SAKARII 7

1Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi kpɑ̀tì benni nɑɑnnì, otɑ̃̀nkù wɛínwè bɛ̀ tu wè Kisideu o kó diyiè nɑɑnnì kɛ̀ Kuyie mbɛ́innɛ̀ mí nSɑkɑrii. 2Kɛ sɔ̃́ mBetɛɛdi kɔbɛ tɔ̃nní Sɑdesɛɛ nɛ̀ o nìtìbɛ̀, Dekɛmmu-Mɛdɛki nɛ̀ o kɔbɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo kù bɑ́ntɛ̀, 3kɛ́bekɛ́nɛ̀ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ kuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ tú, di dò nkɛ́nsɔkɛ́ kɛ kuɔ̀mmu kɛ bou dinùù otɑ̃ɑ̃̀nummuwè yiè mmiɛkɛ di do ɔ̃mmɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnɑ̀ɑ̀? 4Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 5Nɑ́kɛ́ kubotí kumɔu nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ dɔ̀: Di bou yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ otɑ̃ɑ̃̀nummuwè nɛ̀ otɑ̃ɑ̃̀yiénwè dɛ̀ tùɔ̀kɛ yíe nyɛbie nsipísìyiekɛ̀, di bou dɛ kó yɛnɔ̀ di n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɑɑ̀? 6Di ɔ̃ nyo ndìì mɔ̀nnì kɛ yɔ̃, dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ntú díì yo nkɛ̀ díì yɔ̃̀nɑ̀ɑ̀? 7Di í yɛ̃́ Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ dimɔ̀nnì kɔbɛ nɔ̀ miɛkɛ, kɛ sɔ̃́ nSedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ ò fitɛ́ bɛ̀ kpɑɑ́ kɑri bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kpɑɑ́ píɛ́kɛ́ Nɛkɛfu nɛ̀ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó yɛhɛkɑ̀ɑ̀? 8- 9Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀ m bɛ̀ dèntɛ kù do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ dɔ̀: Mbekùnɛ̀ timɔ́mmɔnti, ndɔ́nɛ̀ ditɔbɛ̀ kɛ́mmɔkɛnɛ̀ ditɔbɛ̀ mɛsémmɛ̀. 10Di bɑ́ nfɛ̃́ũnko bɛkúpobɛ̀ nɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛsénnìbɛ̀ òmɔù bɑ́ nwɑntinɛ̀ otɔù mɛyɛi. 11Bɛ̀ mɛ nyí nyie nkɛ bo kéntɛ́ kù tu mù, kɛ kù bùtínnɛ́ kɛ kpénkùnnɛ bɛ to. 12Kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ kpenkɛ kɛ nɑɑ́nnɛ̀ kupèrìkù, bɛ̀ í nyie nkɛ bo keè Kuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ̀ duɔ̀nní ìì tié nnɛ̀ tìì nɑ́ɑǹtì nɛ̀ ku Yɑɑ́ mmiɛkɛ, nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ dimɔ̀nnì kɔbɛ borɛ̀. Mɛm̀mɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kɛ̀ m miɛkɛɛ bɛ̀ pɛikɛ mɛdiɛ̀. 13Kɛ̀ bɛ̀ nni nyu kɛ̀ n cĩ̀ɛ̃́kɛ́ n do bɛ̀ yu kɛ̀ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́kɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì mɛ nyɛ̃. 14Míì bɛ̀ cíɛ nkɛ̀ bɛ̀ tɑ ibotí tɛì bɛ̀ í yɛ̃́ ì miɛkɛ, kɛ̀ bɛ ɛì dɔúnko, òmɔù tɛ̃́nkɛ í yiɛ̀ní dɛ bíɛ́kɛ̀, òmɔù mɛ ntɛ̃́nkɛ í kɛ̀ kɔ̀rì, kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ kó mɛkɑ̀rìmɛ̀ do nɑɑti, kɛ̀ kɛ̀ nɑɑ́nko tɛdɔntɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\