1 CORĨ́TIUCÜ̱̃Ã̱X 5

1Rü duü̃xü̃gü nüxü̃ nixugügü rü wüxi i yatü i petanüwa rü naẽrücümaãtama naxãma̱x. Rü ngẽma nixĩ i pecadu i poraãcü chixexüchixü̃, erü woo ngẽma duü̃xü̃gü i tama yaxõgüxü̃tanüwa rü tama ngẽmaãcü nangupetü. 2¿Rü ñuxãcü i pema i ngẽxguma i pegü picua̱xüü̃güamaxü̃? Rü narümemaẽ chi nixĩ na poraãcü pengechaü̃güxü̃. Rü ngẽma yatü i ngẽma chixexü̃ üxü̃ rü name nixĩ na ípenamuxũchixü̃ i petanüwa. 3Rü woo tama petanüwa changẽxmagu i chomax, natürü guxü̃guma pegu charüxĩnü. Rü ñoma pexü̃tawa changẽxmaxü̃rüü̃ rü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristuégagu pemaã nüxü̃ chixu na ṯacü tá namaã pexüxü̃ i ngẽma duü̃xü̃. 4Rü name nixĩ i tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristuégagu pengutaque̱xegü. Rü nüma ya tórü Cori ya Ngechuchu rü tá napetanügu na pexü̃ naporaexẽẽxü̃ca̱x. Rü choma rü tá pexna chacua̱xãchi i chorü yumüxẽwa. 5Rü ngẽma norü poxcu i tá nüxna pexãxü̃ i ngẽma yatü, rü ngẽma tá nixĩ na ípenamuxũchixü̃ i petanüwa na Chataná ngúxü̃ nüxü̃ ingexẽẽxü̃ca̱x. Rü ngẽmaãcü tá inayarüxo i naxü̃neãrü ngúchaü̃ i chixexü̃, natürü naãẽ rü tá namaxü̃ i ngẽxguma wena núma naxũxgu ya tórü Cori ya Ngechuchu. 6¡Rü tama name i pema rü pegü picua̱xüü̃ naxca̱x i ngẽma pexüxü̃! ¿Tama e̱xna nüxü̃ pecua̱x i ngẽma ore i ñaxü̃: “Wüxi i íraxü̃ i pãũãrü puxẽẽruü̃ rü taxü̃ma i pãũchara nipuxẽẽ”, ñaxü̃? 7Rü ngẽmaca̱x name nixĩ i nüxü̃ perüxoe i guxü̃ma i nuxcümaü̃xü̃ i pecüma i pexü̃ chixexẽẽxü̃. Rü ngẽxguma ngẽmaãcü penaxü̱xgu, rü ñoma ngexwacaxü̃xü̃ i pãũ i ngearü puxẽẽruü̃ã́xü̃ i Üpetüchigaarü petawa ingṍxü̃rüü̃ tá pime. Rü ñu̱xma i pema rü aixcüma ngexwacaxü̃xü̃ i duü̃xü̃gü pixĩgü, yerü Cristu rü ñoma wüxi i carnerurüü̃ marü tachicüü tórü pecaduca̱x nayu. 8Rü ngẽmaca̱x name nixĩ i nüxü̃ tarüxoe i nuxcümaü̃xü̃ i tacüma i chixexü̃gü rü aixcüma Tupanagu tarüxĩnüẽ rü meã naxca̱x tamaxẽ, erü ngexwacaxü̃xü̃ i norü duü̃xü̃gü tixĩgü. 9Nüxĩraü̃xü̃ ga chorü poperawa rü pemaã nüxü̃ chixu na tama natanügu pexãgüxü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i naĩ i ngemaã naxü̃neãrü ngúchaü̃ ügüxü̃. 10Natürü na yema ñachaxü̃ pexü̃, rü tama pemaã nüxü̃ chixu na nüxna pixĩgachitanüxü̃chixü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i tama yaxõgüxü̃ i naĩ i ngemaã maxẽmarexü̃, rü e̱xna ngẽma duü̃xü̃gü i guxü̃ma i ṯacü nügüna nugüchaü̃güxü̃, rü e̱xna ngĩ́ta̱a̱xgüxü̃, rü e̱xna ngẽma duü̃xü̃gü i tupananetachicüna̱xãxü̃ icua̱xüü̃güxü̃. Erü ngẽxguma chi naxchaxwa ípechoü̃xgu i ngẽma duü̃xü̃gü, rü chi taxucürüwa i ñoma i naãnewa pengẽxmagü. 11Natürü yexguma pemaã nüxü̃ chixuxgu na tama natanügu pexãgüxü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i chixri maxẽxü̃, rü nachiga chidexa i ngẽma duü̃xü̃gü i nügü ixugüxü̃ na peeneẽgü i yaxõgüxü̃ na yixĩgüxü̃ natürü naĩ i ngemaã maxẽ, rü e̱xna aüexü̃, rü e̱xna tupananetachicüna̱xãxü̃ icua̱xüü̃güxü̃, rü e̱xna oregüta̱a̱xgüxü̃, rü e̱xna ngãxẽwa̱xegüxü̃, rü e̱xna ngĩ́ta̱a̱xgüxü̃. Rü ngẽma duü̃xü̃gü nixĩ i pemaã nüxü̃ chixuxü̃ na tama namexü̃ na natanügu pexãgüxü̃ rü bai i namaã na pechibüexü̃. 12Erü tama cho̱xme̱xwa nangẽxma na nüxna chac̱axü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i tama Tupanaãxü̃́ yaxõgüxü̃. Rü Tupana tá nixĩ ya nüxna c̱acü i ngẽma duü̃xü̃gü. Natürü i pema rü peme̱xwa nangẽxma na nüxna pec̱axü̃ i ngẽma peeneẽgü i yaxõgüxü̃ i tama meã maxẽxü̃. Rü name nixĩ na petanüwa ípenamuxũchixü̃ i ngẽma duü̃xü̃ i chixri maxẽchaxü̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\