1 CORĨ́TIUCÜ̱̃Ã̱X 16

1Rü ñu̱xma tá pemaã nüxü̃ chixu i nachiga i ngẽma dĩẽru i penutaque̱xexü̃ na namaã nüxü̃ perüngü̃xẽẽgüxü̃ca̱x i taeneẽgü i yaxõgüxü̃ i Yudéaanewa ngẽxmagüxü̃. Rü ngẽma yaxõgüxü̃ i Gárataanewa ngẽxmagüxü̃ rü marü namaã nüxü̃ chixu na ñuxãcü tá ngĩxü̃ nanutaque̱xegüxü̃ i ngẽma dĩẽru. Rü chanaxwa̱xe i ngẽxgumarüü̃ ta penaxü i pemax. 2Rü gu̱xcü i yüxüarü ngunexü̃gu rü name nixĩ i wüxichigü i pema rü ngĩxü̃ ípexüxüchi i ngẽma dĩẽru i Tupanana ngĩxü̃ pexãcü. Rü ngẽxgumarüü̃ na ñuxre i dĩẽru ngĩxü̃ peyaxuxü̃ i perü puracüwa, rü name nixĩ i wüxichigü ngĩxü̃ ípexüxüchi i ngẽma Tupanaãrü ixĩcü. Rü ngĩmaã tá penguxü̃ na tama ngẽxguma ngẽ́ma changuxguama ngĩxü̃ na pedexü̃ca̱x. 3Rü ngẽxguma petanüwa changuxgu, rü tá chanaxümatü i ñuxre i poperagü naxca̱x i taeneẽgü i Yerucharéü̃wa ngẽxmagüxü̃. Rü ñu̱xũchi ngẽma poperamaã tá Yerucharéü̃wa chanamugü i ngẽma duü̃xü̃gü i pema nüxü̃ pexunetaxü̃ na ngẽ́ma ngĩxü̃ nangegüxü̃ca̱x i ngẽma dĩẽru i taeneẽgüca̱x ngĩxü̃ penutaque̱xegücü. 4Rü ngẽxguma chi choxü̃́ natauxchagu na ngẽ́ma Yerucharéü̃wa chaxũxü̃, rü choma rü tá ta ngẽ́ma chaxũ, rü nümagü rü tá wüxigu chomaã ngẽ́ma naxĩ. 5Choma rü Machedóniããnewa tá chaxüpetü na íchayadauxü̃ca̱x i taeneẽgü i ngẽ́ma ngẽxmagüxü̃. Rü ngẽmawena rü tá petanüwa changu na pexü̃ íchayadauxü̃ca̱x. 6Rü ngürüãchi tá ñuxre i ngunexü̃gü ngẽxma petanügu charüxã̱ũ̱x, rü bexmana ngürüãchi ngẽ́ma petanüwa tá chanangupetüxẽẽ ya mucü. Rü ngẽxguma rü tá pexü̃́ natauxcha na choxü̃ perüngü̃xẽẽgüxü̃ na ngẽma íchaxũxchaü̃xü̃wa chaxũxü̃ca̱x. 7Erü tama chanaxwa̱xe i paxaãchimare pexü̃ chadau. Natürü chanaxwa̱xe i poraãcüxüra petanügu charüxã̱ũ̱x ega nanaxwa̱xegu ya tórü Cori. 8Natürü nuã Epéchiuarü ĩãnewa tá changẽxma ñu̱xmatáta Pẽtecóstearü ngunexü̃wa nangu. 9Erü nuã rü tórü Cori poraãcü choxü̃́ nanatauxchaxẽẽ na nüxü̃́ chapuracüxü̃ca̱x rü nüxü̃́ yaxõgüãxü̃ca̱x i muxü̃ma i duü̃xü̃gü woo namu i ngẽma tama naxwa̱xegüxü̃ na nuã chapuracüxü̃. 10Rü ngẽxguma chi Timutéu petanüwa nguxgu, rü chanaxwa̱xe i meãma penayaxu na petanüwa nataãẽxü̃ca̱x. Erü nüma rü ta chauxrüü̃ tórü Coriarü puracüwa napuracü. 11Rü ngẽmaca̱x tama chanaxwa̱xe i texé petanüwa nüxü̃ taxoe. Natürü chanaxwa̱xe i nüxü̃ perüngü̃xẽẽ na taãẽãcüma nuã naxũxü̃ na choxü̃ íyadauxü̃ca̱x. Erü poraãcü íchanaṉg̱uxẽẽ na nuã nanguxü̃ca̱x namaã i ngẽma togü i taeneẽgü. 