1 CORĨ́TIUCÜ̱̃Ã̱X 9

1Rü pemaã nüxü̃ chixu rü tórü Coritama nixĩ ya choxü̃ yaxucü rü choxü̃ mucü na norü puracü chaxüxü̃ca̱x, rü ngẽmaca̱x taxuü̃ma i duü̃xü̃güme̱xẽwa changẽxma i ñu̱xmax. Rü chomatama chauxetümaã tórü Cori ya Ngechuchuxü̃ chadau, rü ngẽma puracü i nüxü̃́ chaxüxü̃gagu nixĩ i peyaxõgüxü̃ i pemax. 2Rü woo togü i duü̃xü̃gü tama choxü̃ cua̱xgüchaü̃gu na tórü Cori choxü̃ muxü̃, natürü i pema rü meãma nüxü̃ pecua̱x na nüma yiĩxü̃ ga choxü̃ namuxü̃. Yerü chauxü̃tawa nixĩ ga tórü Coriaxü̃́ peyaxõgüxü̃, rü ngẽmawa nüxü̃ pecua̱x na aixcüma yiĩxü̃ na nüma choxü̃ namuxü̃. 3Rü ñaã nixĩ i chorü dexa i namaã chanangãxü̃xü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i chauchiga idexagüxü̃: “¿ E̱xna tama inamexü̃ na duü̃xü̃gü choxna naxãxü̃ i chorü õna rü chorü axexü̃ naxca̱x i chorü puracü? 5¿E̱xna tama inamexü̃ ta na wüxi i ngexü̃ i yaxõxü̃maã na chaxãmaxü̃ na chayagaxü̃ca̱x ngẽxgumarüü̃ na naxãmaxü̃ i Pedru, rü naẽneẽgü ya tórü Cori, rü ngẽma togü i yatügü i Tupana imugüxü̃? 6¿Rü e̱xna pema nagu perüxĩnüẽgu rü choma rü Bernabéxicatama i tama namexü̃ na toxü̃ perüngü̃xẽẽgüxü̃ ngẽma togü i orearü uruü̃güxü̃ na perüngü̃xẽẽgüxü̃rüü̃? 7¿Ṯacü rü duü̃xü̃ i churarawa ũxü̃ i nügüxü̃́tama naxütanüxü̃ i norü õna? ¿Rü ṯacü rü duü̃xü̃ i ori̱x itoxü̃ i tama namúxü̃ i norü o? ¿Rü ṯacü rü duü̃xü̃ i carnerugüna dauxü̃ i tama nagünenixü̃ ne ixaxüxü̃?” Ngẽma ñacharügü nüxü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i chauchiga idexagüxü̃. 8¡Rü ñu̱xma rü tãũtáma nagu perüxĩnüẽ na chorü orexicatama yiĩxü̃ i ñaã nüxü̃ chixuxü̃! Erü Tupanaãrü ore ga Moĩché ümatüxü̃wa rü ta ngẽma ñanagürü. 9Erü ngẽma ore rü ñanagürü: “¡Rü ngẽma woca i aruchuarü pute̱xewa puracüxü̃, rü tãũtáma cunaw̱ẽxnagu na tama yima aruchuwa nachibüxü̃ca̱x!” ñanagürü i ngẽma ore. Rü nüxü̃ tacua̱x na tama wocagügu naxĩnüxü̃ ga Tupana ga yexguma yema ñaxgu. 10Natürü pemaã nüxü̃ chixu rü tagu nixĩ ga naxĩnüxü̃ ga yexguma yema ñaxgu ga Tupana. Rü tachiga nixĩ ga naxümatüxü̃ ga yema ore. Erü yíxema aruchunecü ǘxe rü yíxema norü oarü pu̱xwa puracüxe, rü ngẽxguma tapuracüeyane rü tanaxwa̱xegü na ítanaṉg̱uxẽẽgüxü̃ i ngẽma norü o i tüxna üxü̃. 11Rü toma rü wüxi ya nanetüchire ya itatoxü̃nerüü̃ tixĩgü ga yexguma pemaã nüxü̃ tixuxgu ga Tupanaãrü ore. ¿Rü ñu̱xma rü tama e̱xna i pexca̱x namexü̃ na toxna penaxãxü̃ i ṯacü i toxü̃́ taxuxü̃? 