1 TIMUTÉU 1

1Pa Timutéux, choma i Pauru nixĩ i cuxca̱x chanaxümatüxü̃ i ñaã popera. Rü choxü̃ nixĩ ga yamuxü̃ ga Ngechuchu ya Cristu na norü puracü chaxüxü̃ca̱x, yerü yemaãcü nanaxwa̱xe ga Tupana ya tüxü̃ maxẽxẽẽcü rü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu ya ínaṉg̱uxẽẽgücü. Rü cuma Pa Timutéux, rü chaune quixĩ i Tupanaãrü orewa yerü chauxü̃tawa nixĩ ga cunayaxuxü̃ ga Tupanaãrü ore ga noxrix. Rü chanaxwa̱xe ya Tanatü ya Tupana rü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu rü poraãcü cuxü̃ narüngü̃xẽẽgü rü nüxü̃́ cungechaü̃tümüü̃ rü cuxü̃ nataãẽxẽẽgü. 3Yexguma cuxna ichaxũãchigu na Machedóniããnewa na chaxũxü̃ca̱x rü cumaã nüxü̃ chixu na Epéchiuarü ĩãnegu na curüxã́ũxü̃ca̱x. Rü chanaxwa̱xe i ngẽ́ma cungẽxmaẽcha erü nangẽxmagü i duü̃xü̃gü i doramaremaã ngẽ́ma nangúexẽẽxü̃ i ngẽma yaxõgüxü̃, rü chanaxwa̱xe i cuyanaxoxẽẽ i guxü̃ma i ngẽma ngu̱xẽẽtaegü i doragümare ixĩgüxü̃. 4Rü chanaxwa̱xe i ngẽma duü̃xü̃gümaã nüxü̃ quixu na nüxü̃ naxoexü̃ca̱x na namaã nangúexẽẽãxü̃ i ngẽma oregü rü nacümagü ga nuxcümaü̃güxü̃ ga duü̃xü̃gü nagu ĩxü̃. Erü guxü̃ma i ngẽma oregü rü doramare nixĩ, rü ngẽmagagu düxwa nügümaã nanuẽ i duü̃xü̃gü. Rü ngẽma oregü rü tama aixcüma nüxü̃ narüngü̃xẽẽ i duü̃xü̃gü na meã Tupanaãxü̃́ yaxõgüãxü̃ca̱x. 5Natürü Tupana nanaxwa̱xe i tórü maxü̃newa na ingearü pecaduã̱xgüxü̃, rü na mexü̃gu rüxĩnüẽxü̃, rü aixcüma meã na yaxõgüxü̃. Rü nüma tüxü̃ namu na ngẽmaãcü imaxẽãcüma yigü na ingechaü̃güxü̃. 6Natürü ñuxre i duü̃xü̃gü rü marü nüxna nixĩgachi i Tupanaãrü ore na nawe naxĩxü̃ca̱x i ngẽma ore i taxuwama mexü̃ i nuẽwa nagagümarexü̃. 7Erü nümagü tüxü̃ nangúexẽẽchaü̃ i ngẽma mugü ga Moĩché tüxna ãxü̃, natürü tama nüxü̃ nacua̱xgü i ṯacüchiga na yiĩxü̃ i ngẽma tamaã nüxü̃ yaxugüexü̃ rü tüxü̃ nangúexẽẽxü̃ woo nüma nagu naxĩnüẽgu rü meãma nüxü̃ nacua̱xgü. 8Rü nüxü̃ tacua̱x rü ngẽma mugü ga Moĩché tüxna ãxü̃ rü tüxü̃́ name ega Tupana naxwa̱xexü̃ãcüma naga ixĩnüẽgu. 9Natürü nüxü̃ tacua̱xgü rü guxü̃ma i mugü rü ngẽma duü̃xü̃gü i chixexü̃ ügüxü̃ca̱x nixĩ. Rü ngẽma nixĩ i ngẽma duü̃xü̃gü i tama irüxĩnüẽchaü̃xü̃, rü ngẽma tama norü ãẽ̱xgacüga ĩnüẽxü̃, rü ngẽma chixexü̃ ügüxü̃, rü ngẽma pecaduã̱xgüxü̃, rü ngẽma tama Tupanaga ĩnüẽxü̃, rü ngẽma nanatüxü̃ rü naẽxü̃ ima̱xgüxü̃, rü guxü̃ma i ngẽma máẽtagüxü̃, rü ngẽma naxü̃neãrü ngúchaü̃we rüxĩxü̃, rü ngẽma yatügü rü ngexü̃gü i naxrüü̃ yatüxü̃ rü ngexü̃maã ngẽãẽgüxü̃, rü ngẽma duü̃xẽgümaã taxegüxü̃, rü ngẽma idorata̱a̱xgüxü̃, rü ngẽma ãẽ̱xgacügümaã idoragüxü̃, rü guxü̃ma i ngẽma duü̃xü̃gü i naxügüxü̃ i ṯacü rü togü i chixexü̃gü i tama Tupanaãrü ngu̱xẽẽtaemaã wüxiguxü̃. 