1 CORĨ́TIUCÜ̱̃Ã̱X 7

1Rü ñu̱xma rü tá pexü̃ changãxü̃ ga yema ãma̱xchiga ga choxna naxca̱x pec̱axü̃ ga perü poperawa. Rü narümemaẽ chi nixĩ i noxtacüma tama naxãmax ya yatü. 2Natürü ngẽma na naxü̃neãrü ngúchaü̃ na naxügümarexü̃ i duü̃xü̃gü, rü narümemaẽ nixĩ i wüxichigü ya yatü rü na naxãmaxü̃, rü wüxichigü i nge rü na naxãtexü̃. 3Rü yima yatü ya ãmacü rü taxucürüwama naxma̱xna nügü ninuxũ. Rü ngẽma nge i ãtecü rü taxucürüwama ngĩtena ngĩgü iyanuxũ. 4Erü ngẽma nge i ãtecü rü tama ngĩgüxü̃neãrü yoratama iyixĩ, erü ngĩte nixĩ ya ngĩxĩneãrü yora ixĩcü. Rü ngẽxgumarüü̃ ya ngĩte rü tama nügüxü̃neãrü yora nixĩ, erü naxma̱x iyixĩ i naxü̃neãrü yora ixĩcü. 5Rü tama name i wüxi ya yatü rü nama̱xna nügü ninuxũ, rü e̱xna wüxi i ngecü rü ngĩtena ngĩgü iyanuxũ, ega tama nügümaã namexẽẽãgu na ñuxre i ngunexü̃ tama nügümaã namaxẽxü̃ naxca̱x na nayumüxẽgüxü̃. Rü ngẽmawena rü name nixĩ na wenaxãrü noxrirüü̃ nügümaã namaxẽxü̃ na tama Chataná nüxna ĩnüxü̃ca̱x na chixexü̃gu nayixẽẽãxü̃ca̱x. 6Rü guxü̃ma i ñaã ore i pemaã nüxü̃ chixuxü̃ i ãma̱xchiga rü ãtechiga rü tama wüxi i mu nixĩ i ngẽma. Natürü pemaã nüxü̃ chixumare na nüxü̃ pecuáxü̃ca̱x na namexü̃ i ngẽmaãcü na penaxüxü̃. 7Rü chomatama nagu charüxĩnü rü chierü name nixĩ ega choma chamaxü̃xü̃rüü̃ namaxẽgu i guxü̃ma i duü̃xü̃gü. Natürü Tupana rü wüxichigü i duü̃xü̃na nanaxã i nacüma na ñuxãcü namaxẽxü̃ca̱x rü ñuxãcü nagu naxĩnüxü̃ca̱x. Rü ngẽmaca̱x tama guxãma tawüxigu. 8Rü ngẽma ngema̱xgüxü̃ rü ngetegüxü̃ rü yutegüxü̃ rü namaã nüxü̃ chixu rü narümemaẽ nixĩ i chauxrüü̃ tama naxãma̱x rü tama naxãte. 9Natürü ngẽxguma wüxi i duü̃xü̃ taxucürüwa naxü̃neãrü ngúchaü̃maã naporagu, rü name nixĩ na naxãmaxü̃ rü e̱xna naxãtexü̃. Erü narümemaẽ nixĩ i noxtacüma naxãma̱x rü e̱xna naxãte na tama yeü̃cürü ngẽmagu naxĩnüẽchaxü̃ca̱x. 10Natürü yíxema marü ãmaxẽ rü ãtexe, rü tümamaã nüxü̃ chixu na tama namexü̃ na tümatexü̃ na ítatáxü̃. Rü ngẽma mu rü tórü Coriarü mu nixĩ, rü tama choxrü nixĩ. 11Natürü ngẽxguma chi ngürüãchi wüxi i ngexü̃ natexü̃ íta̱xgu, rü name nixĩ i noxtacüma nangete rü e̱xna wena nateca̱x nataegu. Rü ngẽxgumarüü̃ ta ya yatü rü tama name i nama̱xü̃ ínata̱x. 12Rü ñu̱xma rü choxü̃́ nangẽxma i wüxi i ore i tümaca̱x ya yíxema ãmaxẽ ngĩmaã i