12Rü ngẽxguma ngẽma togü i orearü uruü̃gü petanüwa nayauxgügu i ngẽma nüxü̃́ taxuxü̃, rü maneca toma rü yexera name nixĩ i petanüwa tanayaxu i ngẽma toxü̃́ taxuxü̃. Natürü i toma rü tama ngẽmaãcü tanaxü. Erü toma rü guxü̃ i guxchaxü̃maã taporae na tama pexü̃́ tanaguxchaxẽẽxü̃ca̱x na Cristuaxü̃́ peyaxõgüxü̃. 13Pema nüxü̃ pecua̱x rü guxü̃ma i duü̃xü̃gü i tupauca ya taxü̃newa puracüexü̃, rü ngẽma õna ya yima tupaucawa ngẽxmaxü̃tama nangõ̱xgü. Rü ngẽma duü̃xü̃gü i tupaucagu Tupanaca̱x naxü̃nagü ḏaixü̃, rü nanade i ñuxre i ngẽma namachi norü ngõ̱xruü̃. 14Rü ngẽxgumarüü̃ ta ya yíxema nüxü̃ ixugüxe i ore i tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃, rü tórü Cori nüxü̃ nixu rü name nixĩ i tümaãrü puracüca̱x tanayaxu i tümaãrü natanü na ngẽmamaã tamaxẽxü̃ca̱x. 15Natürü i choma rü taguma ngẽmaãcü chanaxü. Rü ñu̱xma na pexca̱x chanaxümatüxü̃ i ñaã popera, rü tama ṯacü choxna pexãxü̃ca̱x nixĩ. Erü ngẽma na taguma texéxü̃tawa ṯacüca̱x íchac̱axü̃, rü wüxi i chorü taãẽ nixĩ. Rü narümemaẽ chierü nixĩ na chayuxü̃ naxü̃pa na texé choxna nayaxuxü̃ i ñaã taãẽ i choxü̃́ ngẽxmaxü̃. 16Rü ñu̱xma na nüxü̃ chixuxü̃ i ngẽma ore i tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃, rü taguma ngẽmaca̱x chaugü chicua̱xüü̃. Erü woetama ngẽma nixĩ i chorü puracü ga Tupana choxna ãxü̃, rü ngẽmaca̱x taxucürüwama chanangexrü. Rü poraãcü chi chachixexü̃gu i ngẽxguma tãũ chima nüxü̃ chixuxgu. 17Rü ngẽxguma chi chaugagu chitama chanaxü̱xgu i ngẽma puracü, rü nagu chi charüxĩnü na choxü̃́ naxãtanüxü̃. Natürü ngẽxguma Tupana choxü̃ muxü̃ãcüma chanaxü̱xgu, rü chanaxüama erü woetama ngẽma nixĩ i chorü puracü ga Tupana choxna ãxü̃. 18¿Rü ñu̱xma rü ṯacü tá nixĩ i chorü natanü naxca̱x i ngẽma puracü i chaxüxü̃? Rü dücax, rü chorü natanü nixĩ i ngẽma taãẽ i chayaxuxü̃ i ngẽxguma ngetanüãcüma nüxü̃ chixuxgu i ngẽma ore i tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃. Rü ngẽmaãcü, rü woo Tupanape̱xewa name na petanüwa chanayaxuxü̃ i chorü natanü na ngẽmamaã chamaxü̃xü̃ca̱x, natürü taguma chanaxü i ngẽma. 