2 CORĨ́TIUCÜ̱̃Ã̱X 13

1Ñu̱xma rü norü tomaẽ̱xpü̱xcüna tá nixĩ na petanüwa chaxũxü̃. Rü Tupanaãrü ore rü tamaã nüxü̃ nixu rü ngẽxguma texé chixexü̃ ü̱xgu rü taxre rü e̱xna tomaẽ̱xpü̱x i duü̃xü̃gü nüxü̃ daugügu rü nüxü̃ yaxugügu na aixcüma yiĩxü̃, rü aixcüma tá tapoxcu ya yíxema chixexü̃ üxe. 2Rü ngẽmaca̱x i pema i ü̃pamamatama pecadu ügüechaxe rü guxãma i pema ya chixri maxẽxẽ, rü ñu̱xma na woo pexna chayaxü̃guxü̃ rü wenaxãrü pexü̃ chaxucu̱xẽ rü pemaã nüxü̃ chixu rü ngẽxguma ngẽ́ma chaxũxgu rü aixcüma tá chanamexẽẽ i guxü̃ma i ngẽma chixexü̃ i petanüwa ngẽxmaxü̃, rü tãũtáma chanangupetüxẽẽmare i ngẽma. 3Rü pema na naxca̱x iperüdaunüxü̃ na Cristu chowa idexaxü̃, rü ngẽxguma ngẽ́ma chaxũxgu, rü ngẽxguma tá nixĩ i nüxü̃ pedauxü̃ na aixcüma chowa na yadexaxü̃ ya Cristu. Rü nüma ya Cristu rü chowa tá pexü̃ nüxü̃ nadauxẽẽ na tama naturaxü̃ natürü aixcüma yanguxẽẽãxü̃ i norü ore rü tüxü̃ napoxcuexü̃ ya yíxema chixexü̃ ügüxe. 4Rü aixcüma nixĩ ga Cristu ga ñoma wüxi ga turaxü̃rüü̃ yiĩxü̃ ga yexguma curuchawa yapotagu. Natürü i ñu̱xma rü Tupanaãrü poragagu namaxü̃. Rü yexgumarüü̃ ga Cristu ga wüxi ga turaxü̃rüü̃ na yiĩxü̃ ga yexguma curuchawa yapotagu, rü ngẽxgumarüü̃ i toma na norü duü̃xü̃gü tixĩgüxü̃, rü taturae i toxonewa. Natürü ngẽma na norü duü̃xü̃gü tixĩgüxü̃, rü Tupanaãrü poragagu tá tamaxẽ na pexü̃ tarüngü̃xẽẽgüxü̃ca̱x. 5Rü name nixĩ i pegütama pengugü na nüxü̃ pecuáxü̃ca̱x ngoxi aixcüma meã peyaxõgü. Rü name nixĩ i pegü pengugüarü maxü̃ã̱x rü ngoxi Tupanape̱xewa pime. ¿Tama e̱xna nüxna pecua̱xãchie na Ngechuchu ya Cristu rü pewa nangẽxmaxü̃ ega aixcüma peyaxõgügu? 6Rü chierüna nüxü̃ pecua̱xgu na toma rü tama orearü uruü̃günetamare na tixĩgüxü̃. 7Rü Tupanana naxca̱x taca na taxuü̃ma i chixexü̃ na pexügüxü̃ca̱x. Rü tama duü̃xü̃güpe̱xewa togü ítarütagüxü̃ca̱x nixĩ na ngẽmaãcü tayumüxẽgüxü̃. Natürü Tupanana naxca̱x taca i ngẽma na aixcüma meã naxca̱x pemaxẽxü̃ca̱x woo duü̃xü̃gü nagu rüxĩnüẽgu na toma rü ítatüemarexü̃. 8Toma rü taxucürüwama chixri nachiga tidexagü i Tupanaãrü ore i aixcüma ixĩxü̃, erü toma rü naẽ́tüwa tachogü i ngẽma ore. 9Rü tá tataãẽgü ega aixcüma peporaegu i perü maxü̃wa rü ngẽmaca̱x natau̱xgu i ṯacüca̱x pemaã na taporagaexü̃. Rü Tupanana tá naxca̱x tacaama na pexü̃ naporaexẽẽxü̃ca̱x i perü maxü̃wa na düxwa aixcüma mexü̃ i norü duü̃xü̃gü na pixĩgüxü̃ca̱x. 10Rü naxü̃pa na pexü̃ na íchayadauxü̃ nixĩ i pexca̱x chanaxümatüxü̃ i ñaã popera, na ngẽxguma ngẽ́ma changuxgu rü nataxuxü̃ca̱x i ṯacüca̱x pemaã na chaporagaxü̃. Erü tórü Cori choxü̃ namu na pexü̃ charüngü̃xẽẽxü̃ na yexeraãcü meã peyaxõgüxü̃ca̱x, rü tama chixexü̃ pemaã na chaxüxü̃ca̱x nixĩ i choxü̃ namuxü̃. 11Rü ñu̱xma na ichayacua̱xẽẽxü̃ i ñaã popera, Pa Chaueneẽgüx, rü chanaxwa̱xe i meã pexü̃ naxüpetü rü naxca̱x pedau na ñuxãcü aixcüma meã Tupanaca̱x pemaxẽxü̃. Rü name nixĩ i pegü petaãẽxẽẽgü rü wüxigu perüxĩnüẽ rü meã yaxna pegümaã pexĩnüẽ rü aixcüma pegü pengechaü̃gü. Rü nüma ya Tupana ya tüxü̃ ngechaü̃cü rü tüxü̃ rüngüxmüẽxẽẽcü, rü guxü̃gutáma pemaã inarüxã̱ũ̱x. 12Rü chanaxwa̱xe i wüxichigü i pema rü pegü pengechaü̃güãcüma pegü perümoxẽgü. 13Rü guxü̃ma i togü i taeneẽgü i yaxõgüxü̃ rü pexü̃ narümoxẽgü. 14Rü ñu̱xma rü chanaxwa̱xe i tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu pexü̃ narüngü̃xẽẽ, rü Tanatü ya Tupana rü pexü̃ nangechaü̃, rü Naãẽ i Üünexü̃ rü guxü̃guma pemaã inarüxã̱ũ̱x.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\