11Rü ngẽma Tupanaãrü ngu̱xẽẽtae, rü nüxü̃ itayangau nagu i norü ore i mexü̃ i tüxü̃ nüxü̃ cua̱xẽẽxü̃ i ñuxãcü tüxü̃́ na nangẽxmaxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü ngẽmaxü̃ na chixuxü̃ca̱x nixĩ ga choxü̃ namuxü̃ ga nüma ya Tupana ya aixcüma mexẽchicü. 12Rü moxẽ nüxna chaxã ya Ngechuchu ya Cristu ya tórü Cori erü nüma choxü̃ nangugü rü wüxi i mexü̃ i norü duü̃xü̃ chixĩ, rü ngẽmaca̱x choxü̃ naxuneta na norü puracü chaxüxü̃ca̱x. Rü nüma guxü̃guma choxü̃ narüngü̃xẽẽ na nüxü̃ chixuxü̃ca̱x i ngẽma norü ore. 13Ü̃pa ga choma rü chixri nachiga chidexa ga Cristu, rü naxchi chaxai ga yema duü̃xü̃gü ga nüxü̃́ yaxõgüxü̃, rü poraãcü chixexü̃ namaã chaxü. Natürü woo yemaãcü na chamaxü̃xü̃, rü Tupana choxü̃́ nüxü̃ nangechaü̃ ga yema chorü chixexü̃, yerü tama aixcüma nüxü̃ chacua̱x ga ṯacü na chaxüxü̃, yerü tauta nüxü̃́ chayaxõ ga Cristu ga yexguma. 14Rü yemaãcü ga tórü Cori ya Ngechuchu rü poraãcüxüchima chomaã namecüma yerü choxü̃ narüngü̃xẽẽ na nüxü̃́ chayaxõxü̃ca̱x rü nagagu nüxü̃ changechaü̃xü̃ca̱x i guxü̃ma i duü̃xü̃gü. 15Rü pemaã nüxü̃ chixuxchaü̃ i wüxi i ore i aixcümaxü̃chi ixĩxü̃ i inaxwa̱xegüxü̃ na guxãma nüxü̃ cuáxü̃. Rü Ngechuchu ya Cristu rü ñoma ga naãnewa nangu na namaxẽxẽẽãxü̃ca̱x i pecaduã̱xgüxü̃. Rü natanüwa rü choma nixĩ ga guxü̃ãrü yexera na chixexü̃ chaxüxü̃. 16Natürü Tupana choxü̃́ nüxü̃ nangechaü̃ ga yema chorü chixexü̃ na chowa duü̃xü̃güxü̃ nüxü̃ nadauxẽẽxü̃ca̱x ga ñuxãcü nüma ga Ngechuchu ya Cristu yaxna chomaã na naxĩnüxü̃ ga woo guxü̃ ga pecaduã̱xgüxü̃ãrü yexera chixecü na chiĩxü̃. Rü ngẽmaãcü wüxi i cua̱xruü̃ chixĩ naxca̱x i guxü̃ma i duü̃xü̃gü na nümagü rü ta nüxü̃́ nangẽxmaxü̃ca̱x i maxü̃ i taguma gúxü̃. 17Rü ñu̱xma tanaxwa̱xe i guxü̃gutáma nüxü̃ ticua̱xüü̃gü rü tanataxẽẽgü ya yima nüxĩcatama Tupana ixĩcü. Rü woo tama nüxü̃ tadaugü i ñu̱xma natürü guxü̃guma tórü Ãẽ̱xgacü ya Rei nixĩ rü tagutáma nayu. Rü ngẽmaãcü yiĩ. 18Pa Chaune, Pa Timutéux, ñaã nixĩ i chorü ore i cumaã nüxü̃ chixuxü̃. Rü ü̃pa ga yexguma Tupana yadexaxẽẽgu ga ñuxre ga taeneẽgü, rü nüxü̃ nixugügü na cuma rü tá mexü̃ i Tupanaãrü orearü uruü̃ quiĩxü̃. Rü ñu̱xma chanaxwa̱xe i yemagü nüxü̃ ixuxü̃rüü̃ meã cuyanguxẽẽ i ngẽma puracü i mexü̃ i Tupana nawa cuxü̃ muxü̃. Rü chanaxwa̱xe na aixcüma cuyaxõxü̃ rü cuãẽwa cumatama nüxü̃ cucuáxü̃ na aixcüma namexü̃ i ngẽma puracü i ícuxüxü̃. Ñuxre i duü̃xü̃gü rü nüxü̃ nacua̱xgüchire̱x i ṯacü nixĩ i mexü̃ na naxügüãxü̃, natürü chixexü̃ãma naxügü. Rü ngẽmaca̱x düxwa nüxü̃ narüxoe na Cristuaxü̃́ yaxõgüãxü̃. 20Rü yemaãcü nüxü̃ naxüpetü ga Imenéũ rü Aleyã́dru. Rü düxwa choma Chatanána chanawogü ga yema taxre na Chataná ngúxü̃ nüxü̃ ingexẽẽgüxü̃ca̱x na ngẽmawa nüxü̃ nacua̱xgüxü̃ca̱x na tama namexü̃ na chixri Tupanachiga yadexagüxü̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\