2 TIMUTÉU 3

1Rü chanaxwa̱xe i nüxü̃ cucua̱x rü ngẽxguma nagúxchaü̃gu i naãne rü tá nangẽxma i ãũcümaxü̃gü rü guxchaxü̃gü naxca̱x i duü̃xü̃gü. 2Rü duü̃xü̃gü tá nügüguxicatama narüxĩnüẽ, rü norü dĩẽruguama tá narüxĩnüẽ, rü tá nügü ínarütagü, rü ngẽmaãcü tãũtáma nüxü̃ nacua̱xgüchaü̃ i togü i duü̃xü̃gü i tama naxrüü̃ taarü dĩẽruã̱xgüxü̃. Rü chixri Tupanachiga tá nidexagü, rü tãũtáma nanatüga rü naẽga naxĩnüẽchaü̃. Rü tãũtáma moxẽ inaxã i ngẽxguma Tupana nüxü̃ rüngü̃xẽẽgu, rü ngẽmaãcü tãũtáma nüxü̃ nacua̱xgüchaü̃ i Tupanaãrü ore. 3Rü tãũtáma nagu narüxĩnüẽ i togü i duü̃xü̃güxü̃ na nangechaü̃güxü̃, rü tãũtáma nüxü̃́ nangechaü̃tümüü̃gü. Rü tá naxoregüta̱a̱xgü, rü tãũtáma nügü naporaexẽẽ na yaxna namaã naxĩnüẽxü̃ca̱x i naxü̃neãrü ngúchaü̃gü. Rü tá nichixecüma, rü tá naxchi naxaie i guxü̃ma i ṯacü i mexü̃. 4Rü duü̃xü̃güechitawa̱xegüxü̃ tá nixĩgü, rü nuẽwa̱xexü̃ tá nixĩgü, rü nügü icua̱xüü̃güxü̃ tá nixĩgü. Rü tá norü ngúchaü̃ca̱xama nadaugü, rü tãũtáma Tupanaxü̃ nacua̱xgüchaü̃. 5Rü tá nügü nayaxõgüxüchinetaxẽẽ natürü ngẽma norü chixexü̃ i naxügüxü̃wa tá nango̱xoma na tama aixcüma yaxõgüãxü̃ i ngẽma ore i mexü̃. Rü ngẽma duü̃xü̃gü i ngẽmaãcü maxẽxü̃, rü tama name i namaã cuxãmücü rü natanügu cuxã. 6Erü ngẽma duü̃xü̃gütanüwa nangẽxmagü i nümaxü̃ i duü̃xü̃gü i ĩpatagu ichocuetanüxü̃. Rü norü ngu̱xẽẽtaemaã nayawomüxẽẽgü i ngẽma ngexü̃gü i ngẽ́ma ngẽxmagüxü̃ i tama naãẽxü̃ icuáxü̃ rü ipecaduã̱xgüxü̃. Rü ngẽma ngexü̃gü, rü norü ngúchaü̃gütama rü chixexü̃wa nanagagü, rü ngẽmaca̱x woo guxü̃guma nangúegü natürü taguma aixcüma nüxü̃ nacua̱xgü i ngẽma ore i aixcüma ixĩxü̃. 8Rü ngẽma duü̃xü̃gü i chixexü̃maã ngu̱xẽẽtaegüxü̃, rü chixexü̃guxicatama narüxĩnüẽ, rü tama aixcüma nayaxõgü i Tupanaãrü ore. Rü naxchi naxaie i ngẽma ore i aixcüma ixĩxü̃, naxrüü̃ ga yema yuüxü̃gü ga Yane rü Yabre ga tama Moĩchéga ĩnüẽchaü̃xü̃. 9Natürü ngẽma togü i duü̃xü̃gü rü tãũtáma poraãcü nüxü̃́ nayaxõgü i ngẽma chixexü̃maã ngu̱xẽẽtaegüxü̃. Erü guxü̃wama i duü̃xü̃gü rü tá nüxü̃ nicua̱xãchitanü na ngẽãẽgümarexü̃ yixĩgüxü̃ yema taxre ga tama Moĩchéga ĩnüẽchaü̃xü̃rüü̃. 