1 TIMUTÉU 2

1Rü ñu̱xma rü tá pemaã nüxü̃ chixu na ñuxãcü namexü̃ na peyumüxẽgüxü̃. Rü noxri chanaxwa̱xe i naxca̱x peyumüxẽgü i guxü̃ma i duü̃xü̃gü. ¡Rü Tupanana naxca̱x peca na nüxü̃ nangü̃xẽẽxü̃ca̱x rü nüxü̃́ nüxü̃ nangechaü̃xü̃ca̱x i norü pecadugü! ¡Rü moxẽ nüxna naxã ya Tupana naxca̱x i guxü̃ma i norü ngü̃xẽẽ i guxü̃ i duü̃xü̃güna naxãxü̃! 2Rü ngẽxgumarüü̃ ta name nixĩ i naxca̱x peyumüxẽ i guxü̃ma i nachiü̃ãnegüarü ãẽ̱xgacügü i tacügü rü guxü̃ma i ngẽmatüü̃wa ngẽxmagüxü̃ i ãẽ̱xgacügü na ngẽmaãcü itaãẽgüxü̃ca̱x rü tüxü̃́ nangẽxmaxü̃ca̱x i wüxi i maxü̃ i mexü̃ i Tupanape̱xewa rü guxü̃ i duü̃xü̃güpe̱xewa. 3Rü ngẽma nixĩ i mexü̃ rü ngẽmamaã nixĩ i nataãẽxü̃ ya yima tüxü̃ maxẽxẽẽcü ya Tupana. 4Erü nüma nanaxwa̱xe i guxããxü̃́ma na nangẽxmaxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü nanaxwa̱xe i guxãma na nüxü̃ cuáxü̃ i ngẽma ore i aixcüma ixĩxü̃. 5Rü nüma ya Tupana rü wüxitama nixĩ. Rü ngẽxgumarüü̃ ta wüxitama nixĩ i taétüwa chogüxü̃ na Tupanaxü̃tawa tüxü̃ nangugüxẽẽxü̃ca̱x. Rü nüma nixĩ ya Ngechuchu ya Cristu ya Tupana Nane ga duü̃xü̃xü̃ ixĩcü. 6Rü nüma ga Ngechuchu rü nügü inaxã rü nayu na guxü̃ i duü̃xü̃güaxü̃́ naxütanüãxü̃ca̱x na Tupanaxü̃tawa nangugüxü̃ca̱x. Rü yexguma Ngechuchu yu̱xgu nixĩ ga Tupana yanguxẽẽxü̃ ga yema ü̃paacü duü̃xü̃gümaã nüxü̃ yaxuxü̃ na ñuxãcü tá namaxẽxẽẽãxü̃. 7Rü Tupana choxü̃ naxuneta na norü orearü ngeruü̃ chiĩxü̃ca̱x. Rü choxü̃ namu na chanangúexẽẽxü̃ca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃ na nümagü rü ta yaxõgüãxü̃ca̱x rü nüxü̃ nacua̱xgüxü̃ca̱x i ngẽma ore i aixcüma ixĩxü̃. Rü ngẽma pemaã nüxü̃ chixuxü̃, rü aixcüma nixĩ, rü tama pexü̃ chawomüxẽẽ. 8Rü ñu̱xma chanaxwa̱xe i guxü̃wama nayumüxẽgü i yatügü. Rü chanaxwa̱xe i ngearü pecaduã̱xãcüma naxugüme̱xẽ rü ngẽmaãcü tama texémaã nanuẽãcüma rü tama ṯacüchiga nügü nachoxü̃gagüãcüma nayumüxẽgü. 9Rü chanaxwa̱xe i ngexü̃gü rü tauxchaãcü üxü̃ i naxchirugu nicu̱xgü, rü tauxchaãcü nügü namexẽẽyaegü, rü tama poraãcü nügü nanga̱xãẽgü uirumaã rü nuta i tatanüxü̃maã rü naxchiru i tatanüxü̃maã. 10Natürü narümemaẽ nixĩ i meãmare Tupanaca̱x namaxẽ, rü mexü̃ i puracü naxügü, erü ngẽmaãcü nanaxwa̱xegü na namaxẽxü̃ i ngẽma ngexü̃gü i aixcüma Tupanana nügü ãgüxü̃. 11Rü chanaxwa̱xe i ngexü̃gü rü meã inaxĩnüẽ i ucu̱xẽgü. Rü tama name na nachoxü̃gawa̱xegüxü̃. 12Erü ngexü̃güna rü chanachu̱xu na yatügüxü̃ nangúexẽẽxü̃, rü yatüarü ãẽ̱xgacü na yiĩxü̃. Rü name nixĩ i inarüxĩnüẽmare i perü ngutaque̱xegüwa. 13Yerü Tupana rü Adáü̃xü̃xĩra naxü rü yixcama ga Ebaxü̃. 14Rü Chataná rü tama Adáü̃xü̃ nawomüxẽẽ, natürü yema ngecüxü̃ nixĩ ga nawomüxẽẽxü̃. Rü yemaãcü pecadugu ingu ga yema ngecü. 15Rü yemaca̱x Tupana nüxü̃ nixu rü tá poraãcü nüxü̃́ nangu̱x i ngẽma ngexü̃gü i ngẽxguma naxíraxacügügu. Natürü ngĩma i ngecü rü tá inayaxu i maxü̃ i taguma gúxü̃ ega meã ngĩxãcügümaã inacua̱xgu, rü mexü̃gu naxĩnüãcüma yaxõõgu, rü guxü̃guma duü̃xü̃güxü̃ nangechaü̃gu rü meã Tupanape̱xewa namaxẽgu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\