1 CORĨ́TIUCÜ̱̃Ã̱X 1

1Pa Chaueneẽgü i Corĩ́tiucü̱̃ã̱xgüx, choma i Pauru rü namaã i taeneẽ i Chótene nixĩ i pexca̱x tanaxümatüxü̃ i ñaã popera. Rü Tupana nixĩ ga choxü̃ yaxucü na Ngechuchu ya Cristu choxü̃ imuxü̃ na duü̃xü̃gümaã nüxü̃ chixuxü̃ca̱x i norü ore. Pa Chaueneẽgü ya Tupanaãrü Ixĩgüxe, pema rü marü Tupanape̱xewa pixüüne yerü Ngechuchu ya Cristu marü pexü̃ nixüünexẽẽ. Rü Tupana rü marü pexü̃ nade na norü duü̃xü̃gü pixĩgüxü̃ca̱x wüxigu namaã i guxü̃ma i ngẽma duü̃xü̃gü i guxü̃wama tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristuxü̃ icua̱xüü̃güxü̃. Rü nüma ya Ngechuchu ya tórü Cori ixĩcü, rü ngẽma duü̃xü̃güarü Cori ta nixĩ. 3Rü chanaxwa̱xe ya Tanatü ya Tupana rü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu poraãcü pexü̃ narüngü̃xẽẽ rü pexü̃ nataãẽxẽẽ. 4Rü guxü̃guma pexca̱x Tupanana moxẽ chaxã, yerü Ngechuchu ya Cristugagu Tupana poraãcü pexü̃ narüngü̃xẽẽ, rü pexna nanamu ga Naãẽ i Üünexü̃ na guxü̃gutáma pemaã inaxã́ũxü̃ca̱x. Rü yima Cristugagu pexü̃́ nanatauxchaxẽẽ na nüxü̃ pixuxü̃ca̱x i norü ore, rü pexna nanaxã i cua̱x na meã ngẽma orexü̃ pecuáxü̃ca̱x. 6Rü yemaãcü ga yexguma nüxü̃ pexĩnüẽgu ga yema ore ga Cristuchiga rü aixcüma peyaxõgü. 7Rü ngẽmaca̱x i ñu̱xma na ípenaṉg̱uxẽẽxü̃ na wena táxarü núma naxũxü̃ ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu, rü Tupana pexna nanaxã i taxü̃ i cua̱x na taxuü̃ma pexü̃́ taxuxü̃ca̱x na naxca̱x pemaxẽxü̃. 8Rü ngẽmaãcü tá pexna nadau ya Tupana ñu̱xmatáta nagú i naãne, rü guxü̃gutáma pexü̃ naporaexẽẽ na aixcüma peyaxõgüamaxü̃ca̱x rü naxca̱x pemaxẽxü̃ca̱x, na taxúema chixexü̃maã pexü̃ ixugüxü̃ca̱x i ngẽxguma wenaxãrü núma naxũxgu ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu. 9Rü Tupana rü guxü̃guma nayanguxẽẽ i norü uneta. Rü nüma nixĩ ga pexü̃ yadexechixü̃ na aixcüma Nane ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristumücügü pixĩgüxü̃ca̱x. 10Pa Chaueneẽgüx, tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristuégagu pexü̃ chaca̱a̱xü̃ na wüxigu pegümaã perüxĩnüẽxü̃ rü tama pegü pitoyexü̃ca̱x. Rü name nixĩ i aixcüma pegü pengechaü̃gü rü aixcüma wüxigutama perüxĩnüẽ i peãẽwa. 11Pa Chaueneẽgüx, pemaã nüxü̃ chixu i ngẽma ore, yerü Croétanüxü̃tanüwa nüxü̃ chacuáchiga ga pegümaã na penuẽxü̃, rü tama aixcüma wüxigu na perüxĩnüẽxü̃. 12Rü pemaã nüxü̃ chixu i ngẽma erü ñuxre i pema rü: “Choma rü Pauruwe charüxũ”, ñaperügügü. Rü togue rü: “Choma rü Aporuwe charüxũ”, ñaperügügü. Rü togue rü: “Choma rü Pedruwe charüxũ”, ñaperügügü. Rü togue rü: “Choma rü Cristuwe charüxũ”, ñaperügügü. 