wüxi i nge i tama yaxõ̱xcü. Rü ngẽma ore rü choxrütama nixĩ rü tama tórü Coriarü nixĩ. Rü ngẽxguma wüxi ya yatü ya õcü ngĩmaã ãmaxgu i wüxi i nge i tama yaxõ̱xcü, rü tama name i ngĩxü̃ ínata̱x, ega ngĩma rü aixcüma namaã naxãtechaü̃gu. 13Rü ngẽxguma wüxi i nge i yaxõ̱xcü ãtegu namaã ya wüxi ya yatü ya tama yaxõcü, rü tama name i íinata̱x ya yima ngĩte ega nüma ya yima yatü rü aixcüma ngĩmaã naxãma̱xchaü̃gu. 14Rü yima yatü ya tama yaxõcü, rü nama̱x i yaxõ̱xcügagu Tupana nüxü̃ nacua̱x. Rü ngẽma ngecü i tama yaxõ̱xcü, rü ngĩte ya yaxõcügagu Tupana ngĩxü̃ nacua̱x. Erü ngẽxguma chi tama ngẽmaãcü yixĩgu, rü chi ngẽma naxãcügü rü duü̃xü̃gü i tama yaxõgüxü̃ãcügürüü̃ tá nixĩgü. Natürü i ñu̱xma ya naxãcügü rü marü Tupana tüxü̃ nacua̱x. 15Natürü ngẽxguma yima yatü ya tama yaxõcü rü nama̱xü̃ ínatáxchaü̃gu rü ¡noxtacüma ngĩxü̃ ínatá! Rü ngẽxgumarüü̃ ega ngẽma ngecü i tama yaxõcü rü ngĩtexü̃ ínatáxchaü̃gu, rü ¡noxtacüma ngĩtexü̃ ínatá! Rü ngẽxguma ya yima yatü ya yaxõcü rü marü name ega wena naxãma̱xgu. Rü ngẽma ngecü i yaxõcü rü marü name ega wena naxãtegu. Erü Tupana pexü̃ nidexechi na meã pegümaã pemaxẽxü̃ca̱x. 16Rü ngẽmaca̱x, Pa Ngecü i Tupanaãxü̃́ Yaxõ̱xcüx, rü ngẽxguma cute i tama yaxõxü̃ cuxü̃ ítáxchaü̃gu, rü narümemaẽ nixĩ i tama cunachu̱xu, erü tama nüxü̃ cucua̱x ngoxi tá cunamaxẽẽ i ngẽma cute rü e̱xna tama. Rü cumax, Pa Yatü ya Yaxõ̱xcüx, rü ngẽxguma cuxma̱x i tama yaxõxü̃ cuxü̃ ítáxchaü̃gu, rü narümemaẽ nixĩ i tama cunachu̱xu, erü tama nüxü̃ cucua̱x ngoxi tá cunamaxẽẽ i ngẽma cuxma̱x rü e̱xna tama. 17Rü ñu̱xma rü pemaã nüxü̃ chixu rü nüma ga Tupana rü wüxichigü ga duü̃xẽna nanaxã ga tümaãrü cua̱x na tümaãrü maxü̃maã itacuáxü̃ca̱x rü meã tanaxüxü̃ca̱x i ngẽma puracü ga noxri tüxü̃́ yexmaxü̃ ga tauta Tupana tümaca̱x caxgu. Rü ngẽma ngu̱xẽẽtae nixĩ i namaã chanangúexẽẽxü̃ i guxü̃ma i yaxõgüxü̃ i wüxichigü ya tupaucawa ngẽxmagüxü̃. 18Rü ngẽxguma Tupana naxca̱x caxgu i wüxi i duü̃xü̃ i marü Yudíugürüü̃ íwiecha̱xmüpe̱xechiraü̃xü̃, rü nüẽ́tama nixĩ ega ngẽmaãcütama yixĩgu. Rü ngẽxguma Tupana nayau̱xgu i wüxi i duü̃xü̃ i tama íwiecha̱xmüpe̱xechiraü̃xü̃, rü nüẽ́tama nixĩ ega ngẽmaãcütama yixĩgu. 