2 PEDRU 2

1Natürü nuxcüma rü nayexma ta ga Tupanaãrü orearü uruü̃güneta ixĩgüxü̃ ga Yudíugütanüwa. Rü ngẽxgumarüü̃ tá ta petanüwa nangẽxma i duü̃xü̃gü i ngu̱xẽẽruü̃güneta ixĩgüxü̃. Rü nümagü rü tá doramaã nanaxüchicüü i Tupanaãrü ore, rü ngẽmaãcü tá pexü̃ nangúexẽẽ i ore i dora ixĩxü̃ na pexü̃ nawomüxẽẽgüxü̃ca̱x. Rü nümagü rü tãũtáma naga naxĩnüẽchaü̃ ya yima tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu ya norü Maxẽxẽẽruü̃chire̱x ixĩcü. Rü ngẽmagagu ya Tupana rü ngürüãchi tá nanapoxcue i ngẽma duü̃xü̃gü i ngẽmaãcü maxẽxü̃, rü tá inayanaxoxẽẽ. 2Rü nümagü rü tá nüxü̃ nixugü na tama wüxi i chixexü̃ yiĩxü̃ ega woo taxüneãrü ngúchaü̃ ixü̱xgu. Rü muxü̃ma i togü i duü̃xü̃gü rü tá nawe narüxĩ i ngẽma chixexü̃ i naxügüxü̃wa. Rü ngẽma chixri pexü̃ ngúexẽẽxü̃gagu rü muxü̃ma i togü i duü̃xü̃gü rü tá chixri nachiga nidexagü i Tupanaãrü ore i mexü̃ i aixcüma ixĩxü̃. 3Rü nümagü i ngẽma duü̃xü̃gü i chixexü̃ rü tá nügüna nananugüchaü̃ i guxü̃ma. Rü ngẽmaca̱x tá pemaã nüxü̃ nixu i ore i chixexü̃ ixĩxü̃ na ngẽmaãcü pexü̃ nawomüxẽẽgüxü̃ca̱x rü pexü̃́ ngĩxü̃ nayauxgüxü̃ca̱x i perü dĩẽru. Natürü tá napoxcue i ngẽma duü̃xü̃gü, rü tãũtáma nibuxmü. Erü Tupana rü woetama nuxcümama nanamexẽẽ i ngẽma poxcu. 4Yerü ga Tupana rü tama nüxü̃́ nüxü̃ nangechaü̃ ga norü orearü ngeruü̃gü ga daxũcü̱̃ã̱x ga pecadu ügüxü̃. Rü yemaca̱x ínaxẽãnexü̃wa i ṉg̱oxogüxü̃ ínapoxcuexü̃wa nanawogü. Rü cadenamaã nayana̱ĩ̱xgü na ngẽ́ma nangẽxmagüxü̃ca̱x ñu̱xmatáta nawa nangu i ngẽma ngunexü̃ i nagu Tupana nüxna c̱axü̃ i guxü̃ma i duü̃xü̃gü. 5Rü yexgumarüü̃ ta ga Tupana rü tama nüxü̃́ nüxü̃ nangechaü̃ ga yema nuxcümaü̃güxü̃ ga duü̃xü̃gü ga chixexü̃ ügüxü̃. Rü yemaca̱x mucü ga taxüchicü naxca̱x yéma nanamu na gumamaã nadaiãxü̃ca̱x ga yema duü̃xü̃gü ga chixexü̃ ügüxü̃. Natürü ga Tupana rü Noẽ́xü̃ nadau ga na meãma duü̃xü̃güxü̃ yaxucu̱xẽgüxü̃ na nüxü̃ naxoexü̃ca̱x ga norü chixexü̃gü. Rü yemaca̱x ga Tupana rü Noẽ́xü̃ namaxẽẽ namaã ga 7 ga natanüxü̃gü. Natürü nanadai ga guxü̃ma ga yema togü ga duü̃xü̃gü. 6Rü Tupana rü yexgumarüü̃ ta inayanaxoxẽẽ ga guma ĩãnegü ga Chodoma rü Gomora ga poraãcü chixri duü̃xü̃gü nawa maxẽne. Rü ínanagu ga guma ĩãnegü ñu̱xmata norü tanimacaxicatama íyaxü. Rü yemaãcü nanaxü na guma ĩãnegü rü wüxi ga cua̱xruü̃ na yiĩxü̃ca̱x nüxü̃́ ga yema duü̃xü̃gü ga chixexü̃ ga yemawena maxẽxü̃. 