1 TECHARÓNICACÜ̱̃Ã̱X 5

1Natürü, Pa Chaueneẽgüx, rü ngẽma norü ngunexü̃ rü taunecü i tá nagu nangupetüxü̃ i ngẽma pemaã nüxü̃ chixuxü̃, rü taxuca̱xma pexca̱x chanaxümatü i ngẽmachiga. 2Erü pematama meã nüxü̃ pecua̱x rü ngẽma ngunexü̃ i taxúema nagu ínaṉg̱uxẽẽxü̃gu tá nixĩ i ínanguxü̃ ya tórü Cori ya Ngechuchu. Rü ñoma wüxi i ngĩ́ta̱xáxü̃ i ngürüãchi chütacü ínguxü̃rüü̃ tá nixĩ. 3Rü ngẽxguma duü̃xü̃gü nagu írüxĩnüẽgu na guxü̃ma na mexü̃ rü taxuü̃ma na nüxü̃ üpetüxü̃, rü ngẽma ngunexü̃gügu rü tá ngürüãchi nagu̱x i guxü̃ma. Rü ñoma wüxi i ngecü i ãxãcücü rü ngürüãchi ngĩxãcümaã ngu̱xnecacürüü̃ tá nixĩ na taxúema naxchaxwa iñaxü̃ i ngẽma. 4Natürü pemax, Pa Chaueneẽgüx, rü marü meãma nüxü̃ pecua̱x i ngẽmachiga. Rü ngẽmaca̱x taxuca̱xma ngürüãchi pexü̃ ínayaḇaixgü ya Cori ya Ngechuchu ñoma wüxi i ngĩ́ta̱xáxü̃ ngürüãchi duü̃xü̃güxü̃ íḇaixgüxü̃rüü̃. 5Erü guxãma i pema rü Tupanaãrü duü̃xü̃gü pixĩgü, rü ngẽmaca̱x ngóonexü̃wa pengẽxmagü rü meãma nüxü̃ pecua̱x na ñuxãcü meã pemaxẽxü̃. Rü yixema rü tama Chatanáãrü duü̃xü̃gü tixĩgü, rü ngẽmaca̱x tama ẽãnexü̃wa tangẽxmagü rü tama tanaxü i ngẽma chixexü̃ i ẽãnexü̃wa naxüxü̃. 6Rü ngẽmaca̱x tama tanaxwa̱xe i taechita ítamaxẽmare rü itarüchomare ngẽxgumarüü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i tama yaxõgüxü̃. Natürü tanaxwa̱xe i taxuãẽgü, rü meã taãẽgu ítarüxĩnüẽ. 7Erü ngẽma duü̃xü̃gü i naẽchitamare maxẽxü̃ rü ñoma duü̃xü̃gü i chütacü peexü̃rüü̃ nixĩgü. Rü ngẽma duü̃xü̃gü i axegüxü̃ rü chütacü nixĩ i nügü nangãxẽxẽẽxü̃. 8Natürü i yixema rü ngóonexü̃wa tangẽxmagü, rü ngẽmaca̱x tanaxwa̱xe i guxü̃guma taxuãẽgü. Rü tanaxwa̱xe i aixcüma meã Tupanaãxü̃́ tayaxõgü, rü yigü tangechaü̃gü, rü meã ítanaṉg̱uxẽẽ na Tupana tüxna naxãxü̃ca̱x i ngẽma maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü ngẽxguma ngẽmaãcü imaxẽgu, rü ngẽmaãcü tá yigü ítapoxü̃ i ngẽxguma Chataná chixexü̃gu tüxü̃ yixẽẽchaü̃gu. 9Erü Tupana rü tama tüxü̃ nidexechi na tüxü̃ napoxcuexü̃ca̱x, natürü tüxü̃ nidexechi na tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristugagu nayauxgüxü̃ca̱x i maxü̃ i taguma gúxü̃. 10Rü Ngechuchu ya Cristu rü taxca̱x nayu na wüxigu namaã imaxẽxü̃ca̱x i daxũguxü̃ i naãnewa. Rü nüẽ́tama ega woo marü iyuyane ínanguxgu rü e̱xna imaxẽyane ínanguxgu, erü daxũguxü̃ i naãnewa rü wüxiwa tá namaã tamaxẽ. 11Rü ngẽmaca̱x, Pa Chaueneẽgüx, rü name nixĩ i wüxichigü pegü petaãẽxẽẽgü rü pegü peporaexẽẽ i perü õwa ngẽxgumarüü̃ i ñu̱xma na marü ípenaxügüxü̃. 