1 CORĨ́TIUCÜ̱̃Ã̱X 8

1Ñu̱xma rü tá pemaã nüxü̃ chixu i nachiga i ngẽma õnagü i ngẽma duü̃xü̃gü i tama Ngechuchuaxü̃́ yaxõgüxü̃ norü tupananetachicüna̱xãgüna uaxü̃güxü̃. Rü aixcüma nixĩ i wüxichigü i yixema i meãma nüxü̃ icuáxü̃ i ngẽmachiga. Natürü ngẽma nüxü̃ na icuáxü̃gagu rü ñuxguacü rü yigü namaã ítarüta. Natürü ngẽma na yigü ingechaü̃xü̃ rü tüxü̃ narüngü̃xẽẽ na yexeraãcü meã yaxõgüchigüxü̃. 2Rü ngẽxguma chi texé nagu rüxĩnügu na ṯacüxü̃ tacuáxü̃, rü name nixĩ i nüxna tacua̱xãchi na ngẽxguma rü ta tama aixcüma nüxü̃ tacuáxü̃ i guxü̃ma i ngẽma cua̱x i aixcüma ixĩxü̃. 3Natürü ngẽxguma texé aixcüma Tupanaxü̃ ngechaü̃gu, rü Tupana rü tüxü̃ nacua̱x ya yíxema. 4Rü ngẽma na nangṍxü̃ i ngẽma õnagü i tupananetachicüna̱xãgüna naxuaxü̃güxü̃ i duü̃xü̃gü, rü meãma nüxü̃ tacua̱x na taxuwama namexü̃ i ngẽma tupananetachicüna̱xãgü rü tama aixcüma Tupanaxü̃chi nixĩgü. Erü wüxixicatama nixĩ ya aixcüma Tupana ixĩcü, rü nataxuma ya naĩ. 5Rü togü nüxü̃ ixugügügu rü nangẽxma i muxũchixü̃ i tupanagü i daxũguxü̃ i naãnewa rü ñoma i naãnewa. 6Natürü yixema nüxü̃ tacua̱x na nangẽxmaxü̃ i wüxitama ya Tupana, rü yima nixĩ ya Tanatü ixĩcü. Rü nüma ya Tanatü nixĩ i naxüãxü̃ i guxü̃ma i ṯacü i ngẽxmaxü̃, rü naxca̱x nixĩ i imaxẽxü̃ i yixemax. Rü ngẽxgumarüü̃ ta nangẽxma i wüxitama ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu. Rü yimagagu nixĩ na nangẽxmaxü̃ i guxü̃ma, rü yimagagu nixĩ i tüxü̃́ nangẽxmaxü̃ i maxü̃. 7Natürü tama guxü̃ma i yaxõgüxü̃ nüxü̃ nacua̱x na nangẽxmaxü̃ i wüxitama ya Tupana rü wüxitama ya tórü Cori. Rü ñuxre i nümagü ga ü̃pa rü nüxü̃ nayapue na nüxü̃́ yaxõgüãxü̃ i ngẽma tupananetachicüna̱xãgü, rü ñu̱xma rü ta tama aixcüma nüxü̃ nacua̱xgü i ngẽma mexü̃ i Tupana nüxü̃́ naxwa̱xexü̃. Rü ngẽmaca̱x nixĩ i ñu̱xma i nagu naxĩnüẽxü̃ na chixexü̃ naxügüxü̃ i ngẽxguma nangõ̱xgüãgu i ngẽma naxü̃namachi i togü i duü̃xü̃gü norü tupananetachicüna̱xãgüna uaxü̃güxü̃ na nüxü̃ namaã yacua̱xüü̃güxü̃ca̱x. 8Rü yixema nüxü̃ tacua̱x na tama ṯacü rü namachi na ingṍxü̃gagu yiĩxü̃ na Tupana tüxü̃ dexü̃. Rü tãũtáma yexera time i nape̱xewa ega nangõ̱xgügu i ngẽma namachi. Rü tãũtáma yexera tichixe i nape̱xewa ega tama nangõ̱xgügu. 9Natürü i pema i nüxü̃ na pecuáxü̃ na tama pecadu yiĩxü̃ na nangṍxü̃ i ngẽma namachi, ¡rü pexuãẽgü erü ngürüãchi ngẽma na pengṍxü̃gagu chixexü̃gu tá penayixẽẽ i ngẽma peeneẽgü i tauta aixcüma meã nüxü̃ cua̱xgüxü̃ na ṯacü yiĩxü̃ i Tupana nüxü̃́ naxwa̱xexü̃! 10Erü cuma na meã Tupanaxü̃ cucuáxü̃, rü ngẽxguma chi cunangõ̱xgu i ngẽma namachi i ngextá tupananetachicüna̱xãgüxü̃ íyacua̱xüü̃güxü̃wa, rü ngürüãchi wüxi i cueneẽ i tauta meã Tupanaxü̃ cuáxü̃ tá cuxü̃ nadau. Rü ngürüãchi nüma rü tá ta nanangõ̱x i ngẽma namachi woo naãẽwa nagu naxĩnügu na wüxi i chixexü̃ yiĩxü̃ na nangṍxü̃ i ngẽma namachi. 11Rü ngẽmaãcü i cuma na meã Tupanaxü̃ cucuáxü̃, rü tá icuyanatauxẽẽ i ngẽma cueneẽ i Cristu naxca̱x yuxü̃ i tauta meã Tupanaxü̃ cuáxü̃. 12Rü ngẽmaca̱x i ngẽxguma chixexü̃gu cunanguxẽẽ̱xgu i ngẽma cueneẽ i tauta meã Tupanaxü̃ cuáxü̃, rü Cristumaã rü ta chixexü̃ cuxü. 13Rü ngẽmaca̱x i ngẽxguma ngẽma namachi i changṍxü̃gagu chixexü̃gu chananguxẽẽ̱xgu i chaueneẽ, rü narümemaẽ nixĩ i noxtacüma taguma namachi changõ̱x na tama pecadugu chananguxẽẽxü̃ca̱x i ngẽma chaueneẽ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\