19Erü Tupanape̱xewa rü nüẽ́tama nixĩ ega wüxi i duü̃xü̃ rü ínawiecha̱xmüpe̱xechiraü̃gu rü e̱xna tama. Erü ngẽma Tupana aixcüma naxwa̱xexü̃ nixĩ na naga naxĩnüxü̃ i wüxichigü i duü̃xü̃. 20Rü wüxichigü i duü̃xü̃ rü name nixĩ i nawatama napuracü ga yema puracü ga nüxü̃́ yexmaxü̃ ga yexguma Tupana noxri naxca̱x caxgu. 21Rü yexguma wüxi ga coriarü duü̃xü̃ quixĩyane Tupana cuxca̱x caxgu, rü tama name i ngẽmaca̱x cuxoegaãẽ. Natürü ngẽxguma cuxü̃́ natauxchagu na nüxna ícunguxuchixü̃ i ngẽma cori, rü marü name na ícunguxuchixü̃. 22Rü cuma ga na cucoriã̱xyane cuxca̱x nac̱axü̃ ga Tupana, rü name nixĩ i nüxna cucua̱xãchi na Cori ya Cristu pecaduwa cuxü̃ ínguxuchixẽẽxü̃. Rü cuma ga na cungearü coriã̱xyane cuxca̱x nac̱axü̃ ga Tupana, rü name nixĩ i nüxna cucua̱xãchi na tórü Cori ya Cristuarü duü̃xü̃ quiĩxü̃ i ñu̱xma na nüxü̃́ cupuracüxü̃ca̱x. 23Tupana rü marü pexca̱x nataxe rü poraãcü nüxü̃́ petatanü. ¡Rü ngẽmaca̱x i ñu̱xma rü tãũtáma naga pexĩnüẽ i ngẽma duü̃xü̃gü i wenaxãrü ñoma i naãneãrü chixexü̃wa pexü̃ gagüchaü̃xü̃! 24Rü name nixĩ, Pa Chaueneẽgüx, i wüxichigü i pema rü meã Tupanape̱xewa penaxüama ga yema puracü ga pexü̃́ yexmaxü̃ ga yexguma noxri Tupana pexca̱x caxgu. 25Rü ñu̱xma rü tá pemaã nüxü̃ chixu i nachiga i ngẽma duü̃xü̃gü i ngema̱xgüxü̃ rü ngetegüxü̃. Rü tórü Cori ya Ngechuchu rü taxuü̃ma i mu choxna naxã i ngẽmachiga. Natürü tá pemaã nüxü̃ chixu i ñuxãcü nagu charüxĩnü i ngẽmachiga. Rü ngẽma chorü ore rü aixcüma nixĩ erü choma nixĩ i wüxi i duü̃xü̃ ga nüxü̃́ changechaü̃tümüü̃ãcüma choxü̃ nayaxuxü̃ ga tórü Cori. 26Yixema na yaxõgüxü̃ rü ñu̱xma rü poraãcü guxchaxü̃gü tüxü̃́ nangẽxma. Rü ngẽmaca̱x chauxca̱x narümemaẽ i tama nixãma̱x i ngẽma yatügü i ngema̱xgüxü̃. 27Rü ngẽxguma marü cuxãma̱xgu rü tama name i ngĩxü̃ ícuta̱x. Natürü ngẽxguma cungema̱xgu rü narümemaẽ i tama cuxãma̱x. 28Natürü ngẽxguma cuxãma̱xgu rü tama pecadu nixĩ i ngẽma. Rü ngẽxguma wüxi i paxü̃ ãtegu rü tama pecadu nixĩ i ngẽma. Natürü ngẽma ixãma̱xgüxü̃ rü ixãtegüxü̃ rü tá nayexera i norü guxchaxü̃gü i ñoma i naãnewa, rü ngẽma nixĩ i tama chanaxwa̱xexü̃ na nüxü̃ nangupetüxü̃. 29Pa Chaueneẽgüx, pemaã nüxü̃ chixu rü tama muxü̃ i ngunexü̃ tüxü̃́ nangẽxma na naxüxü̃ca̱x i Tupanaãrü puracü. Rü ngẽmaca̱x ya yíxema ixãma̱xgüxe rü name nixĩ i meã tanaxügü i Tupanaãrü puracü ñoma tangema̱xgüxü̃rüü̃. 