2 CORĨ́TIUCÜ̱̃Ã̱X 9

1Rü taxuca̱xma tü̱xcüü̃ pexca̱x chanaxümatü ngĩchiga i ngẽma dĩẽru i ngĩxü̃ penutaque̱xegücü naxca̱x i ngẽma taeneẽgü i yaxõgüxü̃ i Yudéaanewa ngẽxmagüxü̃. 2Erü marü nüxü̃ chacua̱x rü perü ngúchaü̃maã ipenaxã i ngẽma dĩẽru. Rü guxü̃guma taãẽãcüma ngẽma yaxõgüxü̃ i Machedóniããnewa ngẽxmagüxü̃maã nüxü̃ chixu na ñuxãcü i pema i Acayaanewa ngẽxmagüxe rü naĩ ya taunecügutama marü ípememarexü̃ na ngĩxü̃ ipexãgüxü̃ i ngẽma dĩẽru. Rü yema rümumaẽxü̃ ga yaxõgüxü̃ ga Machedóniããnecü̱̃ã̱x, rü yexguma nüxü̃ naxĩnüẽgu na ñuxãcü taãẽãcüma togüca̱x ngĩxü̃ na ipexãgüxü̃ i perü dĩẽru, rü nümagü rü ta inanaxügü na ngĩxü̃ inaxãgüxü̃. 3Natürü i ñu̱xma rü ngẽ́ma petanüwa chanamugü i ngẽma taeneẽgü na nüxü̃ nadaugüxü̃ca̱x, na aixcüma yiĩxü̃ i ngẽma nüxü̃ chixuxü̃ i pechiga. Rü chanaxwa̱xe na aixcüma ípememarexü̃ na ngĩxü̃ ipexãxü̃ i ngẽma dĩẽru, ngẽma taeneẽgümaã nüxü̃ chixuxü̃rüü̃. 4Erü ngẽxguma chi ñuxre i taeneẽgü i Machedóniããnecü̱̃ã̱x rü ngürüãchi chomaã petanüwa naxĩxgu, rü tama chanaxwa̱xe na pexü̃ na iyaṉg̱auxü̃ na tama aixcüma ípememarexü̃ na ngĩxü̃ ipexãxü̃ i ngẽma dĩẽru. Rü toxü̃́ rü chi wüxi i ãnexü̃chi nixĩ, erü marüchire̱x namaã nüxü̃ tixu na ñuxãcü aixcüma ípememarexü̃ na ngĩxü̃ ipexãxü̃ i ngẽma dĩẽru. Rü maneca pexü̃́ rü chi ta wüxi i ãnexü̃chi nixĩ. 5Rü ngẽmaca̱x nixĩ i chauxca̱x namexü̃ na naxca̱x íchac̱axü̃ i ngẽma taeneẽgü na nüxĩra petanüwa naxĩxü̃ca̱x rü nümatama pexü̃ yanangü̃xẽẽgüxü̃ca̱x na ngĩxü̃ penutaque̱xegüxü̃ca̱x i ngẽma dĩẽru ga ü̃pamama ngĩxü̃ pixucü. Rü ngẽmaãcü aixcüma tá íimemare i ngẽma dĩẽru i ngẽxguma ngẽ́ma changuxgu. Rü togü tá nüxü̃ nadaugü na aixcüma perü ngúchaü̃maã yiĩxü̃ na ngĩxü̃ ipexãgüxü̃ rü tama aüãcüma na yiĩxü̃. 6Natürü chanaxwa̱xe i nüxna pecua̱xãchie rü yíxema noxretama i nanetüchane itoxe, rü noxretama i norü o tayaxu. Natürü yíxema muxü̃ i nanetüchane itoxe, rü muxü̃ma i norü o tayaxu. 7Rü wüxichigü tanaxwa̱xe na ngĩxü̃ itaxãxü̃ i ngẽma ngĩgu tarüxĩnücü na ñuxre ngĩxü̃ itaxãxchaü̃xü̃. Rü tama name i aüãcüma ngĩxü̃ itaxã rü e̱xna texé tüxü̃ muãcüma ngĩxü̃ itaxã. Erü Tupana rü nüxü̃ nangechaü̃ i ngẽma duü̃xü̃ i taãẽãcüma ngĩxü̃ ixãxü̃. 