7Natürü ga Chodomawa rü Tupana nanamaxẽẽ ga Lox ga wüxi ga yatü ga mecü ixĩcü ga poraãcü ngechaü̃cü ga yexguma nüxü̃ nada̱u̱xgu ga ñuxãcü chixri na namaxẽxü̃ ga yema duü̃xü̃gü ga natanüwa nayexmaxü̃. 8Rü guxü̃ ga ngunexü̃gu rü nüma ga Lox ga meã maxü̃cü rü poraãcü naãẽwa nangu̱x ga yexguma nüxü̃ nada̱u̱xgu rü nüxü̃ naxĩnügu ga yema chixexü̃gü ga naxügüxü̃ ga yema duü̃xü̃gü ga natanüwa nayexmaxü̃. 9Rü yema Loxü̃ na namaxẽẽxü̃rüü̃ ga Tupana, rü nüxü̃́ natauxcha na tüxü̃ ínanguxü̃xẽẽxü̃ i ngẽxguma Chataná tüxna ĩnügu ya yíxema meã maxẽxẽ. Rü ngẽxgumarüü̃ ta ya yíxema chixexü̃ ügüxe, rü nüxü̃́ natauxcha na poxcuwa tüxü̃ nangẽxmagüxẽẽxü̃ ñu̱xmatáta nawa nangu i ngẽma ngunexü̃ i nagu guxü̃ma i duü̃xü̃güxü̃ yacagüxü̃. 10Rü Tupana rü aixcüma tá nanapoxcue i ngẽma duü̃xü̃gü i naxü̃neãrü ngúchaü̃gu ĩxü̃ i tama naga ĩnüẽchaü̃xü̃ ya tórü Cori. Rü ngẽma duü̃xü̃gü rü taxúegama naxĩnüẽchaü̃, rü nadauxcüraxü̃wa̱xegü rü nügüguxicatama narüxĩnüẽ. Rü tama namuü̃ẽ na namaã naguxchigagüxü̃ i ngẽma ãẽ̱xgacügü i daxũcü̱̃ã̱x i Tupanatüü̃wa ngẽxmagüxü̃. Rü ngẽmaãcü namaxẽ i ngẽma duü̃xü̃gü. Natürü woo Tupanaãrü orearü ngeruü̃gü i daxũcü̱̃ã̱x i ngẽma duü̃xü̃güxü̃ rüyexeraxüchichiréxü̃, rü namuü̃ẽ na ngẽmaãcü namaã naguxchigagüxü̃ i ngẽma ãẽ̱xgacügü i daxũcü̱̃ã̱x i Tupanatüü̃wa ngẽxmagüxü̃. 12Rü ngẽma ngu̱xẽẽruü̃güneta, rü ñoma naẽxü̃gürüü̃ nixĩgü, rü naẽxü̃gürüü̃ taxuü̃ma nacua̱xgü. Rü ngẽma naxü̃negü naxwa̱xexü̃ nixĩ i naxügüxü̃. Rü nabue na ñoma naẽxü̃gü i yayauxgüxü̃ rü naḏaixü̃rüü̃ yixĩgüxü̃ca̱x. Rü chixri nachiga nidexagü i ngẽma tama nüxü̃ nacua̱xgüxü̃. Natürü ngẽma chixexü̃ i naxügüxü̃gagu tá inayarütauxe, rü ngẽmaãcü ngúxü̃ tá ningegü nagagu i ngẽma ngúxü̃ i ṯoguã̱xü̃ yangexẽẽgüxü̃. Rü nümagü rü namaã nataãẽgü i ngẽma chixexü̃ i ngunecütama naxügüxü̃. Rü ngẽxguma pemaã nachibüegu, rü wüxi i chixexüchixü̃ rü ãnexü̃chi nixĩgü erü ngẽ́ma rü ta nanaxügü i norü chixexü̃gü i namaã pexü̃ nawomüxẽẽgüchaü̃xü̃. 14Rü ngẽma duü̃xü̃gü rü taxuacüma wüxi ya ngeã̱xü̃ nadaugümare, natürü naãẽwa rü nagu narüxĩnüẽ na nüxü̃́ tangúchaü̃xü̃. Rü tama nüxü̃́ ninguéga na pecadu naxügüechaxü̃. Rü naxca̱x nadaugü na ñuxãcü chixexü̃gu tüxü̃ nayixẽẽxü̃ ya yíxema duü̃xẽgü ya turaearü maxü̃ã̱xgüxe. Rü nüxü̃ nicua̱xüchi na ñuxãcü ṯacü nügüna nanugüexü̃. Natürü Tupana rü marü namaã nanaxuegu na napoxcueãxü̃. 