12Rü ngẽma taeneẽ i Aporu rü poraãcü nüxü̃ chaca̱a̱xü̃ na petanüwa íyadauxü̃ca̱x namaã i ngẽma togü i taeneẽgü. Natürü tama ngẽ́ma naxũxchaü̃ i ñu̱xmax. Natürü ngẽxguma naxãchicagu rü tá ngẽ́ma naxũ. 13¡Rü pexuãẽgü na taxuü̃ma i chixexü̃gu pey̱ixü̃ca̱x! ¡Rü meãma peyaxõgüama woo ṯacü pexü̃ üpetügu! Rü name nixĩ i peporaeama rü taxuca̱xma pemuü̃ẽ. 14Rü guxü̃ma i ngẽma pexüxü̃, rü name nixĩ i pegü pengechaü̃güãcüma penaxü. 15Rü ñu̱xmax, Pa Chaueneẽgüx, pema nüxü̃ pecua̱x na Estéfanatanüxü̃gü yiĩxü̃ ga nüxĩra yaxõgüxü̃ ga Acayaanewa. Rü meãma nüxü̃ pecua̱xgü na ñuxãcü poraãcü taeneẽgü i yaxõgüxü̃xü̃ na nangü̃xẽẽgüxü̃. 16Rü chanaxwa̱xe i naga pexĩnüẽ i ngẽma duü̃xü̃gü i Estéfanatanüxü̃gürüü̃ ixĩgüxü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta chanaxwa̱xe i naga pexĩnüẽ i guxü̃ma i ngẽma duü̃xü̃gü i ñaã Tanatüarü puracüwa puracüexü̃ rü ngü̃xẽẽtaegüxü̃. 17Rü ñu̱xma na taxucürüwama chauxü̃tawa pengẽxmagüxü̃, rü wüxi ga chorü taãẽ nixĩ na núma naxĩxü̃ ga taeneẽgü ga Estéfana rü Fortunátu rü Acáicu. Rü yema taeneẽgü ga núma ĩxü̃ rü pexü̃ nixuchigagü rü yemaãcü choxü̃ nataãẽxẽẽgü ga yema pexü̃ na nataãẽxẽẽgüxü̃rüü̃. Rü tanaxwa̱xe i naga pexĩnüẽ rü nüxü̃ pengechaü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i ngẽmagürüü̃ ixĩgüxü̃. 19Rü guxü̃ma i taeneẽgü i yaxõgüxü̃ i Áchiaaneãrü ĩãnegüwa ngẽxmagüxü̃, rü moxẽ pexca̱x ngẽ́ma namugü. Rü Aquiru rü Prisila rü guxü̃ma i ngẽma yaxõgüxü̃ i Aquirupatawa ngutaque̱xegüxü̃, rü moxẽ pexca̱x ngẽ́ma namugü naẽ́gagu ya tórü Cori. 20Rü guxü̃ma i taeneẽgü i núma ngẽxmagüxü̃ rü moxẽ pexca̱x ngẽ́ma namugü. Rü chanaxwa̱xe i wüxichigü i pema rü pegü pengechaü̃güãcüma pegü perümoxẽgü. 21Choma i Pauru rü cho̱xme̱xmaãtama pexca̱x chanaxümatü i ñaã chorü moxẽ. 22Rü ngẽxguma chi texé tama tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristuxü̃ ngechaü̃gu, rü Tupana tá tüxü̃ napoxcu. Rü paxa tá ínangu ya tórü Cori. 23Rü chanaxwa̱xe i tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu poraãcü pexü̃ narüngü̃xẽẽ rü pemaã inarüxã̱ũ̱x. 24Rü guxãma i pema, rü poraãcü pexü̃ changechaü̃ãcüma pexü̃ charümoxẽ naẽ́gagu ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\