13¿Rü ñuxãcü nixĩ i ngẽma? ¿Pexca̱x rü Cristu rü marü niyauxye? ¿E̱xna pema nüxü̃ pecua̱xgu rü choma i Pauru chiĩxü̃ ga curuchawa pexca̱x chipotaxü̃ rü chayuxü̃? ¿Rü e̱xna pema nüxü̃ pecua̱xgu rü chauégagu yiĩxü̃ ga ípebaiü̃xü̃? 14Rü Tupanana moxẽ chaxã, yerü taxúema pexü̃ íchabaiü̃xẽẽ ga pemax. Rü Crispu rü Gayuxicatama nixĩ ga íchabaiü̃xẽẽxü̃. 15Rü ngẽmaca̱x taxucürüwa texé tügü tixu na chauégagu ítabaiexü̃. 16Rü yemáãcü aixcüma íchanabaiü̃xẽẽ ga Estéfanatanüxü̃gü ta, natürü chauxca̱x rü taxúema ga togue tüxü̃ íchabaiü̃xẽẽ. 17Yerü nüma ga Cristu rü tama choxü̃ namu ga duü̃xü̃güxü̃ na íchabaiü̃xẽẽxü̃ca̱x, natürü choxü̃ namu na duü̃xü̃gümaã nüxü̃ chixuxü̃ca̱x i norü ore i mexü̃ i tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃. Rü nanaxwa̱xe i tauxchaxü̃ i oremaã nüxü̃ chixu i ngẽma ore. Erü ngẽxguma chi ñoma nüxü̃ cua̱xüchixü̃rüü̃ nüxü̃ chixuxgu i ngẽma ore, rü ngürüãchi i duü̃xü̃gü rü tá chauguama narüxĩnüẽ rü tá nüxü̃ inayarüngümaẽ na Cristu yiĩxü̃ ga tüxü̃ maxẽxẽẽcü ga yexguma curuchagu nayu̱xgux. 18Rü ngẽma ore na ñuxãcü tórü pecaduca̱x curuchagu nayuxü̃ ga Cristu, rü wüxi i natüca̱xmamare nixĩ naxca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i poxcuwa ĩxü̃. Natürü yixema na Tupana tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃, rü nüxü̃ tacua̱x na ngẽma ore rü Tupanaãrü pora yiĩxü̃. 19Erü norü ore i ümatüxü̃wa rü ñanagürü ga Tupana: “Rü tá ichayanaxoxẽẽ i guxü̃ma i norü cua̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i nüxü̃ cua̱xüchixü̃. Rü tá nüxü̃ chaxo i ngẽma duü̃xü̃güarü cua̱x”, ñanagürü. 20Rü ñu̱xmax, Pa Chaueneẽgüx, ¿Tupanape̱xewa rü ṯacüwa namexü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i poraãcü nüxü̃ cua̱xüchixü̃? ¿Rü ṯacüwa namexü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i Moĩché ümatüxü̃ i mugüwa ngu̱xẽẽtaegüxü̃? ¿Rü ṯacüwa namexü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i meã nüxü̃ cua̱xgüxü̃ i ñoma i naãneãrü cuáchigagu na yadexagüxü̃? Erü guxü̃ma i ngẽma cua̱x i duü̃xü̃gü nagu rüxĩnüẽxü̃ rü Tupanaca̱x rü taxuwama name. 21Natürü nüma ya Tupana ya guxü̃xü̃ma cuácü, rü tama nanaxwa̱xe na ñoma i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃güarü cuágagu na yiĩxü̃ i naxü̃tawa nangugüxü̃ i nümagü. Natürü nanaxwa̱xe na ngẽma norü ore i mexü̃gagu na yiĩxü̃ i namaxẽxẽẽãxü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i yaxõgüxü̃ woo togüca̱x rü natüca̱xmamare yixĩgu i ngẽma ore. 22Ngẽma Yudíugü rü nüxü̃ nadaugüchaü̃ i cua̱xruü̃gü i Tupanaãrü poramaã üxü̃ na ngẽmawa nüxü̃ nacua̱xgüxü̃ca̱x na aixcüma yiĩxü̃ i ngẽma ore i nüxü̃ ixugüxü̃. Rü ngẽma Griégugü rü