30Rü yíxema ngexwaca yutanügüxe rü yixema peta ügüxe rü yíxema itaxegüxe, rü tama name i ngẽmaca̱x Tupanaãrü puracü na ítange̱xgüxü̃. 31Rü yíxema tüxü̃́ nangẽxmaxẽ i tümaãrü ngẽmaxü̃gü i ñoma i naãnewa, rü tama name i ngẽmaca̱x Tupanaãrü puracü na ítange̱xgüxü̃. Erü ñoma i naãne i ñu̱xma nüxü̃ idauxü̃ rü paxa tá nagu̱x. 32Rü tama chanaxwa̱xe na ṯacüca̱x pexoegaãẽgüxü̃. Rü ngẽxguma wüxi i yatü ngema̱xgu, rü Tupanaãrü puracügu narüxĩnü rü nagu narüxĩnü na ñuxãcü Tupanaãrü ngúchaü̃ naxüxü̃. 33Natürü ngẽxguma naxãma̱xgu i wüxi i yatü, rü ñoma i naãneãrü ngẽmaxü̃gu narüxĩnü rü nagu narüxĩnü na ñuxãcü nama̱xãrü ngúchaü̃ naxüxü̃. Rü ngẽmaãcü muxü̃gu narüxĩnü. Rü ngẽxgumarüü̃ ta nixĩ i ngexü̃gü. Rü ngẽma ngexü̃ i ngetexü̃ rü Tupanaãrü puracügu narüxĩnü, erü marü Tupanana nügü naxã rü guxü̃ i naxü̃nemaã rü naãẽmaã naxca̱x namaxü̃. Natürü ngẽma ngexü̃ i ãtexü̃ rü ñoma i naãneãrü ngẽmaxü̃gu narüxĩnü, rü nagu narüxĩnü na ñuxãcü natearü ngúchaü̃ naxüxü̃. 35Rü perü mexü̃ca̱x nixĩ i pemaã nüxü̃ chixuxü̃ i ngẽma, rü tama pexna na chanachu̱xuxü̃ca̱x nixĩ. Natürü ngẽma ñacharügü na meã pemaxẽxü̃ca̱x rü aixcüma penaxüxü̃ca̱x i tórü Coriarü puracü. 36Rü ngẽxguma texé nagu rüxĩnügu na tümaxãcü rü marü na napaxü̃, rü tümaca̱x rü marü namexgu na naxãtexü̃, rü marü name i ngĩxü̃ taxüte ega aixcüma tümaca̱x rü ngẽmaãcü namemaẽgu. Rü ngẽma na naxãtexü̃ i tümaxãcü rü tama pecadu nixĩ. 37Natürü ngẽxguma wüxi i yatü nüxü̃́ nangẽxmagu i norü pacü rü tama nanaxwa̱xegu na ngĩxü̃ naxütexü̃, rü marü name i ngẽma rü ta. Erü naxme̱xwa ingẽxma rü taxuca̱xma texé tanachixewe na ngĩxü̃ naxütexü̃ca̱x. 38Rü ngẽmawa nüxü̃ tadau rü ngẽma yatü i naxãcü ngĩxü̃ ütexü̃ rü mexü̃ naxü. Rü ngẽma yatü i tama naxãcü ngĩxü̃ ütexü̃ rü yexeraxü̃ i mexü̃ naxü. 39Rü wüxi i nge i ãtecü rü ngĩteme̱xẽwa ingẽxma i ngẽxguma namaü̃xgu ya ngĩte. Natürü ngẽxguma nayu̱xgu ya ngĩte, rü marü name ega to i yatü i ngĩma ngĩxü̃́ ngúchaü̃xü̃maã naxãtegu. Natürü inaxwa̱xe na wüxi ya yatü ya yaxõcümaã naxãtexü̃. 40Natürü chauxca̱x rü yexeraãcü chi itaãẽ i ngẽxguma chi tãũ chima wena naxãtegu. Rü ngẽma ore rü choxrütama nixĩ, natürü nagu charüxĩnü rü Tupanaãẽ i Üünexü̃ãrü ore ta nixĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\