12Pa Chaueneẽgüx, pexü̃ taca̱a̱xü̃gü na nüxü̃ pengechaü̃güxü̃ca̱x i ngẽma taeneẽgü i petanüwa puracüexü̃ rü pemaã icua̱xgüxü̃ rü pexü̃ ngúexẽẽxü̃ i Cori ya Ngechuchuarü ore. 13Rü name nixĩ i namaã petaãẽgü rü aixcüma meã nüxü̃ pengechaü̃gü i ngẽma taeneẽgü, erü nümagü nixĩ i pexü̃ nangü̃xẽẽgüxü̃. Rü name nixĩ i pegü pengechaü̃güãcüma pemaxẽ. 14Rü pemaã nüxü̃ tixu ta na penaxucu̱xẽgüxü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i oexü̃ i tama pura-cüechaü̃xü̃. ¡Rü nüxü̃́ penangúchaü̃xẽẽgü i ngẽma duü̃xü̃gü i marü nüxü̃ rüxoechaü̃xü̃ na yaxõgüãxü̃! ¡Rü nüxü̃ perüngü̃xẽẽgü i ngẽma duü̃xü̃gü i turaexü̃ i norü õwa! ¡Rü name nixĩ i yaxna namaã pexĩnüẽ i guxü̃ma i ngẽma taeneẽgü! 15Rü ngẽxguma texé chixexü̃ pemaã ü̱xgu, rü tama name i chixexü̃maã penataeguxẽẽ. ¡Natürü name nixĩ i naxca̱x pedau na guxü̃guma mexü̃ pexügüxü̃ i pegütanüwa rü guxü̃ma i togütanüwa rü ta! 16Rü name nixĩ i guxü̃guma petaãẽgü. 17¡Rü guxü̃guma peyumüxẽgü! 18¡Rü woo ṯacü pexü̃ ngupetügu, rü Tupanana moxẽ pexãgü! Erü ngẽmaãcü nanaxwa̱xe ya Tupana na pemaxẽxü̃ i pema i Ngechuchu ya Cristuarü duü̃xü̃gü na pixĩgüxü̃. 19Rü tama name i nüxü̃ pexoe i Tupanaãẽ i Üünexü̃. 20Rü tama name i nüxü̃ pexoe i Tupanaãrü ore ega texéwa pemaã yadeaxgu ya Tupana. 21Natürü name nixĩ i meãma penangugü i guxü̃ma i oregü na nüxü̃ pecuáxü̃ca̱x rü ngoxi aixcüma yiĩxü̃ i ngẽma ore rü e̱xna tama. ¡Rü ngẽma ore i aixcüma mexü̃xĩcatama pixõgü! 22¡Rü nüxna pixĩgachi i nagúxü̃raü̃xü̃ i chixexü̃gü! 23Rü chanaxwa̱xe i nümatama ya Tupana ya tüxü̃ taãẽxẽẽcü pexü̃ imexẽẽ na aixcüma nape̱xewa pimexü̃ca̱x. Rü chanaxwa̱xe i guxü̃wama pexna nadau i peãẽwa rü pexenewa na nataxuxü̃ca̱x i ṯacü i perü chixexü̃ i ngẽxguma wenaxãrü núma naxũxgu ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu. 24Rü guxü̃ma i ngẽma rü tá pexca̱x nanaxü ya Tupana ya pexü̃ idexechicü, erü nüma rü aixcüma nayanguxẽẽ i ngẽma tamaã inaxunetaxü̃. 25Pa Chaueneẽgüx, ¡Toxca̱x peyumüxẽgü! 26Rü chanaxwa̱xe i chauégagu meã nüxü̃ perümoxẽgü i guxü̃ma i taeneẽgü. 27Rü Cori ya Ngechuchuégagu pexü̃ chamu na guxü̃ i taeneẽgüpe̱xewa na nüxü̃ pedaumatüxü̃ i ñaã popera i pexca̱x ngẽ́ma chamuxü̃. 28Rü chanaxwa̱xe i tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu pexü̃ narüngü̃xẽẽ i guxãma i pemax.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\