naxca̱x nadaugü i ñoma i naãneãrü cua̱x na meã nüxü̃ nacua̱xgüxü̃ca̱x. 23Natürü ngẽma ore i toma nüxü̃ tixuxü̃, rü Cristu ga curuchawa ipotacüchiga nixĩ. Rü ngẽma ore rü naãẽwa nangu̱x i Yudíugü. Rü ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃ca̱x rü wüxi i natüca̱xmamare nixĩ. 24Natürü ngẽma duü̃xü̃gü i Tupana idexechixü̃ i Yudíugü rü e̱xna tama Yudíugü ixĩgüxü̃ rü ngẽma duü̃xü̃güca̱x rü Cristuwa nixĩ ga Tupana inawéxü̃ ga norü pora rü norü cua̱x. 25Rü yema Tupana üxü̃ ga yexguma nayu̱xgu ga Cristu rü muxü̃ma i duü̃xü̃güca̱x rü wüxi i ngẽãẽmare nixĩ. Natürü ngẽma Tupana nagu rüxĩnüxü̃ rü guxü̃ma i ñoma i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃güarü cua̱xarü yexera nixĩ. Rü yexguma curuchagu nayu̱xgu ga Cristu rü muxü̃ma ga duü̃xü̃güca̱x rü natura ga Tupana ga yexguma. Natürü yexguma nixĩ ga inawéãxü̃ ga ñuxãcü guxü̃ i duü̃xü̃güarü yexera na naporaxüchixü̃. 26Pa Chaueneẽgüx, name nixĩ i nagu perüxĩnüẽ na ñuxãcü Tupana pexü̃ idexechixü̃ na norü duü̃xü̃gü pixĩgüxü̃ca̱x. Rü noxretama pixĩgü na nüxü̃ pecua̱xüchixü̃ ega duü̃xü̃gü pexü̃ ngugügu, rü noxretama pixĩgü na ãẽ̱xgacügü pixĩgüxü̃, rü noxretama pixĩgü i ngẽma itaarü dĩẽruã́xü̃tanüxü̃ pixĩgüxü̃. Natürü woo ngẽmaãcü pixĩgügu rü Tupana rü pexü̃ nidexechi na norü duü̃xü̃gü pixĩgüxü̃ca̱x. 27Rü Tupana nayadexechi ga yema duü̃xü̃gü ga togü ga duü̃xü̃gü nüxü̃ ixuxgu rü taxuü̃ma icuáxü̃. Rü yemaãcü nanaxü ga Tupana na naxãneẽxẽẽãxü̃ca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i nüxü̃ icua̱xüchixü̃. Rü Tupana nayadexechi ga yema duü̃xü̃gü ga togü nüxü̃ ixuxgu rü turaexü̃. Rü yemaãcü nanaxü ga Tupana na naxãneẽxẽẽãxü̃ca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i poraexü̃. 28Rü Tupana nayadexechi ga yema duü̃xü̃gü ga togü nüxü̃ oexü̃, rü ñoma i naãnewa taxuü̃ma ixĩgüxü̃. Rü yemaãcü nanaxü ga Tupana na taxuü̃ma yixĩgüxü̃ca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i ṯacü ixĩgüxü̃. 29Rü ngẽmaca̱x taxucürüwama texé tügü ticua̱xüü̃ i Tupanape̱xewa. 30Rü nümatama ga Tupana nixĩ ga Ngechuchu ya Cristuarü duü̃xü̃güxü̃ pexü̃ yaxĩgüxẽẽxü̃. Rü tatanüwa nanamu ga Cristu na nüma tüxna naxããxü̃ca̱x i cua̱x i aixcüma ixĩxü̃, rü pecaduwa tüxü̃ ínanguxü̃xẽẽxü̃ca̱x. Rü nüma ya Cristu nixĩ i tüxü̃ namaxẽxẽẽxü̃ rü tüxü̃ yamexẽẽgüxü̃ na aixcüma ixüünexü̃ca̱x i nape̱xewa ya Tupana. 31Rü ngẽmaca̱x i Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü ñanagürü: “Rü ngẽxguma texé tügü icua̱xüü̃chaü̃gu rü name nixĩ i tórü Corixü̃ ticua̱xüü̃, erü nüma nixĩ i tüxü̃ nangü̃xẽẽxü̃”, ñanagürü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\