15Rü ngẽma duü̃xü̃gü rü tama nagu naxĩ i ngẽma Tupana nüxü̃́ naxwa̱xexü̃, rü ngẽmaca̱x inayarütauxe. Rü nagu naxĩ ga yema chixexü̃ ga nagu yaxũxü̃ ga nuxcümaü̃xü̃ ga Tupanaãrü orearü uruü̃ ga Baráü̃ ga Beú nane ga chixexü̃ üxü̃ na yemaãcü dĩẽru ngĩxü̃ nayaxuxü̃ca̱x. 16Rü noxrütama cowaru ga woo taguma idexachire̱xcü, rü wüxi ga duü̃xü̃rüü̃ namaã iyadexa rü inanga naxca̱x ga yema chixexü̃ ga naxüxchaü̃xü̃. Rü yemaãcü Baráxü̃ íyachaxãchixẽẽ na tama naxüãxü̃ca̱x ga yema chixexü̃ ga naxüxchaü̃xü̃. 17Rü ngẽma duü̃xü̃gü rü taxuwama nime ñoma wüxi i puchu i ngearü dexáã́xü̃rüü̃. Rü ñoma wüxi i caixanexü̃ i buanecü ic̱uexü̃rüü̃mare nixĩ na taxuwama yamexü̃. Natürü Tupana rü marü nanamexẽẽ i wüxi i nachica i ẽãnexü̃chixü̃ i ngextá guxü̃gutáma ínapoxcueãxü̃wa i ngẽma duü̃xü̃gü. 18Rü ngẽmaãcü tá nanapoxcue i ngẽma duü̃xü̃gü, erü nügü yacua̱xüü̃güãcüma chixri nidexagü i ore i taxuwama mexü̃maã. Rü tüxü̃ nixucu̱xẽgü na tümaxü̃neãrü ngúchaü̃gu na taxĩxü̃ca̱x ya yíxema marü ngexwacax ngẽmaxü̃ rüxoechiréxe. 19Rü tümamaã nüxü̃ nixu rü ngẽxguma nawe tarüxĩxgu rü tá tüxü̃ ínanguxü̃xẽẽ na taxuü̃me̱xẽwa tangẽxmagüxü̃ca̱x rü tüma tanaxwa̱xexü̃ãcüma tamaxẽxü̃ca̱x. Natürü ngẽma duü̃xü̃gü i ngẽmaãcü chixri idexagüxü̃, rü nümagütama rü norü chixexü̃tüü̃wa nangẽxmagü. Erü guxü̃ma i duü̃xü̃gü, rü ngẽma nüxü̃ rüyexeramaẽxü̃tüü̃wa nangẽxmagü. 20Rü guxãma ya yíxema marü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu ya tórü Maxẽxẽẽruü̃xü̃ cua̱xgüxe, rü marü nawa ítanguxü̃ i ñoma i naãneãrü chixexü̃gü. Natürü ngẽxguma chi wenaxãrü naxca̱x tawoegugu i ngẽma chixexü̃ i nawa ítanguxü̃chiréxü̃, rü tümaãrü me yixĩgu na wena ngẽma chixexü̃tüü̃wa tangẽxmagüxü̃, rü aixcüma noxriarü yexera tichixe. 21Erü ngẽxguma chi nüxü̃ tacua̱xgüguwena nüxü̃ tarüxoegu i ngẽma ore i mexü̃ ga noxri tayauxgüxü̃, rü narümemaẽ chi nixĩ ga noxtacüma tãũ chima nüxü̃ na tacua̱xgüxü̃ i ngẽma maxü̃ i aixcüma mexü̃. 22Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü ñanagürü: “Ngẽma airu i nügü oxgüxü̃, rü wenaxãrü naxca̱x nataegu i norü oxü na yaweaxü̃ca̱x. Rü ngẽma cuchi i norü yora meãma aiyachiréxü̃, rü ngẽxgumatama wenaxãrü norü aiyaneca̱x nataegu”, ñanagürü i ngẽma orewa. Rü ngẽxgumarüü̃ nixĩ i ngẽma duü̃xü̃gü i marü Tupanaãrü orexü̃ cua̱xgüchiréxü̃ rü ñu̱xũchi wenaxãrü naxca̱x woeguxü̃ i norü chixexü̃gü ga noxri nawa ínanguxü̃chiréxü̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\