10Natürü cumax, Pa Timutéux, marü nüxü̃ cucua̱x ga ñuxãcü meã na chanangúexẽẽxü̃ ga duü̃xü̃gü, rü ñuxãcü meã chamaxü̃xü̃, rü ñuxãcü nagu charüxĩnüxü̃, rü ñuxãcü meã chayaxõxü̃, rü ñuxãcü nüxü̃ changechaü̃xü̃ rü yaxna namaã chaxĩnüxü̃ ga duü̃xü̃gü, rü ñuxãcü nüxü̃ chixuamaxü̃ ga Tupanaãrü ore woo duü̃xü̃gü choxü̃ ima̱xgüchaü̃gu rü ngúxü̃ chingexgu. Rü nüxü̃ cucua̱x ga ṯacü choxü̃ na üpetüxü̃ ga Aü̃tioquíawa rü Icúniũwa rü Ditawa, rü ñuxãcü choxü̃ na yama̱xgüchaü̃xü̃ ga duü̃xü̃gü rü ngúxü̃ chingexü̃. Natürü tórü Cori ya Tupana choxü̃ narüngü̃xẽẽ na tama choxü̃ yama̱xgüxüchixü̃ca̱x. 12Rü aixcüma cumaã nüxü̃ chixu rü guxãma ya yíxema naxwa̱xegüe na Ngechuchu ya Cristuca̱x tamaxẽxü̃, rü togü tá tümachi naxaie rü chixri tá tümamaã nachopetü. 13Natürü ngẽma duü̃xü̃gü i chixecümagüxü̃ rü ngẽma duü̃xü̃gü i idorata̱a̱xgüxü̃ rü yexeraxü̃ i chixexü̃gu tá nayi. Erü Chataná marü nayawomüxẽẽgü, rü ngẽmaca̱x nüxĩ togüxü̃ nawomüxẽẽgü. 14Natürü i cuma rü name nixĩ i guxü̃guma meã nagu quixũ i guxü̃ma i ngẽma ore i marü cungúxü̃. Erü cumatama rü nüxü̃ cucua̱x na aixcüma yiĩxü̃ i ngẽma ore, rü nüxü̃ cucua̱x na texégü tixĩgüxü̃ ga guxema namaã cuxü̃ ngu̱xẽẽgüxe. 15Rü cuma nüxü̃ cucua̱x rü cubuxgumamatama nawa cungu̱x i ngẽma Tupanaãrü ore i üünexü̃. Rü ngẽmawa cunayaxu i cua̱x na nüxü̃ cucuáxü̃ca̱x i ñuxãcü tüxü̃́ na nangẽxmaxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃ ega Ngechuchu ya Cristuaxü̃́ yaxõgügu. 16Rü guxü̃ma i Tupanaãrü ore i ümatüxü̃ rü nügüãẽwatama nanayaxu ga Tupana. Rü ngẽma ore rü name na duü̃xü̃güxü̃ namaã ingúexẽẽxü̃, rü namaã yaxucu̱xẽgüxü̃ rü namaã iyanawe̱xãchixẽẽgüxü̃, rü namaã nangúexẽẽxü̃ na meã Tupanape̱xewa namaxẽxü̃ca̱x. 17Rü ngẽmaãcü i ngẽma ore rü tüxü̃ narüngü̃xẽẽ ya yíxema Tupanaãrü ixĩxẽ, na meã nüxü̃ tacuáxü̃ca̱x i ngẽma Tupana naxwa̱xexü̃ rü ítamemarexü̃ na tanaxüxü̃ca̱x i nagúxü̃raü̃xü̃ i puracü i Tupana tümamaã nüxü̃ ixuxü̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\