛ̀ Bɑbidɔnni nwe kɛ bo tɛ̀ mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mɑɑ́ kɛ dèè, bɛ̀ɛ tɛ̀ cɔ̃nnɛ́ disɑ̃ɑ̃̀ kó ditɛitirì ĩ́nkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\