8Rü Tupaname̱xẽwa nangẽxma na poraãcü pexna naxããxü̃ca̱x i guxü̃ma i mexü̃ i pexü̃́ taxuxü̃, na guxü̃guma pexü̃́ nangẽxmaxü̃ca̱x i ngẽma penaxwa̱xexü̃ rü naẽ́tü na pexü̃́ íyaxüxü̃ca̱x na togüxü̃ namaã perüngü̃xẽẽgüxü̃ca̱x. 9Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü ñanagürü: “Yima yatü ya mecü rü norü ngúchaü̃maã meã inanaxã nüxna i ngẽma duü̃xü̃gü i taxuü̃ma nüxü̃́ ngẽxmaxü̃. Rü Tupana rü tá guxü̃gu nüxna nacua̱xãchi na ñuxãcü namecümaxü̃ i nümax”, ñanagürü. 10Tupana nixĩ ya tüxna naxãcü ya nanetüchane na inatoxü̃ca̱x, rü tüxna naxãcü i õna na nangṍxü̃ca̱x. Rü nüma tá nixĩ i pexna naxããxü̃ ya guxü̃nema ya nanetüchane ya penaxwa̱xene na ipenatoxü̃ca̱x. Rü nüma tá nanaxüxẽẽ rü nanayaxẽẽ ya yima nanetüchane. Rü tá nanamuxẽẽ i norü o, na muxũchixü̃ nawa peyaxuxü̃ca̱x na ngẽmamaã togüxü̃ perüngü̃xẽẽgüxü̃ca̱x. 11Rü ngẽmaãcü i pema rü tá pexü̃́ nangẽxma i guxü̃ma i mexü̃ na tauxchaãcüma nüxü̃ perüngü̃xẽẽgüxü̃ca̱x i togü. Rü ngẽxguma ngẽma togü i taeneẽgüxü̃tawa ngĩxü̃ tangegügu i ngẽma dĩẽru i naxca̱x ngĩxü̃ ipexãcü, rü nümagü rü tá poraãcü Tupanana moxẽ naxãgü. 12Erü ngẽxguma nüxna ngĩxü̃ taxãxgu i ngẽma dĩẽru i nüxü̃ ngĩmaã perüngü̃xẽẽgücü i ngẽma taeneẽgü, rü tama ṯacü i nüxü̃́ taxuxü̃ca̱xicatama ta nixĩ, natürü naẽ́tü i nümagü i taeneẽgü rü perü ãmaregagu tá poraãcü Tupanana moxẽ naxãgü. 13Rü nümagü i ngẽma taeneẽgü rü tá Tupanaxü̃ nicua̱xüü̃gü, erü ngẽma perü ãmaremaã tá nüxü̃ nüxü̃ pedauxẽẽ na aixcüma naga pexĩnüẽxü̃ i Cristuarü ore i mexü̃. Rü nümagü rü tá Tupanana moxẽ naxãgü naxca̱x i ngẽma perü ãmare i perü ngúchaü̃maã nüxna rü guxü̃ma i yaxõgüxü̃na pexãgüxü̃. 14Rü ngẽxgumarüü̃ i ngẽma taeneẽgü rü tá poraãcü pexca̱x nayumüxẽgü, erü pexü̃ nangechaü̃gü. Rü tá Tupanana moxẽ naxãgü naxca̱x na ñuxãcü nüma ya Tupana poraãcü pexü̃ nangüxẽẽxü̃ na yemaãcü pexü̃́ natauxchaxü̃ca̱x na nüxü̃ perüngü̃xẽẽgüxü̃. 15Rü ngẽmaca̱x i ñu̱xma rü Tupanana moxẽ taxã, yerü tüxna nanamu ga Nane na tórü ãmare yiĩxü̃ca̱x. Rü nataxuma i ore i nagu mexü̃ na nüxü̃ ixuxü̃ca̱x na ñuxãcü namaã itaãẽgüxüchixü̃ i ngẽma ãmare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\