19Rü woo taxúxeme̱xẽwa changẽxma i chomax, natürü guxãme̱xẽwa chaugü changẽxmaxẽẽ, na ngẽmaãcü yexeraãcü muxü̃ma i duü̃xü̃g üxü̃ charüngü̃xẽẽxü̃ca̱x na Cristuaxü̃́ yaxõgüãxü̃ca̱x. 20Rü ngẽxguma Yudíugütanüwa changẽxmagu, rü Yudíurüü̃ chaugü chixĩxẽẽ na ngẽmaãcü nüxü̃ charüngü̃xẽẽxü̃ca̱x na Cristuaxü̃́ yaxõgüãxü̃ca̱x. Rü woo tama yema Moĩché ümatüxü̃ ga mugütüü̃wa changẽxmagu, natürü chayanguxẽẽãma i ngẽma mugü na ngẽmaãcü Cristuxü̃tawa chanagagüxü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i ñu̱xma rü ta nagu ĩxü̃ i ngẽma mugü ga Moĩché ümatüxü̃. 21Rü ngẽxguma natanüwa changẽxmagu i ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃, rü ngẽma duü̃xü̃gürüü̃ chaugü chixĩxẽẽ na ngẽmaãcü nüxü̃ charüngü̃xẽẽxü̃ca̱x na Cristuaxü̃́ yaxõgüãxü̃ca̱x. Natürü taguma íchanange̱x i Tupanaãrü mugü erü guxü̃guma Cristuarü mugütüü̃wa changẽxma. 22Rü ngẽxguma natanüwa changẽxmagu i ngẽma duü̃xü̃gü i tama poraãcü Cristuchigaxü̃ cua̱xgüxü̃, rü choma rü ta ngẽma duü̃xü̃gürüü̃ chaugü chixĩxẽẽ, na ngẽmaãcü nüxü̃ charüngü̃xẽẽxü̃ca̱x na Cristuaxü̃́ yaxõgüãxü̃ca̱x. Rü ngẽmaãcü guxü̃ma i duü̃xü̃gürüü̃ chaugü chixĩxẽẽ, rü nagúxü̃raü̃ãcüma naxca̱x chadau na ngẽmaãcü düxwa Tupanaxü̃tawa chanagagüxü̃ca̱x i ñuxre i nümagü. 23Rü ngẽmaãcü nixĩ i chapuracüxü̃ na guxü̃wama nanguxü̃ca̱x i ngẽma ore i tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃. Erü chanaxwa̱xe na choma rü ta choxü̃́ nangẽxmaxü̃ i ngẽma maxü̃ i taguma gúxü̃, naxrüü̃ i guxü̃ma i ngẽma duü̃xü̃gü i nüxü̃́ yaxõgüxü̃. 24Pema rü meãma nüxü̃ pecua̱x i wüxi i inüca i nawa iñaãchixü̃ rü muxü̃ma inaxü̃ãchi, natürü wüxixicatama nixĩ i ngẽma nüxĩra ínguxü̃ rü nayaxuxü̃ i norü ãmare. Rü name nixĩ i meã na pemaxẽxü̃ na Tupanaxü̃tawa penayaxuxü̃ca̱x i ngẽma perü ãmare. 25Guxü̃ma i ngẽma duü̃xü̃gü i nügü mexẽẽxü̃ naxca̱x i wüxi i inüca i nawa iñaãchixü̃, rü meã nügüna nadau na taxuü̃ma nachixexẽẽxü̃ca̱x i naxü̃ne. Rü ngẽmaãcü nanaxü na nayauxgüãxü̃ca̱x i norü ãmare i paxaãchixü̃mare ixĩxü̃. Natürü yixema na yaxõgüxü̃ rü yigüna tadaugü na meã naxügüxü̃ca̱x rü meã imaxẽxü̃ca̱x na nayauxgüxü̃ca̱x i tórü ãmare i taguma gúxü̃. 26Rü ngẽmaca̱x i choma rü tama ñoma chauechitamare chiñaxü̃rüü̃ chixĩ, rü tama ñoma ṯacü i nügü ḏaixü̃ i ngürüanegumare idagüxü̃rüü̃ chixĩ. 27Rü ngẽmaca̱x meã chaugüna chadau i chaxunewa na taxuü̃ma i chaxuneãrü ngúchaü̃ chaxüxü̃ca̱x. Erü tama chanaxwa̱xe i mexü̃maã togüxü̃ changu̱xẽẽchire̱xãcüma choxü̃́ nataxu i chorü ãmare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\